ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Üniversite Öğrencilerinde Ekran Süresinin Boyun Hareketleri, Ağrı Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Duygu Durumu Üzerine Etkisi
Meral Karakoç, Dilek Aygün Keşim

Dilek Aygün Keşim, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Diyarbakır, Türkiye e_mail: dilekaygunkesim@gmail.com                               

The Effect of Screen Time on Neck Movements, Pain Level, Quality of Life and Emotion In University Students

Abstract

Objectives: This study was carried out to examine the effects of daily screen time on neck range of motion, musculoskeletal pain, physical activity level, quality of life and depression in students studying in the physiotherapy department of health vocational school.

Methods: Physiotherapy associate degree students were included in the study on a voluntary basis. Neck joint range of motion was evaluated with a universal goniometer. In the study, a questionnaire containing the demographic information of the participants, Cornell Musculoskeletal Disorders Questionnaire (T-CMDQ) in the evaluation of musculoskeletal disorders, International Physical Activity Questionnaire Short form (UAFAA-KF) in the evaluation of physical activity level, Beck Depression Scale in the evaluation of depression, in the evaluation of quality of life The SF-36 Quality of Life Short Form was used. Digital technology usage time (phone, computer and tablet) was calculated based on the screen time on smart phones and the person's self-report.

Results: 98 students participated in the study. The mean age was 21.40±2.10(19-30) years. The daily sleep duration was determined as 7.26±1.38 hours. 6% of the participants in the study consisted of 0-2 hours, 16% 2-4 hours, 20% 4-6 hours, 43% 6-8 hours and 13% more than 8 hours of screen time. While the mean total T-CMDQ score was 8.24±7.22, the mean T-CMDQheight was found to be 34.85±23.83. There was no significant relationship between screen time and cervical jointmovements(p≥0.05). A significant correlation was found between screen time and T-CMDQ mean, beck depression, UAFAA-KF,SF-36 quality of life scales (p≤0.001).

Conclusion: The use of mobile phones, tablets and computers are indispensable devices of today and their long-term use can bring many problems. With the increase of screen time in young people, musculoskeletal disorders, depression, increase in inactivity and decrease in quality of life are observed. Information training for young people and physical activity recommendations for the prevention of screen addiction should be added to government policies and implemented in universities.

Keyword: University students, neck movement, pain, screen time, depression.

Üniversite Öğrencilerinde Ekran Süresinin Boyun Hareketleri, Ağrı Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Duygu Durumu Üzerine Etkisi        

Öz

Amaç: Bu çalışma sağlık meslek yüksekokulu fizyoterapi bölümünde öğrenim gören öğrencilerde, günlük ekran süresinin boyun hareket açıklığı, kas iskelet sistemi ağrıları, fiziksel aktivite düzeyi, yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı.

Yöntemler: Fizyoterapi ön lisans öğrencileri gönüllülük esasına göre araştırmaya alındı. Boyun eklem hareket açıklığı universal gonyometre ile değerlendirildi. Araştırmada katılımcıların demografik bilgilerini içeren anket formu, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının değerlendirilmesinde Cornell Kas İskelet sistemi Rahatsızlıkları Anketi (T-CMDQ) , fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesinde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (UAFAA-KF), depresyon değerlendirilmesinde Beck Depresyon Ölçeği, yaşam kalitesi değerlendirilmesinde SF-36 Yaşam Kalitesi Kısa Formu kullanıldı. Dijital teknoloji kullanım süresi (telefon, bilgisayar ve tablet) akıllı telefonlarda yer alan ekran süresi ve kişinin kendi beyanı esas alınarak hesaplandı.

Bulgular:Araştırmaya 98 öğrenci katıldı. Yaş ortalaması 21,40±2,10(19-30) yıl idi. Günlük uyku süresi 7,26±1,38 saat olarak tespit edildi. Çalışmaya katılanların %6’sı 0-2 saat , %16’sı 2-4 saat , %20’si 4-6 saat, %43’ü 6-8 saat ve %13’ü 8 saat üstü ekran süresi olanlardan oluşmaktadır. Toplam T-CMDQ puan ortalaması 8,24±7,22 iken, T-CMDQ boyun ortalaması 34,85±23,83 olarak bulundu. Ekran süresi ile servikal eklem hareketleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p≥0,05). Ekran süresi ile T-CMDQ ortalaması, beck depresyon, UAFAA-KF, SF-36 yaşam kalitesi ölçekleri arasında anlamlı ilişki tespit edildi (p≤0,001).

Sonuç: Cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımı günümüzün vazgeçilmez cihazlarıdır ve uzun süreli kullanımı birçok sorunu beraberinde getirebilmektedir. Gençlerde ekran süresinin artmasıyla kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, depresyon, inaktivitede artış ve yaşam kalitesinde düşüş görülmektedir. Gençlere yönelik bilgilendirme eğitimleri, ekran bağımlılığının önlenmesi için fiziksel aktivite önerileri devlet politikalarına eklenip üniversitelerde de hayata geçirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencileri, boyun hareketleri, ağrı, ekran süresi, depresyon    

Dicle Med J  2023; 50 (1): 102-109

Doi: 10.5798/dicletip.1267184

Cilt 50, Sayı 1 (2023)