ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Examination of Adolescents' E-Health Literacy Levels in Terms of Internet Usage and Some Variables Related to Covid-19
Remziye Can, Şerif Kurtuluş

Remziye Can, Nursing Public Health, Mustafa Kemal Atatürk Vocational and Technical Anatolian High School, Eskişehir, Turkey e-mail: drremziyecan@gmail.com               

Examination of Adolescents' E-Health Literacy Levels in Terms of Internet Usage and Some Variables Related to Covid-19         

Abstract

Objective: E-Health literacy is important for obtaining accurate health information, promote and encourge health. The aim of this study is to examine of adolescents their internet usage habits, Covid-19 infection status, Covid-19 vaccination status and their views on the Covid-19 vaccine in terms of the e-health literacy levels.

Methods: This cross-sectional design study was carried out among to 442 students in a high school in the 2021-2022 academic year. The independent variable of this study is the e-health literacy level of adolescents, the dependent variables are their internet usage habits, Covid-19 infection status, Covid-19 vaccination status and their some views on the Covid-19 vaccine.

Results: It was determined that there was a statistically significant difference in the e-Health Literacy Scale mean scores of those who thought that internet use was important and useful in making health-related decisions (respectively 15.630 /0.000; 2,656 / 0.030). There was no statistically significant difference between having had a Covid-19 infection, being vaccinated against Covid-19, and e-Health literacy score averages (respectively 0.534/0.594; 1.032/0.302).

Conclusion: According to the research results, we recommend that awareness studies be carried out to increase the e-Health literacy level of the young population and to use digital media efficiently to correct incorrect health information.

Keywords: adolescent, Covid-19, e-Health literacy, outbreak, vaccine

Ergenlerin E-Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin İnternet Kullanımı ve Covid-19 ile İlgili Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz

Amaç: E-Sağlık okuryazarlığı, doğru sağlık bilgilerine ulaşmak, sağlığı geliştirmek ve teşvik etmek açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı ergenlerin internet kullanım alışkanlıklarını, Covid-19 enfeksiyon durumlarını, Covid-19 aşı durumlarını ve Covid-19 aşısına ilişkin görüşlerini e-sağlık okuryazarlık düzeyleri açısından incelemektir.

Yöntemler: Kesitsel tasarımdaki bu çalışma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında bir lisede öğrenim gören 442 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın bağımsız değişkeni ergenlerin e-sağlık okuryazarlığı düzeyi, bağımlı değişkenleri ise internet kullanım alışkanlıkları, Kovid-19 enfeksiyon durumu, Kovid-19 aşılanma durumu ve Kovid-19 aşısına ilişkin bazı görüşleridir.

Bulgular: İnternet kullanımının sağlıkla ilgili kararların alınmasında önemli ve yararlı olduğunu düşünenlerin e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturduğu saptanmıştır (sırasıyla15.630 /0.000; 2,656 / 0.030). Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olmak, Covid-19 aşısı olmak ile e-Sağlık okuryazarlığı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (sırasıyla 0,534/0,594; 1,032/0,302).

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre genç nüfusun e-Sağlık okuryazarlık düzeyinin artırılması, yanlış sağlık bilgilerinin yeniden düzenlmesi için dijital medyanın verimli kullanılmasına yönelik farkındalık çalışmalarının yapılmasını öneriyoruz.

Anahtar kelimeler: aşı, Covid-19, ergen, e-Sağlık okuryazarlığı, salgın

Dicle Med J  2023; 50 (4): 519-528

Doi: 10.5798/dicletip.1411922

Cilt 50, Sayı 4 (2023)