ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Admission Serum Creatinine/Albumin Ratio and its Relationship with 1-Year Mortality in Decompensated Heart Failure Patients
Mehmet Ali Işık, Adem Aktan, Tuncay Güzel, Raif Kılıç, Muhammed Demir, Serhat Günlü, Fethullah Kayan, Mehmet Zülküf Karahan, Mehmet Özbek, Abdulkadir Arpa, Nihat Polat, Murat Yüksel

Mehmet Ali Işık, Department of Cardiology, Mardin Training and Research Hospital, Mardin, 47000, Turkey e-mail: dr.mehmet.ali.işik@gmail.com                            

Admission Serum Creatinine/Albumin Ratio and its Relationship with 1-Year Mortality in Decompensated Heart Failure Patients       

Abstract

Aim: Despite medical advancements, heart failure (HF) maintains high mortality rates. Our research delves into examining the relationship between the serum creatinine/albumin ratio and one-year mortality in patients with decompensated systolic HF.

Methods: During the period from October 2014 to October 2015, we enrolled 80 patients (comprising 37 females) who had been diagnosed with acute systolic decompensated heart failure and had a left ventricular ejection fraction (LVEF) of ≤ 40%. These patients were divided into two cohorts depending on whether they experienced all-cause mortality within the span of one year.

Results: Among the 80 participants, 31 (39%) experienced mortality within the first year. The average age of the deceased group was 69±14 years, with 38.7% (n=12) being female. In contrast, the surviving group had an average age of 66±12 years, with 51% (n=25) being female. The HF group with mortality exhibited significantly higher levels of serum creatinine-albumin ratio, urea, and creatinine values, along with a higher prevalence of pretibial edema (p<0.01).Furthermore, the deceased HF group exhibited significantly lower LVEF, albumin levels, lymphocyte counts, and systolic and diastolic blood pressure values. Statistical analysis revealed a significant difference in the serum creatinine/albumin ratio between the deceased group (0.68±0.27) and the surviving group (0.38±0.18), with a p-value of less than 0.01. Using a cut-off value of 0.45 for the creatinine/albumin ratio, the sensitivity and specificity for predicting one-year mortality in HF patients were 81% and 78% , respectively.

Conclusion: The conjunction of heightened creatinine levels, diminished albumin levels, and an augmented creatinine/albumin ratio could potentially function as straightforward, economical prognostic indicators for forecasting one-year mortality in systolic decompensated HF patients.

Keywords: Albumin, creatinine/albumin ratio, creatinine, heart failure, mortality               

Dekompanse Kalp Yetmezliği Hastalarında Başvuru Serum Kreatinin/Albümin Oranı ve 1 Yıllık Mortalite ile İlişkisi

Öz

Amaç: Tıbbi gelişmelere rağmen kalp yetmezliği (KY) yüksek mortalite oranlarını korumaktadır. Araştırmamız, dekompensesistolik KY hastalarında serum kreatinin/albumin oranı ile bir yıllık mortalite arasındaki ilişkiyi incelemeye odaklanmaktadır.

Yöntemler: Ekim 2014 ile Ekim 2015 tarihleri arasında akut sistolikdekompanse KY tanısı konmuş ve sol ventrikülejeksiyon fraksiyonu (LVEF) ≤ 40% olan 80 hasta (37 kadın) çalışmamıza dahil edildi. Hastalar, bir yıl içinde tüm nedenlere bağlı mortalite olup olmadığına göre iki gruba ayrıldı.

Bulgular: 80 katılımcının 31'i (%39), birinci yıl içinde ölümle sonuçlandı. Ölen grubun ortalama yaşı 69±14 yıl olup, bunların %38,7'si (n=12) kadındı. Buna karşılık, hayatta kalan grupta ortalama yaş 66±12 yıl olup, bunların %51'i (n=25) kadındı. Mortalite yaşanan KY grubu, serum kreatinin-albümin oranı, üre ve kreatinin değerlerinde anlamlı düzeyde daha yüksek seviyeleri sergiledi ve pretibial ödem prevalansı daha yüksekti (p<0.01). Ayrıca, ölen KY grubu, LVEF, albumin seviyeleri, lenfosit sayısı, sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerini anlamlı derecede düşük gösterdi. İstatistiksel analiz, ölen grup (0.68±0.27) ile sağ kalan grup (0.38±0.18) arasında serum kreatinin/albumin oranı açısından anlamlı bir farklılık olduğunu gösterdi, p<0.01 idi. Serum kreatinin/albumin oranı için 0.45 kesme değeri kullanarak, KY hastalarındaki bir yıl içindeki mortaliteyi tahmin etmek için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %81 ve %78 idi.

Sonuç: Yüksek kreatinin seviyeleri, azalmış albumin seviyeleri ve artmış kreatinin/albumin oranının birleşimi, sistolikdekompenseKY'li hastalarda bir yıllık tüm nedenlere bağlı mortaliteyi öngörmede basit, ekonomik prognostik göstergeler olarak işlev görebilir.

Anahtar kelimeler: Albümin, kreatinin, kreatinin/albümin oranı, kalp yetmezliği, mortalite.          

Dicle Med J  2024; 51 (2): 223-231

Doi: 10.5798/dicletip.1501288

 

Cilt 51, Sayı 2 (2024)