ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The role of triglyceride/high-density lipoprotein cholesterol ratio in the prediction of intensive care unit admission in the earthquake victims
Süleyman Akkaya, Umit Cakmak

Suleyman Akkaya, Department of Cardiology Health Sciences University, Gazi Yasargil Research and Training Hospital21090, Diyarbakir, Turkey e-mail: slymnkky1982@gmail.com                     

The role of triglyceride/high-density lipoprotein cholesterol ratio in the prediction of intensive care unit admission in the earthquake victims         

Abstract

Background: In the study of vascular and metabolic diseases, the ratio of triglycerides to high-density lipoprotein (HDL) cholesterol (TG/HDL) is crucial. Its significance for earthquake victims hasn't been fully investigated, though. This study investigates the relationship between the TG/HDL ratio and critical care unit admission in earthquake victims.

Methods: Sixty-four patients were enrolled. Both the laboratory results and the clinical features were documented. The TG/HDL ratio's prognostic value for intensive care unit (ICU) admission was then evaluated using ROC curve analysis. Spearman test was applied to analyze correlation between TG/HDL-c and inflammation markers. Logistic regression analysis was then used to elucidate the independent contribution of the TG/HDL-c ratio to the ICU admission risk.

Results: Median age of the cohort was 28 (IQR 17-40) and thirty-seven (57.8%) of the patients were female. 27 patients (42.2%) were admitted to ICU. In the multivariate model, the TG/HDL ratio was associated with higher risk of ICU admission (OR: 1.225, 95% CI: 1.003-1.496, p=0.047). The TG/HDL-c ratio may be a predictor of ICU admissions, according to the ROC curve (AUC: 0.737, 95% CI: 0.610-0.864, p=0.001). The TG/HDL ratio was positively correlated with procalcitonin (r = 0.620, p <0.001), white blood cells (r = 0.253, p = 0.044), and C-reactive protein (r = 0.410, p = 0.001).

Conclusion: The present study suggests a potential role for the TG/HDL ratio as a non-invasive and readily available biomarker for the prediction of ICU admission in the earthquake victims.

Keywords: earthquake, crush syndrome, triglyceride, high density lipoprotein cholesterol, inflammation     

Depremzedelerde Trigliserid/Yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol oranının yoğun bakım ünitesine yatış öngörüsündeki rolü

Öz

Giriş ve Amaç: Trigliserid/yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol oranı (TG/HDL) vasküler ve metabolik hastalıkların araştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır ve depremzedelerdeki rolü üzerinde çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı depremzedelerde TG/HDL oranı ile yoğun bakım ünitesine yatış arasındaki inflamatuar ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntemler: Altmış dört hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik özellikleri ve başlangıç laboratuvar bulguları kaydedildi ve analiz edildi. ROC analizi TG/HDL'nin yoğun bakım ünitesine kabul için öngörücü rolünü değerlendirmek için kullanıldı. Spearman'ın sıra korelasyon katsayıları TG/HDL-c ve inflamatuar göstergeler arasındaki korelasyonu ölçmek için kullanıldı. TG/HDL-c oranının yoğun bakım ünitesine kabulündeki rolünü araştırmak için lojistik regresyon analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Kohortun ortanca yaşı 28 (IQR 17-40) idi ve hastaların otuz yedisi (%57,8) kadındı. Hastaların 27'si (%42,2) YBÜ'ye kabul edilmiştir. Çok değişkenli modelde, TG/HDL oranı daha yüksek YBÜ'ye yatış riski ile ilişkilendirilmiştir (OR: 1.225, %95 GA: 1.003-1.496, p=0.047). ROC eğrisi (AUC: 0.737, %95 CI: 0.610-0.864, p=0.001) TG/HDL-c oranının YBÜ'ye kabulü öngörebileceğini göstermiştir. TG/HDL oranı beyaz kan hücreleri (r = 0.253, p=0.044), prokalsitonin (r = 0.620, p <0.001) ve CRP (r = 0.410, p =0.001) ile pozitif korelasyon gösterdi.

Sonuç: Çalışmamız, TG/HDL oranının depremzedelerde YBÜ'ye yatış için potansiyel olarak öngörücü bir belirteç olabileceğini göstermiştir.

Anahtar kelimeler: deprem, ezilme sendromu, trigliserid, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, inflamasyon.      

Dicle Med J  2024; 51 (1): 80-88

Doi: 10.5798/dicletip.1451645

Cilt 51, Sayı 1 (2024)