ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Çok İlaca Dirençli Providencia rettgeri Suşlarında Karbapenemaz Direnç Genlerinin Araştırılması
Hadiye Demirbakan, İpek Koçer, Özlem Koyuncu Özyurt, Cemile Aylin Erman Daloğlu

Hadiye Demirbakan, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İncilipınar mah, Gazi Muhtarpaşa Bulv, 27090, Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye e-mail: hadiye.demirbakan@sanko.edu.tr                             

Investigation of Carbapenemase Resistance Genes in Multidrug-Resistant Providencia rettgeri Strains

Abstract

Objectives: Resistant bacterial pathogens are important causes of both community and healthcare associated infections. Providencia genus are Gram-negative bacilli in the Enterobacterales order, which mostly cause urinary tract infections. P. rettgeri is known to be a causative agent of catheter-related urinary system infections, especially in patients hospitalized in the intensive care unit recently. As with other resistant bacteria, the spread of hospital infections caused by Providencia species is mostly blamed on the failure of healthcare personnel to comply with infection control measures.

Methods: In our study, a total of 22 multi-drug resistant P. rettgeri strains isolated from urine culture samples of 11 (50%) male and 11 (50%) female inpatients in our hospital between November 2017 and November 2021 were examined. Bacteria were evaluated for the presence of resistance genes by the mCIM, the BD Phoenix CPO detect panel, and conventional PCR.

Results: By mCIM test, 18 (81.8%) strains were positive, three (13.6%) strains were negative, and one (4.6%) strain was indeterminate. All strains were identified as “class B carbapenemase producer” with the BD Phoenix CPO detection kit. With conventional PCR, OXA-48, IMP, VIM and KPC genes were not found to be positive in any of the strains, while all of the strains were found to be positive for the blaNDM gene.

Conclusion: NDM is among class B carbapenemases and is common in the Enterobacterales family. P. rettgeri has recently been recognized as the key organism in the spread of NDM-1. It is very important to control the spread of this bacteria, which has resistance genes that can be transferred with plasmids against many antibacterials in hospitals. Our study shows that it is necessary to follow these strains in our hospital and take necessary infection control measures to prevent their spread.

Keywords: Multi drug resistance, Providencia rettgeri, metallo beta lactamase, blaNDM.

Çok İlaca Dirençli Providencia rettgeri Suşlarında Karbapenemaz Direnç Genlerinin Araştırılması      

Öz

Giriş ve Amaç: Dirençli bakteriyel patojenler, hem toplum hem de sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların önemli bir nedenidir. Providencia cinsi, Enterobacterales takımı içerisinde yer alan, daha çok üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan Gram negatif basildir. Providencia rettgeri (P. rettgeri)’nin özellikle son zamanlarda yoğun bakımda yatan hastalarda kataterle ilişkili üriner sistem enfeksiyonları etkeni olduğu bilinmektedir. Diğer dirençli bakterilerde de olduğu gibi Providencia türlerinin neden olduğu hastane enfeksiyonlarının yayılmasından daha çok sağlık personelinin enfeksiyon kontrol önlemlerine uymaması sorumlu tutulmaktadır.

Yöntemler: Çalışmamızda, hastanemizde Kasım 2017-Kasım 2021 tarihleri arasında 11 (%50)’i erkek, 11 (%50)’i kadın yatan hasta idrar kültür örneklerinden izole edilen, çok ilaca dirençli toplam 22

P.rettgeri suşu incelendi. Direnç genlerinin varlığı açısından bakteriler modifiye karbapenem inaktivasyon metodu(mCIM), BD Phoenix CPO saptama kiti (BD, USA) ve konvansiyonel PCR ile değerlendirildi.

Bulgular: mCIM testi ile 18 (%81,8) suş pozitif, üç (%13,6) suş negatif, bir (%4,6) suş ise belirsiz bulundu. BD PhoenixCPO saptama kiti ile suşların tamamı “B sınıfı karbapenemaz üreticisi” olarak tespit edildi. Konvansiyonel PCR ile isesuşların hiçbirinde OXA-48, IMP, VIM ve KPC genlerinde pozitiflik bulunmazken, tamamında blaNDM-1 geni pozitifsaptandı.

Sonuç: NDM, sınıf B karbapenemazlar içerisinde olup, Enterobacterales takımında sık görülür. P. rettgeri’nin son zamanlarda New Delhi Metallo-Beta-Laktamaz-1 (NDM-1) yayılımında anahtar organizma olduğu kabul edilmektedir. Hastanelerde pek çok antibakteriyele karşı plazmid ile aktarılabilen direnç genlerine sahip bu bakterinin yayılımının kontrol altına alınması oldukça önemlidir. Çalışmamız hastanemizde de bu suşların izlenmesinin ve yayılımının engellenmesi için gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasının gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Çok ilaca dirençli, Providencia rettgeri, metallo beta laktamaz, blaND    

Dicle Med J  2023; 50 (1): 74-80

Doi: 10.5798/dicletip.1267126

Cilt 50, Sayı 1 (2023)