ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of the Systemic Immune-Inflammatory Index (SII) and NAPLES Score (NS) in Patients with Non-ST-Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI)
Mesut Gitmez

 

 Mesut Gitmez, Department of Cardiology, Batman Training and Research Hospital, Batman, Turkey -mail: drmesutgitmez@gmail.com                          

Evaluation of the Systemic Immune-Inflammatory Index (SII) and NAPLES Score (NS) in Patients with Non-ST-Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI)     

Abstract

Objective: Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) is the most common type of acute coronary syndrome and has a poor prognosis. The SII and NS are derived from blood cell counts and reflects the balance between inherited and acquired immunity and the association between the immune system and endothelial dysfunction. This study aimed to compare the prognostic value of two novel inflammatory biomarkers, the systemic immune-inflammatory index (SII) and the Naples score (NS), with that of other inflammatory markers and risk scores in patients with NSTEMI.

Methods: This was a retrospective cohort analysis of 50 NSTEMI patients and 50 controls matched by age and sex who were admitted to our hospital. We calculated the SII and NS scores and other ratios, indices, and risk scores for each patient. We used Pearson’s correlation coefficient and receiver operating characteristic (ROC) analysis to examine the correlations and predictive values of the SII index, NS score, and other biometric markers and risk scores.

Results: The SII and NS were significantly greater in the NSTEMI group than in the control group. They had strong positive correlations with the NLR, MHR, PLR, and TC/HDL ratio, and moderate positive correlations with TIMI and HEART scores (r>0.3, p<0.01 for both). The SII and NS also had higher AUC values than other biometric markers and risk scores (p<0.05 for both).

Conclusions: The SII and NS are inexpensive, widely available and easy to measure markers that may have utility for cardiac risk stratification in NSTEMI patients.

Keywords: Non ST-elevation myocardial infarction, NAPLES Score, Systemic immune-inflammatory index, Novel inflammatory biomarkers            

ST Yükselmesi Olmayan Miyokard İnfarktüsü (NSTEMI) Hastalarında Sistemik İmmün İnflamatuar İndeks (SII) ve NAPLES Skorunun (NS) Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Akut koroner sendromun (AKS) en sık görülen tipi olan ve kötü prognoza sahip non-ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (NSTEMI) hastalarında, iki yeni inflamatuar biyo belirteç olan sistemik immün-inflamatuar indeks (SII) ve Naples skoru (NS) ile diğer inflamatuar belirteçler ve risk skorları arasındaki ilişki ve prognostik değer karşılaştırılmıştır. SII ve NS, kan hücre sayımlarından türetilen ve doğal ve uyarlanmış bağışıklık sistemi arasındaki dengeyi ve bağışıklık sistemi ile endoteldis fonksiyonu arasındaki ilişkiyi yansıtan indekslerdir.

Yöntemler: Bu çalışmada, hastanemize yatırılan 50 NSTEMI hastası ile cinsiyet ve yaşa göre eşleştirilmiş 50 kontrol grubu retrospektif olarak incelenmiştir. Her hastaya SII ve NS skorları ile diğer oranlar, indeksler ve risk skorları hesaplanmıştır. SII indeksi, NS skoru ve diğer biyo belirteçler ve risk skorlarının korelasyonlarını ve prediktif değerlerini incelemek için Pearson korelasyon katsayısı ve Receiver operating characteristic (ROC) curve analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Sonuç olarak, SII indeksi ve NS skoru NSTEMI grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. NLR, MHR, PLR ve TC/HDL oranı ile güçlü pozitif, TIMI ve HEART skorları ile orta derecede pozitif korelasyon göstermişlerdir (r>0.3, p<0.01 her ikisi için de). Ayrıca SII indeksi ve NS skoru, diğer biyometrik belirteçler ve risk skorlarından daha yüksek AUC değerlerine sahip olmuştur (p<0.05 her ikisi için de).

Sonuç: SII ve NS, ucuz, yaygın olarak kullanılabilir ve kolayca ölçülebilen belirteçler olup, NSTEMI hastalarında kardiyak risk stratifikasyonu için yararlı olabilirler.

Anahtar kelimeler: Non ST-elevasyonlu miyokard infarktüsü, NAPLES Skoru, Sistemik İmmün-İnflamatuar İndeks, yeni inflamatuar biyo belirteçler.         

Dicle Med J  2024; 51 (2): 199-206

Doi: 10.5798/dicletip.1501102

 

Cilt 51, Sayı 2 (2024)