ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Effect of Low Magnitude High Frequency Vibration on Bone Healing by Clamp Method in Nonunion Tibial Fractures
Ferhat Çelik, Hakkı Murat Bilgin, Hasan Akkoc, Emin Ozkul, Mehmet Gem, Mehmet Siraç Özerdem, Mesut Karıksız, Mustafa Erdem, Serhat Elçi

Ferhat Çelik, Diyarbakır Atatürk Vocational School of Health Services, University of Dicle, Diyarbakır, 21280, Turkey e-mail: staphylococ@gmail.com               

The Effect of Low Magnitude High Frequency Vibration on Bone Healing by Clamp Method in Nonunion Tibial Fractures

Abstract

Introduction: This study aimed to investigate the clinical effect of Low Magnitude High Frequency Vibration (LMHFV) on nonunion tibial fractures, noninvasively.

Methods: The Experimental (n=5) and control (n=5) groups were age-matched and pooled based on the Nonunion Tibia Score System (NUSS) (p>0.05). LMHFV (0.35g, 50 Hz, 20 minutes x 4/day) was applied to the experimental group for three months by a mechanical stimulator that we developed using a ‘clamp method’. The control group was followed during three months without any application other than routine treatment. The results were evaluated using the Radiographic Union Score for Tibial Fractures (RUST) and American Orthopedics Foot and Ankle Score (AOFAS). No statistically significant difference was observed between the groups at the beginning and in the end of the 3- month application for RUST and AOFAS scores (p>0.05).

Results: Pain and function assessment, at the beginning and end of the study, as a part of The AOFAS scorewere not statistically different (p>0.05) in the control group. However, increases in pain and function AOFAS scores were statistically significant in the experimental group at the end of the 3- month application (p<0.034 and p<0.043, respectively).

Conclusion: In this study, LMHFV contributed to the pain and function parameters of AOFAS in the experimental group; however, there was no significant difference between the groups in terms of total RUST and AOFAS scores.

Key words: tibial fracture, nonunion, AOFAS, RUST, Low Magnitude High Frequency Vibration

Nonunion Tibia Kırıklarında Kelepçe Metoduyla Uygulanan Düşük Frekans Yüksek Yoğunluklu Titreşimin Kemik İyileşmesine Etkisi

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Düşük Yoğunluklu Yüksek Frekanslı Titreşimin (DYYFT) nonuniontibia kırıkları üzerindeki klinik etkisini noninvaziv olarak araştırmaktı.

Yöntemler: Deney (n=5) ve kontrol (n=5) grupları yaş-uyumlu NonunionTibia Skor Sistemine (NUSS) göre oluşturuldu (p>0.05). Deney grubu için geliştirdiğimiz mekanik stimülatör 'Kelepçe Yöntemi' ile DYYFT (0.35g, 50 Hz, 20 dakika x 4/gün) üç ay süreyle uygulandı. Kontrol grubu rutin tedavi dışında herhangi bir uygulama yapılmadan üç ay boyunca takip edildi. Sonuçlar, Radyolojik Kaynama Skorlama Sistemi (RUST) ve Amerikan Ortopedi Ayak ve Ayak Bileği Skoru (AOFAS) kullanılarak değerlendirildi. 3 aylık uygulamanın başında ve sonunda RUST ve AOFAS skorları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05).

Bulgular: Çalışmanın başında ve sonunda AOFAS kapsamındaki ağrı ve fonksiyon skorları kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Ancak 3 aylık uygulama sonunda deney grubunda ağrı ve fonksiyon AOFAS skorlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla p<0.034 ve p<0.043).

Sonuç: Bu çalışmada DYYFT, deney grubunda AOFAS'ın ağrı ve fonksiyon parametrelerine katkıda bulunmuştur; ancak toplam RUST ve AOFAS puanları açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu.

Anahtar kelimeler:tibial kırıklar, nonunion, AOFAS, RUST, Düşük Yoğunluk Yüksek Frekanslı Titreşim.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 61-627

Doi: 10.5798/dicletip.1220904

Cilt 49, Sayı 4 (2022)