ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of the effectiveness of foot orthosis use in pes planus treatment with combination of kinesio taping
Mesut Karıksız, Cem Sever

Mesut Kariksiz, Basaksehir Cam and Sakura Training and Research Hospital, Orthopedic and Traumatology, Istanbul, Turkey e-mail: mesutkariksiz@gmail.com                   

Comparison of the effectiveness of foot orthosis use in pes planus treatment with combination of kinesio taping      

Abstract

Aims: The aim of this study was to compare the clinical evaluations, disease impact, disability and foot function of symptomatic flexible pes planus (SFPP) deformity patients treated with the University of California at Berkeley Laboratory (UCBL) foot orthosis and Kinesio tape (KT) to those treated only with the UCBL orthosis.

Methods: A total of 100 feet in 50 subjects with a mean age of 77.10 months were included in the study. The subjects were divided into two groups: Group 1 (UCBL foot orthosis with KT, n=27) and Group 2 (UCBL-alone, n=23). Group 1 consisted of 27 patients (14 girls, 13 boys) with an average age of 62 months (range: 25 to 165), while Group 2 consisted of 23 patients (10 girls,13 boys) with an average age of 63 months (range: 30 to 166). Various assessments, including American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) scores, anteroposterior and lateral talocalcaneal and talo-first metatarsal angles, talonavicular angle, calcaneal pitch angle and clinical examinations, were conducted to foot-specific disease activity, and foot function.

Results: Group 1 exhibited mild-to-moderate foot disability and impairments, along with low levels of disease activity. Treatment with UCBL orthosis and Kinesio tape led to significant improvements in all AOFAS scores and foot angles. Substantial improvement in AOFAS scores was observed during the follow-up examination, except for the midfoot score.

Discussion: The use of UCBL foot orthosis in conjunction with Kinesio tape appears to be a preferable treatment strategy for children and adolescents with SFPP. This combined approach is associated with a lower rate of complications, higher patient comfort levels, and faster improvement in both radiological and clinical findings when compared to the use of the UCBL orthosis alone.

Keywords: Flatfoot deformity, Foot orthosis, Kinesio taping, Pes planus, UCBL   

Pes planus tedavisinde ayak ortezi kullanımının kinesyo bantlama ile kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Semptomatik Fleksible Pes Planus (SFPP) deformitesi olan hastaların klinik değerlendirmelerini ve ayak fonksiyonunu, University of California at Berkeley Laboratory (UCBL) ayak ortezi ve Kinesio bant (KT) ile tedavi edilenlerle, sadece UCBL ortezi ile tedavi edilenler arasındaki farkı karşılaştırmaktı.

Yöntemler: Çalışmaya 77.10 ay ortalama yaşa sahip 50 hastanın toplamda 100 ayağı dahil edildi. Grup 1 (UCBL ayak ortezi ile KT, n=27) ve Grup 2 (yalnızca UCBL, n=23) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup 1, yaş ortalaması 62 ay olan 27 hasta (13 erkek, 14 kız) içeriyordu (aralık: 25 ila 165), Group 2 ise yaş ortalaması 63 ay olan 23 hasta (13 erkek, 10 kız) içeriyordu (aralık: 30 ila 166). Ayaga özgü hastalık aktivitesi ve ayak fonksiyonunu belirlemek için Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS) skorları, anteroposterior ve lateral talokalkaneal ile talo-first metatarsal açıları, lateral düzlemde kalkaneal pitch açısı, talonaviküler açı ve klinik muayeneleri içeren çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

Sonuç: Grup 1 hafif ila orta derecede ayak bozukluğu ve engeli gösterdi, ayrıca düşük düzeyde hastalık aktivitesi vardı. UCBL ortezi ve Kinesio bant ile yapılan tedavi, tüm AOFAS skorlarında ve ayak açılarında önemli iyileşmelere yol açtı.

Tartışma: UCBL ayak ortezinin Kinesio bant ile birlikte kullanımı, SFPP'ye sahip çocuklar ve ergenler için tercih edilen bir tedavi stratejisi gibi görünmektedir. Bu kombinasyonlu yaklaşım, yalnızca UCBL ortezi kullanımıyla karşılaştırıldığında daha düşük komplikasyon oranları, daha yüksek hasta konfor düzeyleri ve hem radyolojik hem de klinik bulgularda daha hızlı iyileşme ile ilişkilidir.

Anahtar kelimeler: Düz tabanlık, Ayak ortezi ,UCBL, Kinesio tape.    

Dicle Med J  2024; 51 (1): 54-63

Doi: 10.5798/dicletip.1451528

Cilt 51, Sayı 1 (2024)