ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The prognostic value of free triiodothyronine/free thyroxine ratio in short-term outcomes after left ventricular assist device implantation
Arzu Yazar, Aykun Hakgör

Arzu Yazar, Medipol University Hospital, Cardiology Department İstanbul, Turkey e-mail: arzu.yildirim@medipol.edu.tr                            

The prognostic value of free triiodothyronine/free thyroxine ratio in short-term outcomes after left ventricular assist device implantation         

Abstract

Background: Despite advancement in technology adverse events after left ventricular assist device(LVAD) implantation continue to be the main barrier to more widespread use of it. Therefore, it is vital to identify prognostic factors to reduce adverse cardiac events after LVAD implatation. Thyroid dysfunction is associated with a poor prognosis in individuals with heart failure. The objective of this study is to examine the correlation between thyroid hormones and adverse cardiovascular events following LVAD implantation.

Method and Results: The study included a total of 36 patients, with an average age of 60 ± 9 years, of which 77.7% were male. Although there was no significant relationship between TSH and FT3 levels and post-operative adverse events(p>0.05 for both), there was a significant association between FT3/FT4 and all-cause and cardiovascular mortality(p<0.001 for both). ROC analysis revealed that FT3/FT4 values lower than 1 were significantly associated with adverse events(all p < 0.05). There was no significant difference between the two groups in terms of age, gender, BMI, etiology of heart failure, EF, sPAP, smoking status and the presence of comorbid diseases, BNP, TSH and FT3 levels(p>0.05 for all). All-cause mortality, cardiac mortality, arrhythmia prevelance, vasopressor need(day) and duration of ICU stay were significantly higher in FT3/FT4 < 1 group(all p < 0.05).

Conclusion: Our findings suggest that FT3/FT4 ratio might be useful as a biomarker of short-term adverse clinical outcomes in patients who underwent LVAD implantation.

Keywords: Left ventricular assist device; Heart failure; Thyroid disfunction; FT3/FT4 ratio; Cardiac mortality               

Sol ventrikül destek cihazı implante edilen hastalarda serbest triiyodotironin/serbest tiroksin oranının kısa vadeli olumsuz klinik sonuçlar açısından prognostik değeri

Öz

Giriş ve Amaç: Teknolojideki ilerlemelere rağmen, sol ventrikül destek cihazı(LVAD) implantasyonu sonrası gelişen olumsuz olayların sıklığı, bu teknolojinin daha geniş çapta kullanımının önünde engel olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, LVAD implantasyonu sonrası olumsuz kardiyak olayları azaltmak için prognostik faktörleri belirlemek hayati önem taşımaktadır. Tiroiddisfonksiyonu, kalp yetmezliği hastalarında kötü prognozla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, LVAD implantasyonu sonrası olumsuz kardiyovasküler olaylar ile tiroid fonksiyonu arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem ve Bulgular: Toplam 36 hasta (ortalama yaş 60 ± 9, %77,7 erkek) çalışmaya dahil edildi. Cerrahi sonrası olumsuz olaylar ile TSH ve FT3 düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen (her ikisi için de p>0.05), FT3/FT4 oranı ile tüm nedenlere bağlı ve kardiyovaskülermortalite arasında anlamlı bir ilişki bulundu (her ikisi için de p<0.001). ROC analizi, FT3/FT4 değerlerinin 1'in altında olması ile kötü prognoz arasında anlamlı ilişki olduğunu ortaya koydu (tümü için p < 0.05). İki grup arasında yaş, cinsiyet, BMI, kalp yetmezliği etiyolojisi, EF, sPAP, sigara içme durumu, eşlik eden hastalıkların varlığı, BNP, TSH ve FT3 düzeyleri açısından anlamlı fark yoktu (tümü için p>0.05). Tüm nedenlere bağlı mortalite, kardiyak mortalite, aritmi prevalansı, vazopressör gereksinimi (gün) ve yoğun bakım yatış süresi FT3/FT4 < 1 grubunda anlamlı derecede yüksekti (tümü için p < 0.05).

Sonuç: Bulgularımız, FT3/FT4 oranının, LVAD implante edilen hastalarda kısa vadeli olumsuz klinik sonuçların bir biyobelirteci olarak kullanışlı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Sol ventrikül destek cihazı; Kalp yetmezliği; Tiroid bozukluğu; serbestT3/serbestT4 oranı; Kardiyak mortalite.          

Dicle Med J  2024; 51 (2): 241-247

Doi: 10.5798/dicletip.1501320

 

Cilt 51, Sayı 2 (2024)