ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Helplessness, Psychological Distress, and Perceived Social Support in Mothers with Children in Early Childhood
Serap Kaynak, Songül Duran

Serap Kaynak, Department of Nursing, Balıkesir University Faculty of Health, Department of Child Health Nursing, Balıkesir Turkey e-mail: serapkaynk@gmail.com                  

Helplessness, Psychological Distress, and Perceived Social Support in Mothers with Children in Early Childhood  

Abstract

Objective: The aim of this study is to investigate the levels of helplessness, psychological distress, and perceived social support experienced by mothers with children aged 1-6 years in childcare.

Methods: This descriptive study included 178 mothers with children aged 1-6 years. Personal Information Form prepared by the researchers, Caregiving Helplessness Questionnaire (CHQ), Kessler Psychological Distress Scale (K10-PDS) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) were used to collect research data. Obtained data were determined as a result of Independent t test, One-Way ANOVA and Pearson correlation analysis.

Results: The average scores of mothers from the CHQ and K10-PDS, MSPSS scales were 39.08±8.88, 21.97±9.29, and 61.71±16.51, respectively. As a result of the correlation analysis, it was determined that there was a statistically significant negative relationship between CHQ and perceived social support level in mothers, and a statistically significant positive relationship between CHQ and K10-PDS.

Conclusions: The research results showed that as the perceived social support level of mothers increased, their psychological distress and helplessness decreased. These findings indicate that health professionals should target the mental health of mothers and increase their confidence and experience in parenting by providing education and counseling.

Keywords: caregiving, helplessness, mothers, children, psychological distress

Erken Çocukluk Döneminde(1-6 Yaş) Çocuğu Olan Annelerde Çocuk Bakımında Çaresizlik

Psikolojik Sıkıntı ve Algılanan Sosyal Destek

Öz

Amaç: Bu çalışmada, 1-6 yaşında çocuğu olan annelerin çocuk bakımında yaşadığı çaresizlik, psikolojik sıkıntı ve algıladıkları sosyal destek düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmaya 1-6 yaşında çocuğu olan 178 anne dahil edildi. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Çocuk Bakımında Çaresizlik Ölçeği (CHQ), Psikolojik Sıkıntı (distress) Ölçeği (K10-PDS) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS) kullanılmıştır. Elde edilen veriler Independent t testi, One-Way ANOVA ve Pearson korelasyon analizleri ile elde edilmiştir.

Bulgular: Annelerin CHQ ve K10-PDS, MSPSS ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları sırasıyla 39.08± 8.88, 21.97±9.29 ve 61.71±16.51'dir. Korelasyon analizi sonucunda annelerde CHQ ile algılanan sosyal destek düzeyi arasında negatif yönde CHQ ile K10-PDS arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlendi.

Sonuç: Araştırma sonuçları, annelerin algıladıkları sosyal destek düzeyi arttıkça yaşadıkları psikolojik sıkıntı ve yaşadıkları çaresizliğin azaldığını göstermiştir. Hemşirelerin/ebelerin annelere eğitim ve danışmanlık vererek kadınlara destek olmaları önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Bakım verme, Çaresizlik, Anneler, Çocuklar, Psikolojik sıkıntı.   

Dicle Med J  2024; 51 (1): 19-27

Doi: 10.5798/dicletip.1451427

Cilt 51, Sayı 1 (2024)