ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A Retrospective Study: The Effectiveness of Lipid-Lowering Medications in Individuals at High Risk for Cardiovascular Disease
Fethullah Kayan, Serhat Gönlü

Fethullah Kayan, Department of Cardiology, Mardin Artuklu University School of Medicine, Mardin, Turkey e-mail: fethullahkayan@hotmail.com                 

A Retrospective Study: The Effectiveness of Lipid-Lowering Medications in Individuals at High Risk for Cardiovascular Disease  

Abstract

Objective: The effective administration of lipid-lowering treatment is of utmost importance in mitigating cardiovascular (CV) risk in patients who are undergoing secondary prevention.

High-dose statins, ezetimibe, and the relatively newer PCSK9 inhibitors (PCSK9i) have shown effectiveness in achieving low density lipoprotein cholesterol(LDL-C) treatment targets for these patients.

However, despite substantial evidence supporting their efficacy, these interventions remain significantly underutilized, primarily due to poor levels of patient adherence.

Moreover, there is limited data available on the overall effectiveness of cholesterol-lowering treatment and the proportion of secondary prevention patients who have achieved a well-regulated lipid profile.

In light of these factors, the principal aim of this investigation was to evaluate the present status of lipid-lowering medication within this specific group of individuals.

Methods: The study was conducted at Mardin Artuklu University, Mardin Training and Research Hospital between April 2021 and March 2023, focusing on patients with a history of secondary prevention of CVD. The study investigated prescribed cholesterol-lowering drugs, factors contributing to statin underuse, and lipid profile disclosure.

Results: 872 patients were included. 86.8% received statins, 5.2% ezetimibe, and 3.4% fibrates, while 13.2% received no lipid-lowering therapy. 64% of those on statins were on high doses. LDL-C values were assessed in 452 patients, with only 30% below the recommended cutoff of 70 mg/dL.

Conclusion: In this investigation involving secondary prevention patients, slightly over half of the participants received high-dose statins, while a negligible proportion received ezetimibe treatment.

Alarmingly, over two-thirds of the patients demonstrated LDL-C values that deviated significantly from the therapeutic range, indicating a considerable gap between their lipid profiles and the recommendations set forth by clinical guidelines.

Keywords: Statins, PCKS-9i, Ezetimibe, Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), Secondary prevention

Kardiyovasküler Hastalık Yüksek Riskine Sahip Bireylerde Lipit Düşürücü İlaçların Etkinliği

Öz

Amaç: Lipid düşürücü tedavinin optimal yönetimi, ikincil koruma altındaki hastalarda kardiyovasküler (KV) riskin azaltılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Yüksek doz statinler, ezetimib ve nispeten yeni PCSK9 inhibitörleri (PCSK9i), bu hastalarda LDL kolesterol (LDL-K) tedavi hedeflerine ulaşmada etkinlik göstermiştir. Ancak, etkinliklerini destekleyen önemli kanıtlara rağmen, bu müdahaleler özellikle düşük hasta uyum düzeyleri nedeniyle önemli ölçüde yeterince kullanılmamaktadır. Dahası, kolesterol düşürücü tedavinin genel etkinliği ve ikincil koruma hastalarının düzenli bir lipid profili elde etme oranı hakkında sınırlı veri bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, bu hasta grubundaki lipid düşürücü tedavi durumunu değerlendirmekti.

Yöntemler: Çalışma, kardiyovasküler hastalık ikincil koruma geçmişi olan hastalara odaklanarak, Nisan 2021 ile Mart 2023 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Çalışmada, reçetelenen kolesterol düşürücü ilaçlar, statin kullanımının yetersizliğine katkıda bulunan faktörler ve lipid profilinin açıklanması incelendi.

Bulgular: 872 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların %86,8'i statin (statin ile birlikte %5,2'si ezetimib ve %3,4'ü fibrat) kullanırken, %13,2'si herhangi bir lipid düşürücü tedavi almadı. Statin kullananların %64'ü yüksek dozda ilaç alıyordu. LDL-K değerleri 452 hastada değerlendirildi ve sadece %30'u önerilen 70 mg/dL altında bulunmaktaydı.

Sonuç: İkincil korunma hastalarının yer aldığı bu araştırmada, katılımcıların yarısından biraz fazlası yüksek doz statin alırken, ihmal edilebilir bir oran ezetimib tedavisi almıştır. Endişe verici bir şekilde, hastaların üçte ikisinden fazlası, LDL-K değerleri terapötik aralıktan önemli ölçüde sapma gösterdi ve bu durum, lipid profilleri ile klinik kılavuzlar tarafından önerilen değerler arasında önemli bir boşluk olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Statinler, PCKS-9i, Ezetimib, Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol(LDL), İkincil Koruma.  

Dicle Med J  2024; 51 (1): 10-18

Doi: 10.5798/dicletip.1451412

Cilt 51, Sayı 1 (2024)