ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Examination of Radiological Findings and Clinical Parameters in Paediatric Patients with Covid-19
Zeynep Ece Taştekin Polat, Kamil Yılmaz, Mehmet Turmak

Kamil Yılmaz, Dicle University School of Medicine, Department of Pediatric, 21200, Diyarbakır, Turkey e-mail: drkamilyilmaz@gmail.com           

Examination of Radiological Findings and Clinical Parameters in Paediatric Patients with Covid-19   

Abstract

Objective: The aim of this study was to show the effect of the presence of AAC on mortality after lumbar degenerative disc surgery and to determine whether it is a predictor of survival.

Methods: Between 2014 and 2016, abdominal aortic calcifications were recorded by grade in patients who underwent surgery for degenerative lumbar disc herniation and therefore underwent updated lumbar CT. In addition to the demographic data of these patients, ASA scores were also recorded and these scores were statistically compared.

Results: The age of the patients in the Advanced Calcification group was significantly (p < 0.05) higher than that in the Mild Calcification group. The ASA score in the Advanced Calcification group was significantly (p < 0.05) higher than the Mild Calcification group. . Ex rate in the Advanced Calcification group was significantly (p < 0.05) higher than the Mild Calcification group.

Conclusion: There is a strong correlation between the degree of abdominal aortic calcifications and patient survival. This relationship is thought to be an important guiding scoring for spinal surgeons in the preoperative preparation phase.

Keywords: Abdominal aortic calcification, survey, lumbar degenerative disc surgery, lumbar tomography, ASA score

Covid-19 Tanılı Pediatrik Hastalarda Radyolojik Bulguların ve Klinik Parametrelerin İncelenmesi

Öz

Amaç: Pediatrik COVID-19 hastalarında görüntüleme teknikleri ile klinik ve laboratuvar parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Çalışmamıza PCR testi ile COVID-19 tanısı doğrulanan 18 yaş altı 187 hasta dahil edildi. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik görüntüleme bulguları dosya kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların %57,2'si erkekti ve yaş ortalaması 110,1±67,4 aydı. Arka-ön (PA) akciğer grafisi çekilen 175 hastanın 21'inde (%12) COVID-19'a bağlı akciğer bulgusu saptandı. En sık görülen bulgular sırasıyla konsolidasyon (n=16; %9,1), bilateral buzlu cam görünümü (n=11; %6,3) ve atelektazi (n=5; %2,9) idi. Hastaların 67'sine bilgisayarlı akciğer tomografisi çekildi. Bu hastaların 28'inde (%41,8) COVID-19'a bağlı akciğer bulgusu varlığı saptandı. En sık görülen üç bulgu sırasıyla konsolidasyon (n=16; %23,9), bilateral buzlu cam görünümü (n=16; %23,9) ve atelektazi (n=15; %22,4) idi. PA röntgende görüntüleme bulgusu olan hastaların daha çok çocuk yoğun bakıma ihtiyaç duyduğu, hastanede kalış sürelerinin daha uzun olduğu, yandaş hastalıklarının olduğu, öksürük ve takipne yakınmalarının daha belirgin olduğu saptandı (p<0,05). Özellikle <1 yaş hastalarda hastalık şiddeti arttıkça her iki görüntüleme yönteminde de anlamlı bulgu sıklığı artıyordu (p<0,05).

Sonuç: COVID-19 şüphesi olan çocuklarda gerektiğinde görüntüleme yöntemlerinin yapılabileceğini ve hastalığın seyri ve şiddeti hakkında ön bilgi sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, COVID-19, Pediatri, Radyolojik bulgular, Röntgen.

Dicle Med J  2023; 50 (3): 354-364

Doi: 10.5798/dicletip.1360679

Cilt 50, Sayı 3 (2023)