ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Cerebral White Matter Lesions on Walking Time & Vascular Risk Factors
Miray Erdem, Derya Özdoğru, Aygül Tantik Pak, Elif Banu Söker, Zülfikar Arlıer

Miray Erdem, Adana City Training and Research Hospital, Department of Neurology, Adana, Turkey e-mail: drmirayerdem85@gmail.com                          

 

The Effect of Cerebral White Matter Lesions on Walking Time & Vascular Risk Factors    

Abstract

Introduction: White matter lesions are common neurological diseases in the elderly. In this study, we aimed to investigate the impact of cerebral white matter lesions on walking time and daily living activities in the elderly population.

Methods: A total of 82 individuals, including 40 healthy volunteers and 42 age and sex-matched patients, were enrolled in this study. Magnetic resonance imaging findings were recorded based on the Fazekas Staging System. Risk factors potentially predisposing individuals to white matter lesions were documented through laboratory testing. Additionally, atherothrombotic plaque formations and stenosis were graded using Carotid and Vertebral Artery Doppler Ultrasonography in patients with white matter lesions. The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale, Mini-Mental State Examination, and the Timed Up & Go Test were administered to both the patient and control groups to assess daily living activities and cognitive functions.

Results: The results of this research showed that as the percentage of stenosis increased in Carotid and Vertebral Artery Doppler Ultrasonography, there were corresponding decreases in Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale scores, haemoglobin and hematocrit values while fasting blood glucose and homocysteine levels increased as expected. Furthermore, significant differences were observed in the Timed Up & Go Test in advanced stages when evaluated according to the Fazekas Staging System.

Conclusion: Our study indicated that white matter lesions do not significantly affect daily living activities but prolong the walking time in elderly individuals.

Keywords: White Matter, Magnetic Resonance Imaging, Walking, Stroke, Brain, Gait            

Serebral Beyaz Cevher Lezyonlarının Yürüme Süresi ve Vasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi

Öz

Giriş: Beyaz cevher lezyonları yaşlılarda sık görülen nörolojik radyolojik bulgulardandır. Bu çalışmada, yaşlı popülasyonda serebral beyaz cevher lezyonlarının yürüme süresi ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışmaya 40 sağlıklı gönüllü ve 42 hasta yaş ve cinsiyet uyumlu toplam 82 birey dahil edildi. Manyetik rezonans görüntüleme bulguları Fazekas sınıflandırmasına göre kaydedildi. Bireyleri beyaz cevher lezyonlarına yatkın hale getirebilecek risk faktörleri ile ilgili laboratuvar testleri kayıt altına alındı. Ayrıca, beyaz cevher lezyonu olan hastalarda aterotrombotik plak oluşumları ve stenoz, Karotis ve Vertebral Arter Doppler Ultrasonografi kullanılarak derecelendirilmiştir. Günlük yaşam aktivitelerini ve bilişsel işlevleri değerlendirmek için hem hasta hem de kontrol gruplarına Lawton Enstrümantal Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, Standardize Mini-Mental Test ve Zamanlı Kalk ve Yürü Testi uygulanmıştır.

Bulgular: Bu araştırmanın sonuçları, Karotis ve Vertebral Arter Doppler Ultrasonografisinde darlık yüzdesi arttıkça Lawton Enstrümantal Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği skorlarında, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde azalma olduğunu, açlık kan şekeri ve homosistein düzeylerinde ise literatüre uyumlu olarak yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Fazekas sınıflamasına göre değerlendirildiğinde, ileri evrelerde Zamanlı Kalk ve Yürü Testinde anlamlı bulgular saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamız, beyaz cevher lezyonlarının yaşlı bireylerde günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde etkilemediğini ancak yürüme süresini uzattığını göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Beyaz Cevher, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Yürüme, İnme, Beyin, Denge.         

Dicle Med J  2024; 51 (2): 191-198

Doi: 10.5798/dicletip.1501114

 

Cilt 51, Sayı 2 (2024)