ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Yazarlara Bilgi

DİCLE TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAZARLARA BİLGİ    

 1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi yayın organı olan Dicle Tıp Dergisi, Tıp disiplininde yer alan konularda deneysel çalışmalar ve güncel bulguları içeren bilimsel bir dergidir.
 2. Dicle Tıp Dergisi'ne gönderilecek yazılar, www.diclemedj.org internet sitesinden dijital ortamda kabul edilmekte; tüm değerlendirme ve düzeltme işlemleri ilgili site üzerinde yapılmaktadır. Bunun dışında mektup ya da e-posta yoluyla makale kabul edilmemektedir. Çalışmaların kaydedilmesi sırasında yapılması gereken işlemler ve ek belgeler www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr adreslerinde yer almaktadır.
 3. Dicle Tıp Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderilecek yazılar;

Özgün ve bilimsel açıdan yüksek nitelikli olmalı,  kaynak gösterilebilir özellik taşımalı, Daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalı ve yazarlar bu bilgiyi makalelerini gönderirken yazılı olarak beyan etmeli, Son 7  yıla ait olan güncel veri, bilgi ve kaynak içeriyor olmalı, Araştırma ve yayın etiği ile ilgili genel kurallara uygun olarak hazırlanmalı; insan kaynaklı olgular ve deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmaların tümünde, ek olarak gereken durumlarda kurumsal etik kurul onayı ve/veya bilgilendirilmiş onay alınmış olmalıdır.

 1. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile (Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi) yayına katılmalıdır. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu ve etik ihlali yazarların sorumluluğundadır. Çalışmaları destekleyen kurum/kuruluş/ticari firmalar ve çalışmanın sunulduğu kongre veya sempozyum (varsa) dip not kısmında belirtilmelidir.
 2. Dicle Tıp Dergisi'nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Zorunlu yazım dili Türkçe’dir. Yazıda açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, imla ve yazım hataları olmamasına gerekli özen gösterilmelidir. Mikroorganizma isimleri italik olarak yazılmalı, "infeksiyon" yerine "enfeksiyon" terimi kullanılmalıdır, “ ventilatör ilişkili pnömoni” değil “ventilatör ile ilişkili pnömoni” olarak yazılmalıdır.
 3. Dergimiz, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline gibi ulusal/uluslararası veri tabanları tarafından indekslenen Türkçe ve İngilizce yayınlardan biridir. Uluslararası indekslerde mümkün olabildiği kadar atıf alabilmesi için İngilizce özetin son derece kapsamlı hazırlanmasına  özen gösterilmeli; gramer, imla ve yazım hataları içermemelidir. Tüm yazı kategorileri için Öz ve Abstract kısımlarında giriş-amaç, gereç-yöntem, bulgular, sonuç ve yorum bölümlerine ayrıntılı olarak yer verilmesi gereklidir.
 4. Dicle Tıp Dergisi'ne gönderilen çalışmalar; Özgün Çalışma, Kısa Bildiri, Olgu Sunumu, Derleme ve Editöre Mektup kategorilerinde kabul edilmektedir. Metinler, yaygın olarak kullanılan bir Word işlemcisi kullanılarak, Arial 12 punto, 1.5 satır aralığı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Özgün Çalışmalar;

Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak),  Öz ve Abstract (300-500 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler, Giriş (200-500 sözcük), Gereç ve Yöntem (en fazla 800 sözcük), Bulgular (en fazla 800 sözcük), Tartışma (en fazla 1200 sözcük) ve Kaynaklar (en fazla 30 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Kısa Bildiriler;

Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak), Öz ve Abstract (300-500 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler, Giriş (150-300 sözcük), Gereç ve Yöntem (en fazla 400 sözcük), Bulgular (en fazla 400 sözcük), Tartışma (en fazla 600 sözcük) ve Kaynaklar (en fazla 15 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Olgu Sunumları;

Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak), Öz ve Abstract (300-500 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler, Giriş (150-300 sözcük), Olgu raporu (en fazla 600 sözcük), Tartışma (en fazla 600 sözcük) ve Kaynaklar (en fazla 15 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan veya gereği durumunda yasal temsilcisinden “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” (informed consent) belgesi alınmalı ve makalenin olgu sunumu başlığı altında yazılı olarak ifade edilmelidir. Hastadan veya yasal temsilcisinden alınan “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” belgesi dergiye yollanmalıdır.

Derlemeler;

Derleme yazılarda yazar sayısı 3'den fazla olmamalı, Her bir yazar adayının konu ile ilgili SCI-SCIE' da endekslenen dergilerde en az 3 yayınının (Türkiye kökenli dergiler hariç) olması. Yazarların özgeçmiş ve yayınlarını içeren dökümün gönderilmesi. Derleme konusu ile ilgili benzer bir konunun daha önce yayımlanmamış, güncel bilgileri içeriyor olması. Derleme yazım kurallarında aşağıdaki koşullara uyulmalıdır.

Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak), Öz ve Abstract (300-500 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler, Giriş (100-400 sözcük), Uygun altbaşlıkları da içeren Kaynaklar (en fazla 40 adet) kısımlarını içerecek şekilde düzenlenmelidir. Derleme konusu öneriniz Dicle Tıp Dergisi  Yayın Kurulu'nun ilk toplantısında tartışılıp size geri dönüş yapılacaktır. Dicle Tıp Dergisi'ne değerlendirilmek üzere sisteme kabul edilen derlemeler en az bir danışman tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.

Editöre Mektuplar;

Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar isim ve kurumları (Türkçe ve İngilizce olarak), Abstract (300-500 sözcük), Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükleri içerecek şekilde düzenlenmelidir. Mektup metninde alt bölüm açılmasına gerek olmayıp, ana metin (en fazla 550 sözcük) ve sonuç (50-150 sözcük) paragraflarını içerecek şekilde yazılmalıdır. Kullanılan kaynaklar 10 adeti, metnin tümü 1100 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo kullanılmamalıdır.

 1. Her makale 3-5 adet anahtar sözcük içermeli; anahtar sözcükler Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com) ve/veya Medical Subject Headings (MESH) (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) adreslerinden seçilmeli ve uygunluğu kontrol edilmelidir.
 2. Tablolar, "Tablo I, II, III vb." olarak verilmeli, tablo numarası ve açıklayıcı başlık tablonun üst kısmında yer almalıdır.    Şekil, grafik ve fotoğraflar “Şekil 1, 2, 3 vb.” olarak sıralanmalı ve bilgisayar ortamında hazırlanmış olarak gönderilmelidir. Açıklayıcı başlık şekillerin altında yer almalıdır.
 3. Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre sıralanmalı, ilgili yerlerde “üst simge” olarak belirtilmelidir. Kaynaklar, Amerikan       Ulusal Tıp Kütüphanesi (U.S. National Library of Medicine; http://www.nlm.nih.gov/) “Vancouver” sistemine göre yazılmalıdır. Örnekler:
  • Kitaplar; Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, kitabın adı, baskısı, yayınlandığı yer, yayınlayan kitabevi, yayın yılı, sayfa numarası (başlangıç-bitiş).
  •     Örnek: Hatch DJ, Sumner E, Hellman J. The Surgical Neonate: Anaesthesia and Intensive Care, 3rd  edn. London: Edward Arnold, 1994:120-5.
  • Makale: Tüm yazarların soyadları, adlarının baş harfleri, makale adı, derginin Index Medicus’a göre kısaltılmış adı, yayın yılı, cilt numarası (sayı numarası) ve sayfa numarası (başlangıç-bitiş).
  • Anderson NJ, Abbott GD, Mogridge N, Allan RB, Maling TM, Wells E. Vesicoureteric reflux in the newborn: relationship to fetal renal pelvic diameter.Pediatr Nephrol. 1997;11:610-6.
  • Ulaşabileceği adres: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext?ID=92013984&PLACEBO=IE.pdf
  •  Altı isimden fazla yazarı olan makaleler için ilk üç yazardan sonra “et al” ibaresi kullanılmalıdır.
 1. Kaynak verilmesi sırasında Türkiye kaynaklı çalışmalar, ulusal dergilerimizden ve Dicle Tıp Dergisi’nden atıf yapılmasına özen gösterilmelidir (www.atifdizini.com).
 2. Yazılar, yayın kurulunun uygun göreceği ve konu ile ilgili hakemler tarafından denetlenir. Denetleyiciler ve denetlenen isimler gizli tutulur.
 3. Yayın kurulu, yazarların bilgisine başvurmaksızın, yazıların bilimsel içeriği bozulmayacak şekilde her türlü değişiklik ve düzeltmeyi yapabilir.
 4. Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org  adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenebilecektir.
 5. Çalışmanın orjinalliği açısından ithenticate kabul gören oran %20 nin altında benzerlik olmasıdır. Benzerlik oranında tüm sorumluluk yazarlara aittir. Çalışmanızın benzerlik oranını ithenticate  programıyla kontrol edip düzeltebilirsiniz. ithenticate  programında kontrol edilen ek dosya olarak yükleyiniz.

 

 

-

-

-