ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Cabergoline and Low-Dose Steroid Therapy İn Idiopathic Granulomatous Mastitis
Cemalettin Durgun

Cemalettin Durgun, Division of General Surgery, Memorial Dicle Hospital, Diyarbakır, Turkey e-mail: cemalettin.durgun@memorial.com.tr      

Cabergoline and Low-Dose Steroid Therapy İn Idiopathic Granulomatous Mastitis

Abstract

Introduction: Idiopathic granulomatous mastitis(IGM) is a rare, chronic granulomatous inflammatory disease of the breast. It is mostly seen in young women with a history of breastfeeding. It typically presents as a painful lump in the breast, erythema, focal abscess formation, skin ulceration, or fistula. The etiology and pathogenesis of IGM could not yet be well understood. It is thought to be caused by a localized autoimmune response against fat and protein-rich secretions leaking from the lobules due to previous hyperprolactinemia. There is no definite treatment protocol defined for IGM. Pharmacological agents and surgical interventions are used alone or in combination in the treatment. In this study, we aimed to examine the results of patients who were treated with cabergoline and low-dose steroids for IGM in our center.

Methods: In this study, the files of patients who were treated with cabergoline and steroids for idiopathic granulomatous mastitis in our clinic were reviewed retrospectively. 36 patients were included in the study. The patients were invited to the outpatient clinic for the final examination. Demographic characteristics of the patients, symptoms at presentation, examination findings, laboratory tests, radiological imaging, tru-cut biopsy results, microbiological culture results, treatment doses and durations, remission times, surgery requirements, and recurrence were recorded.

Results: All 36 patients included in the study were women of childbearing age. The most common presenting complaint was a palpable painful mass. Abscesses were present in 12 patients. Ulcers were observed in 9 patients and fistulas were observed in 4 patients. The most common involvement was in the lower outer quadrant. S.aureus was detected in the culture of 1 patient. Complete recovery was observed in 20 of 36 patients as a result of the treatment. The mean duration of remission was 2.85±2.54 months. The treatment of 29 (74.3%) patients was completed medically. Surgical excision was performed in 7 patients with a residual lump. No recurrence was observed during the follow-up period of 27.88 ± 8.21 months.

Conclusion: The treatment of IGM is still controversial. The fact that cabergoline and low-dose steroid therapy provides remission in a short time, minimizes the need for surgery, and does not relapse in medium-term follow-up shows that it is a successful option in IGM treatment.

Keyword: Idiopathic granulomatous mastitis, cabergoline, steroid

İdiyopatik Granülomatöz Mastitte Kabergolin ve Düşük Doz Steroid Tedavisi

Öz

Giriş: İdiyopatik granülomatöz mastit (IGM), memenin nadir görülen, kronik granülomatöz enflamatuar bir hastalığıdır. Daha çok emzirme öyküsü olan genç kadınlarda görülür. Tipik olarak memede ağrılı bir şişlik, eritem, fokal apse oluşumu, cilt ülserasyonu veya fistül şeklinde kendini gösterir. İGM'nin etiyolojisi ve patogenezi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Daha önceki hiperprolaktinemi nedeniyle lobüllerden sızan yağ ve proteinden zengin sekresyonlara karşı lokalize bir otoimmün yanıtın neden olduğu düşünülmektedir. İGM için tanımlanmış kesin bir tedavi protokolü bulunmamaktadır. Tedavide farmakolojik ajanlar ve cerrahi girişimler tek başına ya da kombinasyon halinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada merkezimizde İGM nedeniyle kabergolin ve düşük doz steroid tedavisi uygulanan hastaların sonuçlarını incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışmada kliniğimizde idiyopatik granülomatöz mastit nedeniyle kabergolin ve steroid tedavisi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya 36 hasta dahil edildi. Hastalar son muayene için polikliniğe çağrıldı. Hastaların demografik özellikleri, başvuru semptomları, muayene bulguları, laboratuvar testleri, radyolojik görüntüleme, tru-cut biyopsi sonuçları, mikrobiyolojik kültür sonuçları, tedavi dozları ve süreleri, remisyon süreleri, cerrahi gereksinimleri ve nüks durumları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 36 hastanın tümü doğurganlık çağındaki kadınlardı. En sık başvuru şikayeti ele gelen ağrılı kitle idi. 12 hastada apse mevcuttu. 9 hastada ülser, 4 hastada fistül görüldü. En sık tutulum alt dış kadrandaydı. 1 hastanın kültüründe S. aureus üremesi oldu. Tedavi sonucunda 36 hastanın 20'sinde tam iyileşme gözlendi. Ortalama remisyon süresi 2,85±2,54 ay idi. 29 (%74,3) hastanın tedavisi medikal olarak tamamlandı. Rezidüel odak kalan 7 hastaya cerrahi eksizyon uygulandı. 27,88±8,21 aylık takip süresinde nüks gözlenmedi.

Sonuç: İGM tedavisi halen tartışmalıdır. Kabergolin ve düşük doz steroid tedavisinin kısa sürede remisyon sağlaması, cerrahi gereksinimi en aza indirmesi ve orta süreli takipte nüks gözlenmemesi IGM tedavisinde başarılı bir seçenek olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: İdiyopatik granülomatöz mastit, kabergolin, steroid.

Dicle Med J  2023; 50 (3): 287-296

Doi: 10.5798/dicletip.1360588

Cilt 50, Sayı 3 (2023)