ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Çölyak Hastalığının Sıklığı
Mehmet Sıddık Aydın, Edip Ünal

Edip Ünal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye e-mail: edip76@yahoo.com                            

Frequency of Celiac Disease in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Abstract

Objective: The frequency of autoimmune diseases is increased in patients with type 1 diabetes mellitus (TIDM). It has been reported that the prevalence of celiac disease (CD) in pediatric patients with TIDM varies between 1-16.6%. The aim of this study was to determine the prevalence of CD in patients with T1DM and to evaluate the effect of CD on growth and metabolic control.

Methods: 424 pediatric patients were included in the study. Age at admission, gender, mean HbA1C levels, anthropometric measurements at diagnosis, and last admission were calculated. Biopsy results of patients with positive anti-tissue transglutaminase IgA (anti-DTG IgA) levels were recorded. In addition, cases with spontaneous self-resolution of anti-DTG IgA levels were also recorded.

Results: 52.4% of the cases were male, the mean age was 13.99 ± 4.9 and the mean duration of DM was 4.63±3 years. Anti-DTG IgA level was detected positive in 14.8% of the cases. Serology positivity was detected in 68% of patients at the diagnosis of TIDM and in 10% of patients within five years after diagnosis of TIDM. 44% of the cases with serology positivity resolved spontaneously. Biopsy-proven CD (BPCD) was diagnosed in 4.1% of the cases with diabetes. There was no significant difference between the anthropometric measurements of the celiac-negative group and the group with BPCD at the time of DM diagnosis and the last admission. There was no significant difference between the anthropometric measurements of the group with BPCD at diagnosis and the last admission.

Conclusion: While the antibody positivity rate for CD was 15.8% in patients with TIDM, BPCD was detected in 4.1% of them. 98% of antibody positivity was detected at or within five years after DM diagnosis. It was found that 44% of antibody-positive cases spontaneously normalized within approximately two years despite gluten consumption. For this reason, we recommend serological follow-up instead of emergency intestinal biopsy or gluten-free diet therapy for patients with celiac antibody positivity.

Keywords: Type 1 DM, celiac disease, children.                

Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Çölyak Hastalığının Sıklığı

Öz

Giriş: Tip 1 diyabetes mellituslu (T1DM) hastalarda otoimmün hastalık sıklığı artmıştır. Literatürde T1DM'li çocuk hastalarda çölyak hastalık (ÇH) prevalansının %1-16,6 arasında değiştiği raporlanmıştır. Bu çalışmada T1DM tanısı ile izlenen hastalarda, ÇH sıklığının belirlenmesi ve ÇH’nın büyüme ve metabolik kontrol üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya 424 çocuk hasta alındı. Hastaların başvuru yaşı, cinsiyeti, ortalama HbA1C düzeyler, T1DM tanı esnasında ve son başvurudaki antropometrik ölçümleri hesaplandı. Anti-doku transglutaminaz IgA (anti-DTG IgA) düzeyi pozitif saptanan hastaların biyopsi sonuçları kaydedildi. Ayrıca anti-DTG IgA düzeyi kendiliğinden düzelen olgular da kaydedildi.

Bulgular: Olguların %52,4’i erkek, yaş ortalaması 13,99 ± 4,9 ve ortalama DM süresi 4,63 ± 3 yıl idi. Anti-DTG IgA düzeyi olguların %14,8’inde pozitif saptandı. Seroloji pozitifliği hastaların %68’inde T1DM tanı esnasında, %30’unda T1DM tanısından sonraki beş yıl içinde saptandı. Seroloji pozitifliği saptanan olguların %44’ü kendiliğinden düzeldi. Diyabetli olguların %4,1’ine biyopsi ile kanıtlanmış ÇH (BKÇH) tanısı konuldu. Çölyak negatif olan grup ile BKÇH olan grubun DM tanı esnasında ve son başvurudaki antropometrik ölçümleri arasında anlamlı fark saptanmadı BKÇH olan grubun tanıda ve son başvurudaki antropometrik ölçümleri arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç: T1DM’li hastalarda ÇH için antikor pozitiflik oranı %15,8 iken, %4,1’inde BKÇH tespit edilmiştir. Antikor pozitifliğinin %98’i DM tanısı esnasında ya da tanıdan sonraki beş yıl içinde saptanmıştır. Antikor pozitifliği saptanan olguların %44’ü yaklaşık iki yıl içinde glüten tüketimine rağmen kendiliğinden normale geldiği tespit edilmiştir. Bu nedenle her çölyak antikor pozitifliği saptanan hastalara acil barsak biyopsisi veya glutensiz diyet tedavisi verilmesi yerine serolojik takip yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar kelimeler: Tip 1 DM, çölyak hastalığı, çocuklar           

Dicle Med J  2024; 51 (2): 257-265

Doi: 10.5798/dicletip.1501346

 

Cilt 51, Sayı 2 (2024)