ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Ektopik Yerleşimli TıMoma Olguları
Fatih Güzel, Şadiye Tuzcu

Şadiye Altun Tuzcu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD. Diyarbakır, Türkiye e-mail: sadiyetuzcu@yahoo.com.tr                         

Ectopic Thymoma Cases

Abstract

Thymomas originate from thymic epithelial cells. They are usually benign or low-grade tumors and may also show malignant potential. It is the most common primary mediastinal tumor in adults, accounting for 20% of mediastinal masses in adults. Thymomas usually originate from the anterior-superior mediastinum as a primary mass. However, they can be in any localization from the neck to the diaphragm. Thymomas can sometimes be located ectopically outside the mediastinum, in the cervical region, pericardiac area or within the lung. And even ectopic thymomas can be found in the lung periphery and lung hilus outside the intrapulmonary focus. In this article, we aimed to share the imaging findings of 3 cases of ectopic thymoma unrelated to the mediastinal thymus.

Keywords: Thymoma, Ectopic, Mediastinum, PET-CT.           

Ektopik Yerleşimli Tı̇moma Olguları

Öz

Timomalar timik epiteliyal hücrelerden köken alır. Genellikle benign veya düşük gradeli tümörler olup malign potansiyel de gösterebilir. Erişkinlerde en sık görülen primer mediastinal tümör olup, erişkinlerdeki mediastinal kitlelerin %20’sini oluşturur1,2. Timomalar, primer kitle olarak da genellikle anterior-süperior mediastenden köken alır3. Ancak boyundan diyaframa kadar herhangi bir lokalizasyonda olabilirler. Timomalar bazen de mediasten dışında servikal bölgede, perikardiyak alanda ya da akciğer içerinde ektopik olarak yerleşim gösterebilirler. Ve hatta ektopik timomalar intrapulmoner odak dışında akciğer periferinde, akciğer hilusunda da bulunabilir4. Biz bu yazıda mediastinal timus ile bağlantısı olmayan ektopik yerleşimli 3 adet timoma olgusunun bulgularını paylaşmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Timoma, Ektopik, Mediasten, PET-BT           

Dicle Med J  2024; 51 (1): 149-153

Doi: 10.5798/dicletip.1451767

Cilt 51, Sayı 1 (2024)