ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Preeklampsili Gebelerde Serum Dinamik Tiyol-Disülfit Dengesinin Değerlendirilmesi ve TNF-? ve Düşük Doğum Ağırlığı ile İlişkisi
Zeynep Akaslan, Oğuzhan Özcan, İlay Gözükara, Abdullah Arpacı

Oğuzhan Özcan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tayfur Sökmen Kampüsü (31060) Alahan-Antakya/Hatay, Türkiye e-mail: drozan29@hotmail.com              

The Evaluation of Impaired Dynamic Thiol/Disulfide Balance in Pregnant Women with Preeclampsia and Its Relationship between Serum TNF-Alpha Levels and Low Birth Weight

Abstract

Aim: Preeclampsia is a pregnancy complication that occurs after the 20th week of gestation and is characterized by hypertension. Tissue ischemia resulting from uterovascular insufficiency and the resulting oxidative stress play a role in the pathogenesis of the disease. The dynamic thiol-disulfide balance plays an important role in maintaining oxidative balance in the body. The aim of this study was to determine the serum dynamic thiol-disulfide balance and its relationship with TNF-α and low birth weight in preeclamptic pregnant women.

Methods: Thirty pregnant women diagnosed with preeclampsia and 30 healthy pregnant women as control group were included in the study. Fasting morning blood samples were collected from all pregnant women in the second or third trimester. All samples were centrifuged at 1500 x g for 10 minutes, and the serum samples were divided into portions and stored at -80 °C. Serum total thiol and native thiol levels were measured by colorimetric method on an autoanalyzer, and disulfide values were calculated using the formula "disulfide amount = (total thiol - native thiol)/2". Serum TNF-α levels were measured using the ELISA method.

Results: Systolic and diastolic blood pressures were significantly higher in preeclamptic pregnant women compared to the control group (p<0.001), and birth weights were significantly negatively correlated (r=-0.766, r=-0.705, p=0.000). In the preeclampsia group, both total and native thiol levels were significantly lower, while the calculated disulfide values and serum TNF-α levels were significantly higher compared to controls (p<0.001). There was a significant moderately positive correlation between native thiol and gestational age and birth weight, respectively (r=0.536, r=0.497, p=0.000). There was a positive correlation between calculated disulfide values and TNF-α (r=0.575, p=0.000), and a weak but significant negative correlation between gestational age and birth weight (r=-0.350, p=0.006, r=-0.272, p=0.035).

Conclusion: The decrease in both total and native thiols in the systemic circulation and the increase in calculated disulfide levels in preeclamptic pregnant women may have an important role in the pathogenesis of preeclampsia and may be associated with low birth weight.

Keywords: Thiol balance, pregnancy, preeclampsia, disulfide, TNF-α.

Preeklampsili Gebelerde Serum Dinamik Tiyol-Disülfit Dengesinin Değerlendirilmesi ve TNF-α ve Düşük Doğum Ağırlığı ile İlişkisi  

Öz

Amaç: Preeklampsi gebeliğin 20. Haftasından sonra ortaya çıkan ve hipertansiyon ile karakterize bir gebelik komplilkasyonudur. Hastalığın patogenezinde uterovasküler yetmezliğe bağlı gelişen doku iskemisi ve buna ortaya çıkan oksidatif stres rol oynar. Vücutta oksidatif dengenin korunmasında dinamik tiyol-disülfit dengesi önemli bir rol oynar. Bu çalışmada preekalmpsili gebelerde serum dinamik tiyol-disülfit dengesi ve TNF-α ve düşük doğum ağırlığı ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Preeklampsi tanısı almış 30 gebe ile yaş ve cinsiyet olarak eşitlenmiş 30 sağlıklı gebe kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Tüm gebelerden 2.veya 3. Trimesterlerde sabah açlık kanları toplandı. Tüm örnekler 1500 x g'de 10 dakika santrifüj edildikten sonra serum örnekleri porsiyonlara ayrıldı ve -80 °C'de saklandı. Serum total tiyol ile native tiyol düzeyler kolorimetrk yöntemle otoanalizörde ölçüldü ve disülft değerleri “disülfit miktarı= (Total Tiyol – Native Tiyol)/2” formülü ile hesaplandı. Serum TNF-α düzeyleri ise ELISA yöntem ile ölçüldü.

Bulgular: Preeklampsili gebelerde sistolik ve diyastolik kan basınçları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,001) ve doğum ağırlıkları (sırasıyla, r=-0.766, r=-0.705, p=0.000) ile anlamlı derecede negatif yönde körele idi.

Preeklampsi grubunda total ve native tiyol düzeyler anlamlı derecede düşük iken, hesaplanan disülfit değerleri ile serum TNF-α düzeyleri kontrollere göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,001). Native tiyol ile gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı arasında anlamlı pozitif orta derecede korelasyon, (sırasıyla, r=0.536, r=0.497, p=0.000) mevcuttu. Hesaplanan disülfit değerleri ile TNF-α arasında pozitif yönde (r=0.575, p=0.000), gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı arasında zayıf ama negatif yönde anlamlı korelasyon mevcuttu (sırasıyla, r=-0.350, p=0.006, r=-0.272, p=0.035).

Sonuç: Preeklampsili gebelerde sistemik dolaşımda hem total hem de nativ tiyollerin azalması ve hesaplanan disülfit miktarının artması dinamik tiyol-disülfit dengesinin preeklampsi patogenezinde önemli bir rolü olabileceğini ve düşük doğum ağırlığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir

Anahtar kelimeler: Tiyol dengesi, gebelik, preeklampsi, disülfit, TNF-α

Dicle Med J  2023; 50 (4): 560-567

Doi: 10.5798/dicletip.1412092

Cilt 50, Sayı 4 (2023)