ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Koroner Bypass Ameliyatlarında Sequential ve Doğal Y Greft Sonuçlarının Karşılaştırılması
Mehmet Karaçalılar, Serdar Başgöze

Mehmet Karaçalılar, Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. , Diyarbakır, Türkiyee-mail: m.karacalilar@gmail.com                            

Comparison of Sequential And Native Y Graft Results In Coronary Bypass Surgery        

Abstract

Objective: There are many techniques have been developed for anastomotic quality and long-term graft patency in coronary bypass surgery. Early results of a new method called the natural Y graft technique versus the classical sequential technique have been compared in this study.

Method: Between March 2015 and April 2018, patients who underwent coronary bypass surgery with more than three distal anastomosis performed using Saphenous vein graft with Sequntial anastomosis and a Y graft technique were retrospectively reviewed. While bypass was performed with the sequential anastomosis technique in 40 patients, we found that bypass was performed with the “natural Y graft” technique in 45 patients. Demographic data of patients, operative data, postoperative follow-up data, and complication and mortality rates were compared with archive scanning.

Results: While there was no statistically significant difference between the demographic and postoperative data of the patients, a statistically significant difference was found between the cross-clamp times and the cross-clamp times per distal anastomosis. While the mean cross-clamp time was 64.85 ± 13.32 minutes in the sequential group, it was 58.82 ± 11.49 minutes in the natural Y graft group (P=.03). The mean cross-clamp time per distal anastomosis was 15.66 ± 2.51 minutes in the Sequential group, while it was 14.38 ± 2.23 minutes in the natural Y graft group (P=0.01).

Conclusion: A new technique, the natural Y graft, can reduce cross-clamp time by providing greater comfort for distal anastomoses. According to the sequential technique, it can offer a shorter learning process as there is no obligation to make a diamond-shaped anastomosis. While no difference was found compared to the sequential technique in terms of early morbidity and mortality, studies with long-term follow-up and invasive imaging are needed.

Keywords: Coronary bypass surgery, Sequential, Composite Y Graft.

Koroner Bypass Ameliyatlarında Sequential ve Doğal Y Greft Sonuçlarının Karşılaştırılması    

Öz

Amaç: Koroner bypass cerrahisinde anastomoz kalitesi ve uzun dönem açıklık sağlanabilmesi için pek çok teknik geliştirilmiştir. Bu çalışmada yeni bir teknik olan doğal Y greft tekniği ile klasik sequential tekniğinin erken dönem sonuçları ve operatif verileri karşılaştırılmıştır.

Yöntemler: Mart 2015 ile Nisan 2018 yılları arasında safen ven ile sequential anastomoz ve safen ven ile Y greft yapılan üçten fazla distal anastomoz yapılmış koroner baypas cerrahisi uyguladığımız hastalar geriye dönük olarak taranmıştır. Kırk hastaya sequential anastomoz tekniği ile baypas yapılmışken, 45 hastaya “doğal Y greft” tekniği ile baypas yapıldığını gördük. Arşiv taraması ile hastaların demografik verileri, operasyon verileri, ameliyat sonrası takip verileri ile komplikasyon ve mortalite oranları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Hastaların demografik ve ameliyat sonrası verileri arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunamazken, kross-klemp süreleri ve distal anastomoz başına geçen kross-klemp süreleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sequential grubunda ortalama kross klemp süresi 64.85 ± 13.32 dk. iken, doğal Y greft grubunda bu süre ortalama 58.82 ± 11.49 dk. olarak bulunmuştur (P=.03). Distal anastomoz başına geçen kross klemp süresi ise sequential grubunda ortalama 15.66 ± 2.51 dk. iken, doğal Y greft grubunda bu süre ortalama 14.38 ± 2.23 dk. olarak bulunmuştur (P=0.01).

Sonuç: Yeni bir teknik olan doğal Y greft, distal anastomozlar için daha fazla konfor sağlayarak kross klemp süresini kısaltabilir. Sequential tekniğine göre diamond şeklinde anastomoz yapma zorunluluğu olmadığından daha kısa öğrenme süreci sunabilir. Erken dönem morbidite ve mortalite açısından sequential tekniğine göre fark bulunmamışken, uzun dönem takipler ve invaziv görüntüleme yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Koroner Bypass Cerrahisi, Sequential, Kompozit Y Greft Progresyonsuzsağkalım (PFS).  

Dicle Med J  2023; 50 (1): 60-66

Doi: 10.5798/dicletip.1267122

Cilt 50, Sayı 1 (2023)