ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Effectiveness of inactivated and mRNA COVID-19 vaccines on sperm parameters
Muhamet Afsin, Ömer Acer, Dilek Yavuz

Omer Acer,Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Siirt University, 56100, Siirt, Turkey e-mail: oacer21@gmail.com                         

Effectiveness of inactivated and mRNA COVID-19 vaccines on sperm parameters

Abstract

Objective: The mRNA SARS-CoV-2 vaccine has been shown to have no adverse effects on semen parameters. However, it is yet unknown whether the inactivated vaccinations have the same effect. Thus, our objective was to evaluate the parameters of sperm prior and following the administration of mRNA and inactivated COVID-19 vaccinations.

Methods: In this study, the sperm quality was evaluated both before and after receiving the COVID-19 mRNA and inactivated vaccines. Of the participants, 28 received two doses of CoronaVac vaccine and 152 received two doses of mRNA BNT162b2 mRNA vaccine (Pfizer-BioNTech). Semen analyses were repeated 72 (57-145) days after the same individuals had received their second dose of COVID-19 vaccination.

Results: No significant differences were found in the parameters of sperm before and after administration of two doses of BNT162b2 vaccine. Prior to and following administration of the two doses of the inactivated vaccine, there was no appreciable variation in the volume of semen, sperm concentration, progressive motility, total motility, immotility, or morphologically normal sperm features. Following CoronaVac vaccination before and after two doses, only the total sperm count was shown to statistically decrease (p=0.03).

Conclusion: As a result, while there was no significant difference in the sperm parameters of the mRNA vaccine, it was determined that there was a statistical decrease in the total sperm count before and after two doses of CoronaVac vaccine. Since the semen volume of all patients is within normal limits, the first issue to be used here as a number is sperm per ml, which is important in terms of infertility, is the number.

Key words: Inactivated vaccine, mRNA vaccine, male fertility, sperm parameters           

İnaktive ve mRNA COVID-19 aşılarının sperm parametreleri üzerine etkinliği

Öz

Amaç: mRNA SARS-CoV-2 aşısı olmanın semen parametreleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı gösterilmiş olmasına rağmen, inaktive aşıların aynı etkiye sahip olup olmadığı henüz netlik kazanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmadaki amacımız, mRNA ve inaktive COVID-19 aşılarının uygulama öncesi ve sonrası sperm parametrelerini karşılaştırmaktı.

Yöntemler: Bu çalışmada sperm kalitesi, COVID-19 mRNA ve inaktif aşıların hem öncesi hem de sonrasında değerlendirildi. Katılımcılardan 28'i iki doz CoronaVac aşısı ve 152'si iki doz mRNA BNT162b2 BNT162b2 mRNA (Pfizer-BioNTech) aşısı aldı. Aynı kişilere ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldıktan 72 (57-145) gün sonra semen analizleri tekrarlandı.

Bulgular: BNT162b2 aşısının iki dozundan önce ve sonra sperm parametrelerinde anlamlı fark yoktu. İnaktif aşının iki dozunun uygulanmasından önce ve sonra, semen hacminde, sperm konsantrasyonunda, progresif motilite, toplam motilite, immotilite veya morfolojik olarak normal sperm özelliklerinde kayda değer bir değişiklik olmamıştır. CoronaVac aşılamasının ardından iki doz öncesi ve sonrasında sadece toplam sperm sayısında istatistiksel olarak azalma olduğu görüldü (p=0,03).

Sonuç: Sonuç olarak mRNA aşısının sperm parametrelerinde anlamlı bir fark bulunmazken, iki doz CoronaVac aşısı öncesi ve sonrasında toplam sperm sayısında istatistiksel olarak azalma olduğu belirlenmekle beraber tüm hastaların meni hacmi normal sınırlar içerisinde olduğundan burada sayı olarak kullanılacak ilk husus, kısırlık açısından önemli olan, ml başına sperm sayısıdır.

Anahtar kelimeler: İnaktive aşı, mRNA aşısı, erkek fertilitesi, sperm parametreleri         

Dicle Med J  2024; 51 (2): 163-171

Doi: 10.5798/dicletip.1501088

Cilt 51, Sayı 2 (2024)