ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The ratio of second and fourth finger lengths (2D:4D) can determine handedness
Gülsüm Akdeniz

Gülsüm Akdeniz, Ankara Yildirim Beyazit University, Medicine Faculty, Head of Neuroscience Department, Head of Biophyiscs Department, Head of Electroneurophysiology Lab and Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Turkey e-mail: gulsumakdeniz@aybu.edu.tr and akdenizgulsum@gmail.com                 

The ratio of second and fourth finger lengths (2D:4D) can determine handedness   

Abstract

Objective: The human body exhibits both structural and functional asymmetry. One measure of this asymmetry is the ratio of 2D:4D, which is the proportion of measurements of the 2nd (2D) and 4th finger (4D). In this research, our objective is to investigate the potential association between the ratio of 2D:4D and handedness with voluntary individuals.

Methods: A total of 312 individuals volunteered to take part in the research, where their left and right hand's 4th and 2nd finger lengths were measured using a precise digital caliper. The "Edinburgh Handedness Inventory" was used to determine hand lateralization. To determine the significance between the two independent groups, the Mann Whitney U Test was used. On the other hand, to determine the significance between the two dependent groups, the Wilcoxon Signed Rank Test was utilized.

Results: Of the participants, 154 were male and 158 were female (age range 18-55, mean age=28.34). According to the Edinburgh Handedness Inventory, 275 individuals were right handed, 18 were left handed, and 19 were bimanual. The Mann Whitney U Test showed a significant result in the ratio of right hand 2D:4D between male and female participants who were right handed (z =-1.979, p = 0.048). Additionally, the Wilcoxon Signed Ranks Test demonstrated a difference between the right and the left hand ratio of 2D:4D for all participants which was significant (z = -2.822, p = 0.005), as well as for participants who were right handed (z = -2.850, p = 0.004).

Conclusion: The ratio of 2D:4D finger lengths could be a significant indicator of hand preference in both male and female healthy individuals. The ratio of 2D:4D holds potential as an indicator and research tool in understanding human emotions, thoughts, and behaviors.

Keywords: Finger, Handedness, Finger Length Ratio, Testosterone, Estrogen

İkinci ve dördüncü parmak uzunluklarının oranı (2D:4D) el tercihini belirleyebilir

Öz

Amaç: İnsan vücudu hem yapısal hem de fonksiyonel asimetri sergilemektedir. Bu asimetrinin bir ölçüsü ise elin ikinci (2D) ve dördüncü parmak (4D) ölçümlerinin oranı olan 2D:4D oranıdır. Bu araştırmada amacımız sağlıklı bireylerde 2D:4D oranı ile el tercihi arasındaki potansiyel ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntemler: Toplam 312 kişinin gönüllü olarak katıldığı araştırmaya katılanların sağ ve sol el ikinci ve dördüncü parmak uzunlukları hassas dijital kumpas kullanılarak ölçüldü. El lateralizasyonunu belirlemek için "Edinburgh El Tercihi Envanteri" kullanıldı. İki bağımsız grup arasındaki farklılıkların incelenmesi için Mann Whitney U testi kullanıldı. İki bağımlı grup arasındaki farklılıkların incelenmesi için ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanıldı.

Bulgular: Katılımcıların 154'ü erkek, 158'i kadındı (yaş aralığı 18-55, ortalama yaş=28,34). Edinburg El Kullanımı Envanteri'ne göre 275 kişi sağ elini tercih eden, 18'i sol elini tercih eden ve 19'u bimanualdi. Mann Whitney U testi sonucu doğrultusunda sağ elini kullanan erkek ve kadın katılımcılar arasında sağ el 2D:4D oranında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (z= -1,979, p = 0,048). Ek olarak, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucu doğrultusunda tüm katılımcılar için (z= -2,822, p = 0,005) ve sağ elini kullanan katılımcılar için (z= -2,850, p = 0,004) sağ ve sol el oranı arasında 2D:4D oranında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulundu.

Sonuç: 2D:4D parmak uzunluklarının oranı hem erkek hem de kadın sağlıklı bireylerde el tercihinin önemli bir göstergesi olabilir. 2D:4D oranı, insanın duygu, düşünce ve davranışlarını anlamada bir gösterge ve araştırma aracı olabilir.

Anahtar kelimeler: Parmak, El Tercihi, Parmak Uzunluğu Oranı, Testosteron, Östrojen

Dicle Med J  2023; 50 (4): 453-460

Doi: 10.5798/dicletip.1411493

Cilt 50, Sayı 4 (2023)