ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Relationship between AB0 and Rh Blood Groups in COVID-19 Patients and In-Hospital Mortality
Hamza Gültekin

Hamza Gültekin,Dicle University School of Medicine, Department of Neurology, Division of Intensive Care, Diyarbakır, Turkey e_mail: hamzagultekin72@hotmail.com                           

Relationship between AB0 and Rh Blood Groups in COVID-19 Patients and In-Hospital Mortality       

Abstract

Aim: It is known that blood groups and susceptibility to thrombosis are related to each other. COVID-19 is a disease with a high mortality rate with thrombotic events. In this study, we aimed to investigate the relationship between blood types and the severity of COVID-19 disease and in-hospital mortality.

Methods: This study was carried out retrospectively using the data of PCR positive patients hospitalized for COVID-19 whose blood group was studied between 01.03.2020 and 01.06.2021. The patients were divided into four groups. Group 1 (control group) consisted of 37996 people whose blood group was studied within one year and 1437 outpatient PCR positive cases in Group 2, 1024 PCR positive hospitalized patients in Group 3, and 413 PCR positive patients hospitalized in the intensive care unit in Group 4 were presented. The groups were compared in terms of age, gender, AB0, and Rh blood groups. In addition, the data of the living and deceased patients in Group 4 were compared.

Results: The rate of PCR positive test was higher in the A and AB blood groups (p:0.037, p<0.001, respectively), and lower in the O blood group (p<0.001). There was no significant difference between AB0 and Rh blood groups in the hospitalization and mortality in the intensive care unit.

Conclusion: The present study found that blood group 0 may be protective against COVID-19, blood groups A and AB had a greater susceptibility to the disease, but blood group AB0 did not affect the course of the disease and was not associated with mortality.

Keywords: COVID-19, blood groups, in-hospital mortality

COVID-19 hastalarında ABO ve Rh kan gruplarının hastane içi mortalite ile ilişkisi     

Öz

Amaç: Kan grupları ile tromboza yatkınlık arasında ilişkili olduğu bilinmektedir. COVID-19 trombotik olaylarla seyreden mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Bu çalışmada kan grupları ile COVID-19’ un şiddeti ve hastane içi mortalite ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışma, retrospektif olarak 01.03.2020 ve 01.06.2021 tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle yatan, kan grubu çalışılan, PCR+ hastaların verileri kullanılarak yapıldı. Grup-1’de (kontrol grup) bir yıl içerisinde kan grubu çalışılmış 37996 kişinin, grup-2’de PCR+ 1437 vakanın, grup-3’te serviste tedavi gören 1024 PCR+ hastanın ve grup-4’te yoğun bakımda yatan 413 PCR+ hastanın verileri karşılaştırıldı. Ayrıca grup-4’te yaşayan ve ölen hastalarının verileri karşılaştırıldı.

Sonuçlar: PCR+ olma oranı A ve AB kan gruplarında daha yüksek (sırasıyla p:0.037, p<0.001 ), O kan grubunda daha düşük (p<0.001) saptandı. Kan grupları ve Rh ile yoğun bakıma yatış ve mortalite açısından açısından anlamlı fark saptanmadı.

Tartışma: Sonuç olarak O kan grubunun COVID-19’a karşı koruyucu, A ve AB kan grubunun hastalığa yakalanma riskinin daha yüksek olabileceğini ama ABO kan grubunun hastalığın seyri ve mortalite açısından bir fark oluşturmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: COVID-19, kan grupları, hastane içi mortalite.  

Dicle Med J  2023; 50 (1): 44-50

Doi: 10.5798/dicletip.1266711

Cilt 50, Sayı 1 (2023)