ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Zorunlu Göçle Gelip Çadırkentte Yaşayan Ezidi Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Anemi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Zehra Zehra Kilinc, Gülhan Yiğitalp, Evin Evinç, Nida Özcan, Ali Ceylan, Tuncer Özekinci

Zehra Kılınç, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Diyarbakır, Türkiye e-mail: drzehrakln@hotmail.com               

Evaluation of Fertility Characteristics and Anemia Levels of Yazidi Women Coming Through Forced Migration and Living in a Tent City

Abstract

Introduction and Aim: Women of reproductive age are one of the most risky groups in wars and forced migrations, as in all extraordinarysituations. This study was conducted on Yazidi women who came to our province by forced migration. Fertility characteristics of women, their use of family planning methods, whether they received prenatal/postnatal care, and hemoglobin levels as an important indicator of maternal and infant health were evaluated.

Method: This descriptive cross-sectional study was conducted in a tent city of Diyarbakır Metropolitan Municipality between July 2015 and February 2016. The number of married women aged 15-49 in the tent city was 580. A total of 248 people who met the sampling criteria were included in the study. A questionnaire consisting of 35 questions about fertility characteristics was applied to the women using the face-to-face interview technique. Approximately 5 milliliters of venous blood was collected from women under aseptic conditions. Blood samples were sent to Dicle University Hospital Central Laboratory within 12 hours, and hemoglobin levels were determined by the Cell-Dyn Ruby Hematology Analyzer (Abbott, USA) automated system.

Results: Of the women participating in the study 72.6% were illiterate. The mean age at marriage of women was 17.8±3.4, the mean age at first birth was 19.4±3.3, the mean number of births was 4.6±3.2, the mean number of living children was 4.1±2.8, and the mean number of desired children was 4.7±2.2. The rate of those who had knowledge about family planning methods was 83.9%, and the rate of those who had used family planning methods was 50% at the time of the study. Of the women participating in the study 10.1% gave birth after coming to Turkey, 72% received prenatal and 40% postnatal care. The rate of using the family planning method and the knowledge of family planning among women who did not receive education/who did not complete primary school were higher than those who completed primary school or higher. The difference between the groups was found to be statistically significant (p<0.05). Blood hemoglobin levels were found to be in the normal ranges (≥12 g/dL) among 83.7% of the women while low (<12 g/dL) in 16.3% of the women.

Conclusion: The education level of the women included in the study was low. Women were disadvantaged in terms of fertility characteristics. Basic health services should be provided free of charge to women subjected to forced migration. Having information and services in their own language will also increase the effectiveness of the services offered.

Keywords: Yazidi Women, Forced Migration, Fertility, Anemia, Tent city.

Zorunlu Göçle Gelip Çadırkentte Yaşayan Ezidi Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Anemi Düzeylerinin Değerlendirilmesi    

Öz

Giriş ve Amaç: Doğurganlık çağındaki kadınlar tüm olağanüstü durumlarda olduğu gibi savaşlarda ve zorunlu göçlerde de en riskli gruplar arasındadır. Bu çalışma zorunlu göç ile ilimize gelen Ezidi kadınların doğurganlık özelliklerini, aile planlaması yöntemi kullanma durumlarını ve doğum öncesi/sonrası bakım hizmeti alıp almadıklarını, anne ve bebek sağlığı için önemli bir gösterge olan hemoglobin düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Yöntemler: Tanımlayıcı kesitsel tipte olan bu çalışma, Temmuz 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı bir çadır kentte yaşayan 15-49 yaş arası evli kadınlarla yapıldı. Çalışmanın evreni çadır kentte yaşayan 15-49 yaş evli kadınlar idi. Çadır kentteki 15-49 yaş evli kadın sayısı 580 idi. Örnekleme alınma kriterlerini sağlayan toplam 248 kişi araştırmaya kapsamına alındı. Kadınlara yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak sosyodemografik bilgileri ve doğurganlık özellikleri ile ilgili 35 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Kadınlardan aseptik koşullarda yaklaşık 5 mililitre venöz kan alındı. Örnekler 12 saat içerisinde Dicle Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı'na gönderildi, Cell-Dyn Ruby Hematology Analyzer (Abbott, ABD) otomatize sistemi ile hemoglobin düzeyleri belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların %72,6’sı okuryazar değildi. Kadınların ortalama evlenme yaşı 17,8±3,4, ilk doğum yaşı 19,4±3,3, doğum sayıları 4,6±3,2, yaşayan çocuk sayıları 4,1±2,8 ve sahip olmak istedikleri çocuk sayısı 4,7±2,2 idi. Aile planlaması yöntemleri ile ilgili bilgisi olanların oranı %83,9, çalışmanın yapıldığı dönemde aile planlaması yöntemi kullananların oranı %50 idi. Kadınların %10,1’i Türkiye'ye geldikten sonra doğum yapmış ve bunların %72’si doğum öncesi bakım, %40’ı doğum sonrası bakım hizmeti almıştı. Eğitim almamış/ilkokul bitirmemiş kadınların aile planlaması yöntemi kullanma oranı ve aile planlaması hakkında bilgisi ilkokul ve üstü bir okul bitirenlerden daha yüksek olup gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Kan hemoglobin düzeyleri kadınların %83,7'sinde normal sınırlarda (≥12 g/dL), %16,3'ünde ise düşük (<12 g/dL) olarak saptandı.

Sonuç: Araştırmaya alınan kadınların eğitim düzeyi düşüktü. Kadınlar doğurganlık özellikleri açısından dezavantajlıydı. Zorunlu göçe maruz kalan kadınlara temel sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulmalıdır. Bilgi ve hizmetlerin kendi dillerinde olması, sunulan hizmetlerin etkinliğini de arttıracaktır.

Anahtar kelimeler: Ezidi, Göç, Doğurganlık, Anemi, Çadırkent

Dicle Med J  2023; 50 (3): 398-410

Doi: 10.5798/dicletip.1360701

Cilt 50, Sayı 3 (2023)