ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Analysis of fall from height cases due to electrical injury : evaluation by comparing with fall from height and only electrical injury cases
Mustafa İçer

Mustafa İcer, Department of Emergency Medicine, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey e-mail: drmicer@gmail.com              

Analysis of fall from height cases due to electrical injury: evaluation by comparing with fall from height and only electrical injury cases        

Abstract

Objective: Trauma is the leading cause of deaths worldwide. Electrical injury causes many damage to the body according to the elektrical load, considerably mortality.

Falls from height are one of the most common causes of trauma in the world, it is a condition with high morbidity and mortality.

Falls from height due to electrical injury that caused by mechanisms both electrical injury and falling from a height are complex injuries .

Although cases of falling from height due to electrical injury have been reported in the literature, there are no studies examining them.

The aim of this study is to examine cases of falls from height due to electrical injury, its clinical features were compared to only electrical injury cases and only falls from height.

Methods: This is a retrospective cross-sectional study. Cases admitted to the emergency department of Dicle University Hospital between January 2015 and December 2021 were examined. In this study, 75 cases who fell from a height due to electrical injury, 75 cases who had only electrical injury, and 75 cases who fell only from a height were received.

Trauma cases included in the study were examined age, gender, ground of fall, fall height, workplace accident and suicide status, electrical voltage, burn and trauma scores, laboratory findings, mortality.

Results: Among the 75 cases falling from height due to electrical injury, 69 (92%) survived, 6 (8%) died. The median age was 24 (IQR: 17-37) years old. Of the cases, 70 (93.30%) were male, 53 (70.70%) were high voltage, 35 (46.70%) were workplace accidents. Among the variables examined, lactic dehydrogenase (LDH), creatinine kinase (CK), creatinine kinase myocardial band (CK-MB), total body burn surface area (TBSA%), Glasgow Coma Scale (GCS), Abbreviated Injury Scale (AIS) for burns were the factors affecting mortality( p<0.05). Comparison of cases who fell from a height due to electric injury and cases of only electric injury TBSA%, AIS for burns, Abbreviated Burn Severity Index (ABSI), Injury Severity Score (ISS), complications, high voltage, length of stay (LOS) were higher in patients who fell from height due to electric injury, with a significant difference (p<0.001). Comparison of cases of falling from a height due to electric injury and cases of only falling from height age, male gender, workplace accident rate were higher in patients who fell from height due to electric injury, with a significant difference (p<0.001).

Conclusion: Falls from height due to electrical injury are major traumas that affect young adult men and have high mortality and complication rates, caused by high-voltage electrical injury. This trauma mechanism shows differences from only electric injury and only falls from height injuries.

Keywords: Fall from height due to electrical injury, fall from height, electrical injury, mortality, workplace accident

Elektrik çarpması nedeniyle yüksekten düşme olgularının analizi: yüksekten düşme ve sadece elektrik çarpması olguları ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Travmalar dünya çapında ölümlerin önde gelen nedenidir. Elektrik çarpması maruz kalınan elektrik yüküne göre vücutta pek çok hasara yol açar, önemli oranda mortaliteye neden olur. Yüksekten düşmeler dünyada travmanın en sık nedenlerinden biri olup, morbidite ve mortalitesi yüksek bir durumdur. Elektik çarpması nedeniyle yüksekten düşme olguları hem elektrik çarpması hem de yüksekten düşme mekanizmaları ile meydana gelen kompleks yaralanmalardır. Elektik çarpması nedeniyle yüksekten düşme olguları literatürde belirtilmesine rağmen inceleyen çalışmalar yoktur. Bu çalışmanın amacı elektik çarpması nedeniyle yüksekten düşme olgularını incelemek, klinik özelliklerini sadece elektrik çarpması olguları ve sadece yüksekten düşme olguları ile karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Bu çalışma retrospektif kesitsel bir çalışmadır. Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisene 2015 ocak ve 2021 aralık tarihleri arasında kabul edilen olgular incelendi.Elektrik çarpması nedeniyle yüksekten düşen 75 olgu, sadece elektrik çarpması 75 olgu ve sadece yüksekten düşen 75 olgu çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan travma olgularında yaş, cinsiyet, düşme zemini, düşme yüksekliği, iş kazası ve suisid durumu, elektrik voltajı, yanık ve travma skorları, laboratuar bulguları, mortalite incelendi.

Bulgular: Elektrik çarpması nedeniyle yüksekten düşen 75 olgunun 69 (%92) u yaşadı, 6 (%8) sı öldü. Ortanca yaş totalde 24(IQR: 17-37) idi. Olguların 70 (%93,30)’i erkek, 53 (%70,70)’ü yüksek voltaj, 35 (%46,70)’i iş kazası idi. İncelenen değişkenlerden laktik dehidrogenaz (LDH), kreatinin kinaz (CK), kreatinin kinaz miyokard bandı (CK-MB), total vücut yanık yüzey alanı (TBSA%), Glaskov Koma Scalası (GCS), yanıklar için kısaltılmış yaralanma ölçeği (AIS) mortaliteyi etkileyen faktörlerdi(p<0.05). Elektrik çarpması nedeniyle yüksekten düşen olgular sadece elektrik çarpan olgular ile karşılaştırıldığında TBSA%, yanık için AIS, kısaltılmış yanık şiddet indeksi (ABSI), yaralanma şiddet skoru ( ISS), komplikasyon, yüksek voltaj, yatış süresi (LOS) elektrik çarpması nedeniyle yüksekten düşen olgularda daha yüksekti, anlamlı fark vardı (p<0.001). Elektrik çarpması nedeniyle yüksekten düşen olgular ile sadece yüksekten düşen olguların karşılaştırmasında yaş, erkek cinsiyet, iş kazası oranı elektrik çarpması nedeniyle yüksekten düşen olgularda daha yüksekti ve anlamlı fark vardı (p<0.001).

Sonuç: Elektik çarpması nedeniyle yüksekten düşmeler genç erişkin erkekleri etkileyen, yüksek voltajlı elektrik çarpması nedeniyle oluşan mortalite ve komplikasyon oranları yüksek olan mayor travmalardır. Bu travma mekanizması sadece elektrik çarpması ve sadece yüksekten düşme yaralanmalarından farklılıklar göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Elektrik çarpması nedeniyle yüksekten düşme, yüksekten düşme, elektrik çarpması, mortalite, iş kazası..

Dicle Med J  2023; 50 (4): 497-506

Doi: 10.5798/dicletip.1411524

Cilt 50, Sayı 4 (2023)