ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Akut bacak iskemisi ile başvuran hastalarda endovasküler tedavi girişimleri ve cerrahi embolektomi yönteminin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Muhammed Süleymanoğlu, İlyas Kaya, Ümit İnci, Mahmut Yargı, Metin Çağdaş

Muhammed Süleymanoğlu, Medya Mahallesi, 638. Sokak, Zana-Lezgin sitesi C-28, Kayapınar, Diyarbakır, Türkiye e-mail: msagarti@hotmail.com                                

Comparison of long term clinical outcome of endovascular treatment and surgical

embolectomy in patients presenting with acute limb ischemia

Abstract

Objectives: Acute limb threatening ischemia (ALTI) is one of the most widely seen emergent vascular interventions, and is highly associated with cardiovascular mortality and amputations. Despite successful endovascular treatment (EVT) strategies and surgical interventions mortality and morbidity rates still remain higher in patients with ALTI. In this study, we aimed to investigate the long term clinical outcomes which are amputation-free survival and mortality, in patients with ALTI who treated either with EVT or surgical embolectomy.

Methods: Our study enrolled 86 consecutive patients who diagnosed with ALTI in our hospital retrospectively in between 2016-2020. The accurate diagnosis of ALTI was made by using color doppler ultrasonography or computed tomography angiography. Patients with acute infection who need antibiotics, chronic inflammatory disease, end-stage hepatic impairment, and malignancy were not included. Patients were divided into two groups as those who were treated with surgical method (group 1) and those who were revascularized by endovascular methods (group 2).

Results: The mean follow-up period was 19 months (1–26). All-cause mortality and amputation rates of patients in surgery group and EVT group were statistically similar (14,3% vs. 27,3%, p:0,139 and 14,3% vs. 9,1%, p: 0,453 respectively). Kaplan–Meier survival analysis showed no significant difference in between EVT and surgery group in term of all-cause mortality and amputation. (log-rank p = 0.649). In multivariate logistic regression analysis, Rutherford stage, congestive heart failure and CRP /albumin ratio (CAR) was found to be an independent predictor of amputation and all-cause mortality even after adjusting for other confounding risk factors.

Conclusions: In our study, we observed that EVT and surgical embolectomy had similar long-term outcomes in patients with acute limb threatening ischemia. We also observed that Rutherford clinical stage, congestive heart failure and high CAR may be an independent predictor of mortality and amputation. This data needs to be supported by larger and prospective studies.

Key words: acute limb ischemia, endovascular treatment, Fogarty catheter, amputation, mortality.

Akut bacak iskemisi ile başvuran hastalarda endovasküler tedavi girişimleri ve cerrahi embolektomi yönteminin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması         

Öz

Giriş ve amaç: Akut bacak iskemisi (ABİ) en sık görülen acil vasküler girişimlerden biridir ve kardiyovasküler mortalite ve amputasyonlarla yüksek oranda ilişkilidir. Başarılı endovasküler tedavi (EVT) stratejilerine ve cerrahi girişimlere rağmen ABİ’li hastalarda mortalite ve morbidite oranları hala yüksek kalmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, EVT veya cerrahi embolektomi ile tedavi edilen ABİ’li hastalarda uzun dönem sağkalım ve ampütasyon oranlarını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmamıza 2016-2020 yılları arasında hastanemizde ABİ tanısı alan 86 ardışık hasta retrospektif olarak dahil edildi. ABİ tanısı renkli doppler ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile konuldu. Antibiyotik tedavisi gerektiren akut enfeksiyonu olan hastalar, kronik inflamatuar hastalık, son dönem karaciğer yetmezliği ve malignitesi olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar cerrahi yöntemle tedavi edilenler (grup 1) ve endovasküler yöntemlerle revaskülarize edilenler (grup 2) olacak şekilde iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Çalışmanın ortalama takip süresi 19 ay (1-26) idi. Cerrahi gruptaki ve EVT grubundaki hastaların tüm nedenlere bağlı mortalite ve amputasyon oranları istatistiksel olarak benzerdi (sırasıyla %14,3'e karşı %27,3, p:0,139 ve %14,3'e karşı %9,1, p: 0,453). Kaplan-Meier sağkalım analizi, EVT ile cerrahi grup arasında tüm nedenlere bağlı mortalite ve amputasyon açısından anlamlı bir farklılık göstermedi (log-rank p = 0.649). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde, Rutherford evresi, konjestif kalp yetersizliği ve CRP / albümin oranı (CAR), amputasyon ve tüm nedenlere bağlı mortalitenin bağımsız bir öngördürücüsü olabileceği bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda akut bacak iskemisi olan hastalarda EVT ve cerrahi embolektominin benzer uzun dönem sonuçları olduğunu gözlemledik. Ayrıca Rutherford klinik evresi, konjestif kalp yetersizliği ve yüksek CAR'ın mortalite ve amputasyonun bağımsız bir belirleyicisi olabileceğini gözlemledik. Bu verilerin daha büyük ve prospektif çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: akut bacak iskemisi, endovasküler tedavi, Fogarty kateter, amputasyon, mortalite     

Dicle Med J  2023; 50 (1): 110-119

Doi: 10.5798/dicletip.1267186

Cilt 50, Sayı 1 (2023)