ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Aksiyal Spondiloartrit Hastalarında Serum Endokan Seviyesinin ve Hastalık Aktivitesiyle İlişkisinin Araştırılması
Sevgi Gündüz, İbrahim Gündüz, İbrahim Kaplan, Mehmet Çağlayan

İbrahim Gündüz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Romatoloji BD, Elazığ, Türkiye e-mail: abrahim724gunduz@hotmail.com              

Investigation of Serum Endocan Level and Its Relationship with Disease Activity in Patients with Axial Spondyloarthritis

Abstract

Aim: The term spondyloarthritis (SpA); It is a collective term describing a group of diseases with common clinical, genetic, laboratory and radiological features. Unfortunately, there is no sensitive biomarker that can be used in the follow-up of patients. Studies have shown that endocan plays an important role in different stages of acute and chronic inflammation. In this study, we aimed to investigate serum endocan levels and the correlation of these levels with clinical and laboratory parameters in patients diagnosed with axial SpA (axSpA).

Methods: AxSpA patients diagnosed according to the ASAS classification criteria developed for axSpA by the "Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS)" and healthy volunteers without known disease were included in the study. Demographic, clinical features and laboratory data were recorded. Endocan levels in serum taken simultaneously were measured by “enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)”.

Results: There was no statistically significant difference in serum endocan levels between the spondyloarthritis group and the control group (p: 0.084). In the subgroup analysis, there was no statistically significant difference between the 3 groups (p:0.175). There was a positive correlation between serum endocan level and hemoglobin level (r:0.335 and p:0.009), and a negative correlation (r:-0.32 and p:0.010) between erythrocyte sedimentation rate (ESR). Negative correlation was observed between serum endocan levels and the duration of morning stiffness, approaching the level of significance (r: -0.294 p: 0.022).

Conclusion: When serum endocan levels were evaluated, no statistically significant difference was observed between the patient and control groups. There was a correlation between serum endocan levels and some laboratory parameters. We think that more comprehensive clinical studies are needed to better understand the role of these molecules in the pathogenesis of axSpA and their use in diagnosis and follow-up.

Keywords: Axial spondylarthritis, ankylosing spondylitis, endocan.

Aksiyal Spondiloartrit Hastalarında Serum Endokan Seviyesinin ve Hastalık Aktivitesiyle İlişkisinin Araştırılması

Öz

Amaç: Spondiloartrit (SpA) terimi; ortak klinik, genetik, laboratuvar ve radyolojik özellikleri olan bir grup hastalığı tanımlayan ortak bir terimdir. Hastaları takipte kullanılabilecek duyarlı bir biyobelirteç maalesef yoktur. Yapılan çalışmalarla endokanın akut ve kronik enflamasyonun değişik basamaklarında önemli görevler üstlendiği gösterilmiştir. Biz bu çalışmada aksiyel SpA (axSpA) tanılı hastalarda serum endokan düzeylerini, bu düzeylerin klinik ve laboratuvar parametreler ile korelasyonunu araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya “Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS)” tarafından axSpA için geliştirilmiş ASAS sınıflandırma kriterlerine göre tanı almış axSpA hastaları ve bilinen hastalığı olmayan sağlıklı gönüllüler alındı. Demografik, klinik özellikleri ve laboratuvar verileri kayıt edildi. Eş zamanlı alınan serumda endokan düzeyleri “enzyme linked immunosorbent assay (ELİSA)” ile ölçüldü.

Bulgular: Spondiloartrit grubu ile kontrol grubu arasında serum endokan düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık görülmedi (p: 0,084). Alt grup analizinde de 3 grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık görülmedi (p:0,175). Serum endokan düzeyi ile hemoglobin düzeyi arasında pozitif korelasyon (r:0,335 ve p:0,009), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) arasında negatif korelasyon (r:-0,32 ve p:0,010) görüldü. Serum endokan düzeyleri ile sabah tutukluğu süresi arasında anlamlılık düzeyine yaklaşan negatif korelasyon görüldü (r: -0,294 p: 0,022).

Sonuç: Serum endokan düzeyleri değerlendirildiğinde, hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık görülmedi. Serum endokan düzeyleri bazı laboratuvar parametreleri arasında korelasyon görüldü. Bu moleküllerin axSpA patogenezindeki rolünün, tanı ve takipte kullanılmasının yerinin daha iyi anlaşılması için daha kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Aksiyel spondiloartrit, ankilozan spondilit, endokan

Dicle Med J  2023; 50 (4): 537-544

Doi: 10.5798/dicletip.1412069

Cilt 50, Sayı 4 (2023)