ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Brain Metastases, Large Cell Neuroendocrine Carcinomas and Prognosis
Engin Kut, Serkan Menekşe

Engin Kut, Medical Oncology Clinic of Manisa State Hospital, Manisa, Turkey e_mail: drenginkut@gmail.com                         

Brain Metastases, Large Cell Neuroendocrine Carcinomas and Prognosis     

Abstract

Objective: Pulmonary large cell neuroendocrine carcinomas (LNECs) are not common but brain metastases are common in LNEC patients. Because of their rarity, there are no randomized controlled trials on optimal treatment. Generally available data are based on case reports and retrospective studies. For this reason, we retrospectively analyzed patients with LNEC that we followed up for brain metastases to contribute to the literature.

Methods: Between 2009 and 2020, 38 patients with brain metastases diagnosed with LNEC in our center were reviewed retrospectively.

Results: 38 patients were evaluated. The mean survival time was 5.17 months (95% confidence interval (CI) : 3.17-7.13). In multivariate analysis showed us that; shorter overal survival is associated with age (p=0.001), uncontrol of primary cancer (p=0.014), presence of metachronous metastases (p=0.003), poor Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score (p=0.025), and high uric acid level (p=0.001) and high lactate dehydrogenase (LDH) levels (p=0.009).

Conclusion: LNECs are rare but aggressive cancers. LNECs often metastasize to the brain. According to our study, high LDH, high uric acid, poor ECOG performance score, ≥65 years, metachronous metastasis, uncontrolled primary tumor are associated poor prognosis. LDH, uric acid, age, presence of metachron metastasis, controbility of primary tumor can be used as easy and inexpensive biomarkers to determine the prognosis and in the follow-up and treatment of patients with LNECs with brain metastases as metastases seen of other cancers.

Keywords: Brain metastasis,prognosis, lung cancer, large cell neuroendocrine carcinomas

Beyin Metastazları, Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomlar ve Prognoz   

Öz

Giriş ve amaç: Pulmoner büyük hücreli nöroendokrin karsinomlar yaygın değildir, ancak büyük hücreli nöroendokrin krsinomlarda hastalarında beyin metastazları yaygındır. Nadir olmaları nedeniyle, optimal tedavi konusunda randomize kontrollü çalışma yoktur. Genel olarak mevcut veriler vaka raporlarına ve retrospektif çalışmalara dayanmaktadır. Bu nedenle literatüre katkı sağlamak amacıyla beyin metastazları nedeniyle takip ettiğimiz LNEC'li hastaları retrospektif olarak inceledik.

Yöntemler: 2009-2020 yılları arasında merkezimizde büyük hücreli nöroendokrin karsinom tanısı konulan beyin metastazı olan 38 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Otuz sekiz hasta değerlendirildi. Ortalama sağkalım süresi 5.17 (%95 güven aralığı (GA): 3.17-7.13) aydı. Çok değişkenli analizler bize şunu gösterdi; daha kısa genel sağkalım, yaş (p=0.001), primer kanserin kontrol edilememesi (p=0.014), metakron metastaz varlığı (p=0.003), düşük ECOG düşük performans skoru (p=0.025) ve yüksek ürik asit düzeyi (p=0,001) ve yüksek laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri (p=0,009) ile ilşkili.

Sonuç: Büyük hücreli nöroendokrin karsinomlar nadir fakat agresif kanserlerdir. Büyül hücreli nörondokrin karsinomlar genellikle beyne metastaz yapar. Çalışmamıza göre yüksek LDH, yüksek ürik asit, kötü ECOG performans skoru, ≥65 yaş, metakron metastaz ve kontrolsüz primer tümör kötü prognoz ile ilişkilidir. LDH, ürik asit, yaş, metakron metastaz varlığı ve primer tümörün kontrol edilebilirliği, diğer metastazlar gibi beyin metastazı olan büyük hücreli nöroendokrin karsinomlu hastaların prognozunu belirlemede ve takip ve tedavisinde kolay ve ucuz biyobelirteçler olarak kullanılabilir. kanserler.

Anahtarkelimeler: Beyin metastazı, prognoz, Akciğer kanseri, büyük hücreli nöroendokrin kars

Dicle Med J  2023; 50 (1): 30-36

Doi: 10.5798/dicletip.1266706

Cilt 50, Sayı 1 (2023)