ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Investigation of the İn Vitro Effect of Vanillic Acid on Wound Healing via FN1 and COL1?1 Genes
Yeşim Yeni

Yesim Yeni, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Malatya Turgut Ozal University, 44210 Battalgazi-Malatya, Turkey e-mail: yesim.yeni@ozal.edu.tr                             

Investigation of the İn Vitro Effect of Vanillic Acid on Wound Healing via FN1 and COL1α1 Genes        

Abstract

Objective: Wound healing is characterized by the removal of dead/damaged tissue, the formation of new tissue, and finally, the restoration of the damaged tissue to its original function, starting from the moment of tissue injury. Vanillic acid (VA) is an important component of wheat bran and can heal wounds thanks to its antioxidant potential. This work aimed to investigate the dose-dependent effects of VA (1-2-4-8-16 and 32 μg/ml) in an in vitro way using a wound healing pattern in fibroblast cells.

Methods: The MTT test was performed to determine cell viability 48 hours after VA application to the cells in which the wound model was created (except for the control and wound groups). The cells were examined morphologically with an inverted microscope. ELISA and Real-Time PCR analyses were performed to determine changes in oxidative stress parameters and FN1 and COL1α1 gene expressions.

Results: The highest percentage closure rate of fibroblast cells in the in vitro wound pattern analysis and the highest percentage of cell viability by MTT analysis were determined in the VA-32 treated group. Morphological images showed that the evaluated gene expressions increased in fibroblast cells in a VA dose-dependent manner.

Conclusion: Our findings demonstrated for the first time that VA promotes cell migration and proliferation by regulating oxidative stress and FN1A and COL1α1 genes. The results of this work are thought to pioneer the use of VA in in vivo wound healing studies.

Keywords: 8-OHdG, Fibroblast, MTT, Vanillic acid               

Vanilik Asidin Yara İyileşmesi Üzerindeki İn Vitro Etkisinin FN1 ve COL1α1 Genleri Aracılığıyla Araştırılması

Öz

Amaç: Yara iyileşmesi, dokuda hasarın oluşmasıyla başlayan ölü/hasarlı yapının uzaklaştırılması, yeni dokunun oluşumu ve hasarlanmış dokunun fonksiyonlarını yerine getirmeleriyle karakterizedir. Vanilik asit (VA), buğday kepeğinin önemli bir bileşeni olup antioksidan potansiyeli sayesinde yarayı iyileştirebilmektedir. Bu çalışmada; fibroblast hücrelerinde yara iyileşmesi modeli oluşturarak VA’nın doz (1, 2, 4, 8, 16, and 32 μg/ml) bağlı etkilerinin in vitro metodlarla incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Yara modeli oluşturulan hücrelere (kontrol ve yara grubu haricinde) VA uygulaması yapıldıktan 48 saat sonra hücre canlılığını belirlemek için MTT testi yapıldı. İnvert mikroskop ile hücrelerin morfolojik olarak incelendi. Oksidatif stres parametrelerindeki değişiklikleri ve FN1 ve COL1α1 gen ekspresyonlarını belirlemek için de ELİSA ve Real-Time PCR analizi yapıldı.

Bulgular: In vitro yara modeli testinde fibroblast hücrelerinin en yüksek yüzde kapanma oranı ve MTT testi ile en yüksek hücre canlılık yüzdesi VA-32 uygulanan grupta tespit edildi. Morfolojik görüntülerinde ise, değerlendirilen gen ekspresyonlarının fibroblast hücrelerinde VA dozuna bağlı olarak arttığını gösterdi.

Sonuç: Bulgularımız ilk kez VA'nın oksidatif stresi ve FN1A ve COL1α1 genlerini düzenleyerek hücre göçünü ve çoğalmasını desteklediğini göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının, yapılacak olan in vivo yara iyileşmesi araştırmalarında VA’nın kullanımına öncülük edeceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: 8-OHdG, Fibroblast, MTT, Vanillik asit.          

Dicle Med J  2024; 51 (2): 233-240

Doi: 10.5798/dicletip.1501313

 

Cilt 51, Sayı 2 (2024)