ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of Metabolic Parameters of the Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder Followed by a Community Mental Health Center
Hatice Kaya, Batuhan Ayık

Batuhan Ayık, Department of Psychiatry, Istanbul Erenkoy Education and Research Hospital, Istanbul, Erenkoy, Turkey e-mail: batuayik@hotmail.com                       

Comparison of Metabolic Parameters of the Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder Followed by a Community Mental Health Center   

Abstract

Introduction: Deterioration in metabolic parameters is one of the major reasons of cardiovascular system-related morbidity and mortality in psychiatric diseases and is particularly common in chronic diseases such as schizophrenia and bipolar disorder (BD). We aimed to investigate the metabolic characteristics of patients with BD, a group that has received relatively less attention, by comparing them with patients with schizophrenia.

Methods: 26 patients with BD and 27 patients with schizophrenia were involved in this study. Clinical and sociodemographic data, BMI, GAF, and CGI scores of the patients were recorded, and fasting blood glucose, HBA1C, total cholesterol, triglyceride, LDL, VLDL and HDL values performed during routine examinations in the last month were compared.

Results: There was no significant difference between the two groups in terms of age, gender, disease duration, mean number of psychotropic drugs, and mean number of antipsychotic drugs (p>0.05). While BMI (p=0.02), Triglyceride (p=0.008), Total cholesterol (p=0.018), and VLDL (p=0.008) values of bipolar disorder patients were significantly higher than schizophrenia patients. In the regression analysis, it was determined that the status of staying in a nursing home was a positive determinant in terms of triglyceride levels.

Conclusion: The fact that schizophrenia patients with lower functionality and needing support and care stay in a nursing home can be protective in terms of metabolic risks due to factors such as diet control and regular doctor visits. Bipolar disorder patients followed up in community mental health centers should also be carefully evaluated in terms of metabolic risks, and if necessary, support should be provided to the patients in terms of healthy nutrition and exercise.

Keywords: Bipolar Disorder; Schizophrenia; Metabolic syndrome; Cardiovascular diseases; Nursing homes; Community mental health centers

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden Takipli Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Metabolik Parametrelerinin Karşılaştırılması  

Öz

Giriş ve Amaç: Metabolik parametrelerdeki bozulma, psikiyatrik hastalıklarda kardiyovasküler sisteme bağlı mortalite ve morbiditenin önemli nedenlerinden biridir ve özellikle şizofreni ve bipolar bozukluk gibi kronik hastalıklarda sık görülür. Bu çalışmada, nispeten ihmal edilmiş bir grup olan bipolar bozukluk hastalarının metabolik parametrelerini şizofreni hastaları ile karşılaştırarak incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu retrospektif ve kesitsel çalışmaya 26 bipolar bozukluk ve 27 şizofreni hastası alındı. Hastaların klinik ve sosyodemografik verileri kaydedildi. Son bir ay içinde rutin muayeneleri sırasında ölçülen açlık kan şekeri, HBA1C, toplam kolesterol, trigliserit, LDL, VLDL ve HDL değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: İki grup arasında yaş, cinsiyet, hastalık süresi, ortalama psikotrop ilaç sayısı ve ortalama antipsikotik ilaç sayısı açısından anlamlı fark yoktu. Bipolar bozukluk hastalarının BKİ (p=0.02), Trigliserit (p=0.008), Total kolesterol (p=0.018) ve VLDL (p=0.008) düzeyleri şizofreni hastalarına göre anlamlı olarak yüksekti. Regresyon analizinde bakımevinde kalma durumunun trigliserit düzeylerini anlamlı derecede yordadığı saptandı.

Sonuç: İşlevselliği düşük, desteğe ve bakıma daha çok ihtiyacı olan şizofreni hastalarının bakımevinde kalması, diyet kontrolü ve düzenli doktor muayeneleri gibi faktörler nedeniyle metabolik riskler açısından koruyucu olabilir. Toplum ruh sağlığı merkezlerinde izlenen bipolar bozukluk hastaları da metabolik riskler açısından dikkatle değerlendirilmeli, gerekirse hastalara sağlıklı beslenme ve egzersiz açısından destek sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: şizofreni, bipolar bozukluk, toplum ruh sağlığı merkezi, bakımevi, metabolik sendrom.

Dicle Med J  2023; 50 (1): 14-21

Doi: 10.5798/dicletip.1266699

Cilt 50, Sayı 1 (2023)