ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Impact of Naples Prognostic Score on the development of surgical reexploration in open heart surgery patients
Mehmet Karaçalılar, İrfan Dinler, NurHayat İnci, Sinan Göçer, Mahir Kuyumcu, Mehmet Özbek

Mehmet Karaçalılar, Department of Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Turkey e-mail: m.karacalilar@gmail.com                         

 

 Impact of Naples Prognostic Score on the development of surgical reexploration in open heart surgery patients    

Abstract

Background: Significant and minor perioperative bleeding is common in patients undergoing open heart surgery. Perioperative bleeding has become an important prognostic indicator. Naples Prognostic Score (NPS); It is an effective tool that can be used to detect malnutrition, calculated according to serum albumin level, total cholesterol amount, neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), and lymphocyte-monocyte ratio (LMR). In our study,we were planned to evaluate malnutrition and show its negative effects by using the NPS score in patients undergoing open heart surgery.

Methods and Results: For the study, a total of 2071 patients who underwent open heart surgery were examined in detail randomly, sequentially and retrospectively. A total of 1825 patients were examined in detail after the patients covering the exclusion criteria were removed. It was determined that a total of 73 patients underwent surgical reexploration. In 53 (4.3%) of the patients with coronary artery bypass surgery, in 11 (3%) of the patients with heart valve surgery, in 8 (4.7%) of the patients with heart valve surgery combined with coronary artery bypass surgery, It was determined that surgical reexploration was performed in 1 (2.8%) of the other procedures. Multivariate regression model; showed that being in the high NPS score group, increasing age, and female gender were independent determinants of the need for surgical reexploration. It was determined that the need for reexploration was observed in the group with higher NPS score (median 3.18 vs 2.69, p<0.001).

Conclusion: A high NPS score can provide very important prognostic information. Patients in the high NPS score group required surgical reexploration more frequently.

Keyword: Open Heart Surgey, NPS Score, surgical reexploration            

Açık kalp ameliyatı olan hastalarda NaplesPrognostik Skorunun cerrahi revizyona olan etkisi

Öz

Amaç: Açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda önemli ve küçük perioperatif kanamalar yaygındır. Perioperatif kanama önemli bir prognostik gösterge haline gelmiştir. Naples Prognostik Skoru (NPS); Serum albümin düzeyi, toplam kolesterol miktarı, nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve lenfosit-monosit oranına (LMR) göre hesaplanan, malnütrisyonun tespitinde kullanılabilecek etkili bir araçtır. Çalışmamızda açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda NPS skoru kullanılarak malnütrisyonun değerlendirilmesi ve olumsuz etkilerinin gösterilmesini planlandık.

Yöntemler ve Sonuçlar: Çalışma için açık kalp ameliyatı geçiren toplam 2071 hasta rastgele, sıralı ve geriye dönük olarak detaylı olarak incelendi. Dışlama kriterlerini karşılayan hastalar çıkarıldıktan sonra toplam 1825 hasta detaylı olarak incelendi. Toplam 73 hastaya cerrahi revizyon uygulandığı belirlendi. Koroner arter bypass ameliyatı olan hastaların 53'ünde (%4,3), kalp kapağı ameliyatı olan hastaların 11'inde (%3), koroner arter bypass ameliyatı ile birlikte kalp kapağı ameliyatı olan hastaların 8'inde (%4,7), diğer işlemlerin 1’inde (%2,8) cerrahi revizyon yapıldığı belirlendi. Çok değişkenli regresyon modeli; yüksek NPS skoru grubunda olmanın, artan yaşın ve kadın cinsiyetin cerrahi revizyon ihtiyacının bağımsız belirleyicileri olduğunu gösterdi. NPS puanı yüksek olan grupta yeniden araştırma ihtiyacının gözlendiği belirlendi (medyan 3,18 vs 2,69, p<0,001).

Sonuç: Yüksek NPS skoru çok önemli prognostik bilgiler sağlayabilmektedir. Yüksek NPS skoru grubundaki hastalar daha sık cerrahi revizyona ihtiyaç duydu.

Anahtar kelimeler: Açık Kalp Ameliyatı, NPS Skor, surgical reexploration.         

Dicle Med J  2024; 51 (2): 183-190

Doi: 10.5798/dicletip.1501104

Cilt 51, Sayı 2 (2024)