ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Yayin Etik Kurallari

Yayın Etik Kuralları

Dicle Tıp Dergisi (ISSN: 1300-2945, eISSN: 1308-9889) tüm yazar ve hakemlerden bir makalenin başvurusu veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olmadığının deklare edilmesini talep eder. Dicle Tıp Dergisi (ISSN: 1300-2945, eISSN: 1308-9889) International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (http://www.icmje.org) tarafından kabul edildiği gibi Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 2001’i benimsemiştir.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘’ Dicle Tıp Dergisi ‘’ Yayın Etik Kurul Talebi

a) Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesinin son versiyonuna,

b) İyi Klinik Uygulamaları (Uluslararası ICH-GCP) kılavuzu ve bununla ilgili 2001/20/EC ve 2005/28/EC sayılı Avrupa Birliği direktiflerine,

c) Biyoloji ve Tıbbın uygulanması bakımından İnsan Hakları ve İnsan haysiyetinin korunması sözleşmesi, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanununa (9.12.2003 tarihli 25311 sayılı Resmi Gazete),

d) Hasta Hakları Yönetmeliğine (1.8.1998 tarihli 23420 sayılı Resmi Gazete),

e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa,

f) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa (15.5.1987 tarihli 19461 sayılı Resmi Gazete),

g) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa (6.11.1981 tarihli 17506 sayılı Resmi Gazete)

h) Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’e (19.08.2011 tarihli 28030 sayılı Resmi Gazete) dayalı olarak oluşturulmuş olan

Yerel Etik Kurullar ve Yönergeleri;

insanlar üzerinde, ilaç ve terkipleriyle yapılacak ilaç klinik araştırmaları, gözlemsel ilaç çalışmaları, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları; tıbbi cihazlar,ileri tedavi tıbbi ürünleri, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, kozmetik hammadde veya ürünleri dahil insanlarda denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm madde ve ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar; biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmaları, biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları, endüstriyel ileri tıbbi ürünlerle ve endüstriyel olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılacak araştırmalar; insanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırmaları, organ ve doku nakli araştırmaları, cerrahi araştırmalar ve gen tedavisi araştırmaları  kapsam dışı olmak kaydıyla (Bu çalışmalara diğer ilgili etik kurullardan onay alınmalıdır) :

İnsan ve insana ait Biyolojik Materyal Kullanımı İçin Etik kurul Kullanımında, Anket,mülakat, odak grup çalışması; yetişkin ve fetal kadavra çalışmaları; retrospektif arşiv taraması; kan,idrar, doku, genetik materyal ve radyolojik görüntü gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırma; hücre (Ticari olarak sağlanan devamlı hücre kültürleri hariç) veya doku kültürü çalışması; gen tedavisi araştırması (tedavi amacı içermeyen), hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışması, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırma, antropometrik ölçüm çalışması ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği araştırma şeklindeki çalışmalar için, Üniversite Senatolarınca veya Kamu Hastanelerince kurulması onaylanan Etik Kurullarından onay alınmalıdır.

Çıkar çatışması beyanı

Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek kişisel ve tüm finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur. Finansal ilişkiler (iş, danışmanlık, hisse sahibi, ücret, uzman ifade ödemesi gibi) çok kolay tespit edilebilir çıkar çatışmalarıdır ve derginin itibarını zayıflatması son derece olasıdır. Belirsizliği önlemek için, yazarlar gönderilen makalelerinde çıkar çatışması olup olmadığını açıkça belirtmelidirler.

Onam beyanı

İnsan katılımcıları üzerindeki analitik araştırmalar Metot kısmında katılımcının onam verdiğinin beyanını içermelidir. Tüm vakalarda katılımcı isminin korunmuş olması dergi politikasıdır. Deney hayvanları üzerindeki araştırmalar uygun kuruluşa ait etik komitesi tarafından onaylanmalı ve onay numarası Metot bölümünde belirtilmelidir.

İntihal denetlemesi

Dicle Tıp Dergisi "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışma intihal denetim sisteminden geçirilir. İntihal denetimi iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

İnsan ve hayvan haklarının korunması

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için, insan ve hayvan haklarında uluslararası anlaşmalar ile uyarlı (Helsinki Deklarasyonu-1975, 2002’de revize edilmiş- http://www.wma.net/e/policy/b3.htm ve “Guide for the care and use of laboratory animals -www.nap.edu/catalog/5140.html) Etik Komite raporu ve hastaların bilgilendirilmiş olur formu gerekir.

Finansal Kaynak

Yazarlar Metot kısmında çalışmaları için herhangi bir finansal kaynak desteğini beyan etmelidir.

Risk değerlendirmesi

Yazarlar Metot kısmında kendi kuruluşları tarafından gerekli risk değerlendirme prosedürlerine uyumu beyan etmelidir.

Hakem değerlendirme süreci

Tüm makaleler uzman hakem değerlendirilmesi için gönderilir. Dergi çift-kör hakem değerlendirme sistemini kullanır, tüm makalelerin 2 veya 3 hakem (Editöryel Komite ve/veya harici danışman üyeleri) tarafından bağımsız değerlendirilmesi. Hakemler makalelerin kabulü, revizyonu veya reddi olarak önerilerde bulunacaktır. Belirli vakalarda, uzman hakemler (istatistikçi gibi) kullanılabilir, örneğin, çalışma dizaynını özellikleri, çalışmanın yürütülmesi, verilerin sunumu, istatistiksel analiz ve sonuçların gözden geçirilmesi.

Hakemler makalenin revize edilmesini belirtirse, yazarlar hakemler tarafından belirtilen sınırlar doğrultusunda makaleyi revize edeceklerdir. Nadiren, tekrar gönderilen makaleler ilave hakem değerlendirmesine maruz kalabilir. Revizyonlar tamamlanır ve sorumlu editör tarafından onaylanır onaylanmaz, iletişimde bulunan yazar makalenin yayın için kabul edildiği konusunda bilgilendirilir. Reddedilen makaleler için yazarlara dönülmez. Makalenin yayınlanması için kabul edildikten sonra geçen ortalama süre 6 aydır.

Telif hakkı

Orijinal materyalleri ile birlikte makaleler bu dergide görünmesinden önce verilerin herhangi bir bölümünün yayınlamamış olması, özetler hariç veya başka bir yerde yayınlanması için gönderilmemiş olması göz ününe alınarak kabul edilir. Yazarlar yayınlanması makaleleri kabul edildiği zaman Dicle Tıp Dergisi (ISSN: 1300-2945, eISSN: 1308-9889)’ne imzalı telif hakkını göndermelidir. Telif hakkı imza mektubu tüm yazarlar tarafından (veya iletişim yazarı) imzalanmalıdır ve bir kopyası sorumlu editöre gönderilir. Telif hakkının korunması işi hem yazarı hem de yayıncıyı ilgilendirir. Bununla beraber başka bir yerde yayınlanması telif hakkı ile yasaklanmış olmasına rağmen, materyaller yazar(lar) tarafından kullanılabilir:

  • Akademik amaçlar için (ders gibi);
  • Özel kullanım (kar amaçlı satış hariç);
  • Öğretim amaçları için;
  • Kullanıcılarına profesyonel destek için;
  • Ticari olmayan öğretimsel yayınlarda bir parçası olarak

Yazarların, kendilerinin en iyi bildiklerine göre, sunulan materyalin herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet hakkı veya faiz ihlal etmediğini garanti etmesi, veya yanlış, iftira veya diğer herhangi bir yasadışı durumu içeren bir beyan gereklidir. Yazar veya Dicle Tıp Dergisi (ISSN: 1300-2945, eISSN: 1308-9889)’inden farklı bir kimse tarafından sahip olunan veya telif hakkı olan bir kaynaktan alınan herhangi bir şekil, tablo veya geniş kapsamlı bir ekstre (50 kelime üzeri) yeniden oluşturulduğunda izin alınmalıdır.