ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Prognostic importance of Mean Platelet Volume/ Platelet Ratio Before Treatment in Patients with Metastatic Pancreatic Cancer
Onur Yazdan Balçık, Yusuf İlhan, Bilgin Demir

Onur Yazdan Balçık, Mardin Training and Research Hospital Mardin, Turkey Nur District, Governor Ozan Boulevard, 47100 Artuklu/Mardin, Turkey Posta Kodu: 47100 e_mail: yazdanbalcik@hotmail.com                           

Prognostic importance of Mean Platelet Volume/ Platelet Ratio Before Treatment in Patients with Metastatic Pancreatic Cancer        

Abstract

Objectives: Pancreatic cancer (PC) is one of the cancers with the worst prognosis in the world. Despite protooncogenes such as BRCA and PALB2 , effective, inexpensive, and simple methods for predicting the prognosis of patients with metastatic PC are still lacking. We aim to investigate whether mean platelet volume/ platelet (MPV/PLT) and platelet indices such as MPV and plateletcrit (PCT) have a prognostic significance in patients with metastatic PC.

Methods: Patients diagnosed with metastatic PC in 3 centers in Turkey between 2016 and 2022 were analyzed retrospectively. We recorded patient’s demographic data such as age, gender, performance status and platelet, MPV and PCT. Overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) were also recorded. There were 80 patients in our study.

Results: Median PFS was found 6.2 months for MPV/PLT ratio <0.045 group and 6.3 months for MPV/PLT ratio >0.045 group retrospectively. The median PFS of the MPV/PLT ratio ≤0.045 groupwas shorter than MPV/PLT ratio >0.045 group, but there wasn’t statistically meaningful difference between the groups (p:0,957). Median OS for the MPV/PLT ratio ≤0.045 groupwas 10.1 months and the MPV/PLT ratio for the >0.045 group was 9 months, but there wasn’t statistically significant difference between the groups (p:0.506).There was nosurvival difference between the groups when comparing both MPV and PCT status.

Conclusion: MPV/PLT ratio is a cheap, simple and useful marker and can be used in our daily practice to predict the prognosis of patients with advanced PC, if confirmed by prospective studies and larger patient numbers.

Keywords:Metatatik pancreatic cancer, Mean platelet volume (MPV), Progression-free survival(PFS)

Metastatik Pankreas Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Bakılan Ortalama Trombosit Hacmi/ Trombosit Oranının Prognostik Önemi     

Öz

Amaç: Pankreas malignneoplazmı, en kötü prognoza sahip kanserlerden biridir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kansere bağlı ölümlerde dördüncü sırada yer almaktadır. BRCA ve PALB2 gibi protoonkogenlere rağmen; metastatik pankreas kanserli hastaların prognozunu tahmin etmek için etkili, ucuz ve basit yöntemler hala eksiktir. Prognozu tahmin etmek için uygun bir biyobelirteç belirlemek esastır. Çalışmamızda metastatik pankreas kanserli hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi/ Trombosit (MPV/PLT) oranı ve plateletcrit (PCT)’in prognostik bir önemi olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: 2016-2022 yılları arasında Türkiye’de metastatik pankreas kanseri teşhisi konan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, performans durumu gibi demografik verilerini ve trombosit, MPV ve PCT gibi hemogram bilgileri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmamızda 80 hasta vardı. Medyan PFS; MPV/PLT oranı <0.045 olan grup için 6.2 (%95 GA: 4.8-7.5) ay MPV/PLT oranı >0.045 grup için ise 6,3 (%95 GA: 5,3-7,4) ay olarak bulundu. MPV/PLT oranı <0.045 olan grubun medyan PFS'si MPV/PLT oranı >0.045 olan gruptan daha kısaydı, ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p:0,957). MPV/PLT oranı <0.045 olan grubun medyan OS'si 10,1 (%95 CI: 6.8-13.5) ay MPV/PLT oranı >0.045 OS 9 (%95 CI: 8,2-9,8) ay olan gruba göre daha uzundu ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p:0,506). Ayrıca MPV ve PCT istatistiksel anlamlı olarak PFS'yi ve OS’yi etkilemedi. Hem MPV hem de PCT ile yapılan istatistiksel analizde sağkalım farkı yoktu.

Sonuç: MPV/PLT oranı ucuz, basit ve kullanışlı bir belirteçtir ve prospektif çalışmalar ve daha fazla hasta sayıları içeren çalışmalarla doğrulanırsa metastatik pankreas kanserli hastaların prognozunu öngörmek için günlük pratiğimizde kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Metastatik pankreas kanseri, Ortalama trombosit Hacmi (MPV), Progresyonsuzsağkalım (PFS).  

Dicle Med J  2023; 50 (1): 51-59

Doi: 10.5798/dicletip.1266716

Cilt 50, Sayı 1 (2023)