ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Patent Foramen Ovale (PFO) Hastalarında Tinnitus Değerlendirmesi
Mehmet Şahin Adıyaman, Kübranur Dönel

Mehmet Şahin Adıyaman, SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye e_mail: drsahinadiyaman@hotmail.com                             

Tinnitus Evaluation in Patients with Patent Foramen Ovale (PFO)

Abstract

Aim: Patent foramen ovale is a common congenital heart disease in adulthood. Due to right-to-left shunts and paradoxical emboli in its pathophysiology, it causes clinical conditions related to many systems, especially the brain. Tinnitus is a common symptom of the hearing and balance system. In our study, which we planned as a survey study, we aimed to investigate the frequency of tinnitus in PFO patients and to shed light on the studies to be done on this subject.

Method: Thirty individuals aged 18-60 years who were diagnosed with definitive isolated PFO in our cardiology outpatient clinic were included in the study after they were informed and filled in the Informed Consent Form. Thirty healthy individuals were included in the control group. Tinnitus grade index and tinnitus handicap questionnaire (tinnitus disability questionnaire) were applied to the participants in our Ear Nose and Throat clinic for the evaluation of tinnitus. The analysis of the data obtained in the study was performed with SPSS 24.0.

Results: There was no significant difference between the groups in terms of age and gender. Tinnitus handicap index and tinnitus degree index data were found to be statistically significantly higher in the PFO group compared to the control group.

Conclusion: The data obtained in our study show that there may be a relationship between PFO and tinnitus. It supported that PFO could be assumed among the potential causes of tinnitus.

Keywords: Patent foramen ovale, Tinnitus, Hearing, Congenital.

Patent Foramen Ovale (PFO) Hastalarında Tinnitus Değerlendirmesi      

Öz

Amaç: Patent foramen ovale, erişkin dönemde sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Patofizyolojisinde sağdan sola şant ve paradoksal emboliler sebebiyle, başta beyin olmak üzere birçok sistemde ilişkili klinik durumlar oluşturmaktadır. Tinnitus, işitme ve denge sisteminin sık karşılaşılan bir semptomudur. Anket çalışması olarak planladığımız çalışmamızda PFO hastalarında tinnitus sıklığını araştırmayı ve bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutmayı amaçladık.

Yöntemler: Kardiyoloji polikliniğimizde kesin izole PFO tanısı almış, 18-60 yaş aralığındaki 30 birey bilgilendirildikten ve Bilgilendirilmiş Onam Formu doldurulduktan sonra çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubuna 30 sağlıklı birey dahil edildi. Katılımcılara Kulak Burun Boğaz kliniğimizde tinnitus değerlendirilmesi için tinnitus derece indeksi ile tinnitus handikap anketi (tinnitus engellilik anketi) uygulandı. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 24.0 ile yapıldı.

Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. Tinnitus engellilik dizini ve tinnitus derece dizini verilerinin kontrol grubuna göre PFO grubunda, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü.

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen veriler PFO ile tinnitus arasında ilişki olabileceğini göstermektedir. PFO’nun tinnitusun potansiyel sebepleri arasında varsayılabileceğini desteklemiştir.

Anahtar kelimeler: Patent foramen ovale, Tinnitus, İşitme, Konjenital  

Dicle Med J  2023; 50 (1): 89-95

Doi: 10.5798/dicletip.1267178

Cilt 50, Sayı 1 (2023)