ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Uzamış COVID Hastalarında Simon Görevi ile Bilişsel Etkilerin Değerlendirilmesi
Mehmet Alkanat, Hafize Özdemir Alkanat

Mehmet Alkanat, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ab. D. Gazipaşa Yerleşkesi / Giresun, Türkiye e-mail: mehmet.alkanat@gmail.com                             

Evaluation of Cognitive Effects with the Simon Task in Patients with Long COVID

Abstract

Aim: The long-term effects of COVID-19 started to be reported and it was referred to as long-covid syndrome for cases lasting longer than 12 weeks, while the pandemic was continuing in the world. The most prominent expression of long-covid syndrome was its symptoms on the nervous system. These effects were called "brain fog" due to long covid syndrome. In this study, we aimed to examine the neurocognitive effects in participants who had illness with COVID-19.

Methods: For this purpose, 36 participants of similar age group who had COVID-19 within 12 weeks of their diagnosis, as well as 35 participants who had not been diagnosed with COVID-19, were included in the study. In this study, an auditory task prepared to test the orientation effect called Simon effect was applied to the participants. EEG recordings were taken simultaneously. During the task, event-related potentials were recorded on the recordings of all participants.

Results: In the behavioral results of the study, there was no difference in the test success rate between the groups. However, the patient group showed an increase in task completion and reaction times compared to the control group. In the event-related potential recordings, almost all wave amplitude and latency were the same for the two groups in congruent stimulus presentation. On the contrary, a significant difference was observed between N2 amplitude and latencies in incongruent stimulus presentation. However, P3 Δt in the covid group increased compared to the control group. The increase in reaction time in the covid group observed in our study results was also confirmed in electrophysiologic measurements.

Conclusion: The results showed that COVID-19 decreased the inhibitory process during the formation of attention and preparation of response to stimuli. COVID-19-induced brain fog occurred in the pre-processing steps of attention.

Keywords: COVID-19, Attention, Event-Related Potentials, P3, Long COVID               

Uzamış COVID Hastalarında Simon Görevi ile Bilişsel Etkilerin Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Dünyada pandeminin sürdüğü esnada COVID-19’in uzun süreli etkileri rapor edilmeye başlandı ve 12 haftadan uzun süren olgular uzun-covid sendromu olarak ifade edildi. Uzun covid sendromunun en belirgin ifadesi sinir sistemi üzerine gösterdiği belirtilerdi. Bu etkiler uzun covid sendromuna bağlı “beyin sisi” olarak adlandırıldı. Biz de bu çalışma da COVID-19 geçirmiş bireylerde nörokognitif etkileri denetlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu amaçla benzer yaş grubuna sahip, tanı aldıkları tarihten 12 hafta geçmiş COVID-19 geçiren 36 katılımcı yanı sıra COVID-19 tanısı almamış 35 birey çalışmaya dahil edildi. Bu çalışmada Simon etkisi olarak adlandırılan yönelim etkisinin test edilebilmesi için hazırlanmış işitsel bir görev katılımcılara uygulandı. Eş zamanlı olarak EEG kayıtları alındı. Görev esnasında tüm katılımcıların kayıtları üzerinde olay ilişkili potansiyel kayıtları alındı.

Bulgular: Çalışmanın davranış sonuçlarında gruplar arası test başarı oranı arasında fark yoktu. Fakat covid grubu kontrol grubuna göre görev tamamlama ve reaksiyon sürelerinde artış gözlendi. Olay ilişkili potansiyel kayıtlarında uyumlu uyaran sunumunda neredeyse tüm dalga amplitüd ve latansları iki grup için benzerdi. Bunun aksine uyumsuz uyaran sunumunda gruplar arasından N2 amplitüd ve latansları bakımından anlamlı fark gözlendi. Bununla birlikte covid grubu P3 Δt kontrol grubuna göre artmıştı. Çalışma sonuçlarımızda gözlenen covid grubundaki reaksiyon süresi artışı elektrofizyolojik ölçümlerde de doğrulandı.

Sonuç: Bulgular COVID-19’un dikkatin oluşumu ve uyarana karşın cevap hazırlığı esnasında inhibitör işlemin azaldığını. COVID-19’a bağlı yaşanan beyin sisinin dikkatin ön işlem basamaklarında meydana geldiğini gösterdi.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Dikkat, Olay-İlişkili Potansiyeller, P3, Uzamış COVID           

Dicle Med J  2024; 51 (2): 275-283

Doi: 10.5798/dicletip.1501369

 

Cilt 51, Sayı 2 (2024)