ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
Ramazan Erdoğan, Ercan Tizar, Savaş Ayhan, İrem Akpolat

Ramazan Erdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bitlis, Türkiye e-mail: ramaznerdogan@hotmail.com                                 

Examination of University Students' Exercise Addiction and Healthy Lifestyle Behaviors

Abstract

Background: Exercise addiction causes people to experience physical, physiological and psychological problems due to the increased amount of exercise and as a result, to encounter health problems. In order for individuals to continue their lives in a healthy way, it is important to gain exercise and healthy living behaviors, especially during the university period.

Aim: In this research, by determining the exercise addiction levels and healthy life skills of the students during the university period, to contribute to a healthy life in their later life.

Method: The research group consists of 406 (191 female, 215 male) volunteer students continuing their education at Bitlis Eren and Dicle University. In the collection of data; “Personal Information Form”, “Exercise Addiction Scale” to determine students' exercise addiction levels, and “Healthy Living Skills Scale” to determine healthy life levels were used. 

Results: It was observed that there was a significant relationship between the study group's exercise status and gender, and between healthy living skills and exercise addiction. It was observed that the male students of the research group had a higher average score in terms of exercise addiction. In terms of students' healthy living skills, it was determined that the average score of female students was higher than male students. It was determined that there was a statistically significant difference between the exercise frequency variable of the study group and the total exercise addiction scale, the healthy living skills scale total, and the mean scores of all sub-dimensions of the scale (p<0.05). It has been determined that the students who have exercise frequency of four days or more in the research group have higher exercise and healthy life scores than the students in the other groups, and that the students are in the dependent group in general.

Conclusion: It was determined that students' exercise addiction and healthy life skills behaviors were at a good level, and there was a positive and high level relationship between healthy living skills and exercise addiction. In this context, it is thought that informing students about exercise addiction and, most importantly, healthy lifestyle behaviors will be important for future generations to be healthier.

Keywords: Exercise addiction, Healthy life, Student.

Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi          

Öz

Giriş: Egzersiz bağımlılığı, artan egzersiz miktarının kişilerin fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak problem yaşamasına ve bunun neticesinde sağlık sorunlarıyla karşılaşmasına yol açmaktadır. Bireylerin yaşamlarını sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi için özellikle üniversite döneminde egzersiz ve sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılması önem teşkil etmektedir.

Amaç: Bu araştırmada üniversite döneminde öğrencilerin egzersiz bağımlılık düzeylerini ve sağlıklı yaşam becerilerini belirleyerek, ilerleyen yaşamlarını sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sunmaktır. 

Yöntemler: Araştırma grubunu Bitlis Eren ve Dicle Üniversitesinde öğrenimine devam eden 406 (191 kadın, 215 erkek) gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında ; “Kişisel Bilgi Formu”, ve öğrencilerin egzersiz bağımlılık düzeylerini belirlemek için “Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği” ile sağlıklı yaşam düzeylerini belirlemek için “Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma grubunun, egzersiz yapma durumu ve cinsiyet değişkeniyle sağlıklı yaşam becerileri ve egzersiz bağımlılığı arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Araştırma grubunun egzersiz bağımlılığı açısından erkek öğrencilerin daha yüksek puan ortalamasına sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin sağlıklı yaşam becerileri açısından kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma grubunun egzersiz sıklığı değişkeni ile egzersiz bağımlılığı ölçeği toplam, sağlıklı yaşam becerileri ölçeği toplam ve ölçek tüm alt boyutları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Araştırma grubunda dört gün ve üzeri egzersiz sıklığına sahip öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre egzersiz ve sağlıklı yaşam puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve genel olarak öğrencilerin bağımlı grupta yer aldıkları belirlenmiştir. 

Sonuç: Öğrencilerin egzersiz bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam becerileri davranışları iyi düzeyde olduğu, sağlıklı yaşam becerileri ve egzersiz bağımlılığı arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin egzersiz bağımlılığı ve en önemlisi sağlıklı yaşam biçimi davranışları hakkında bilgilendirmeler yapılması gelecek nesillerin daha sağlıklı olması açısından önem teşkil edeceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Egzersiz bağımlılığı, Sağlıklı yaşam, Öğrenci      

Dicle Med J  2023; 50 (1): 120-129

Doi: 10.5798/dicletip.1267192

Cilt 50, Sayı 1 (2023)