ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Yüksek Hepatik Fibrozis - 4 (FİB-4) İndeksi ile Asemptomatik Tiroid Nodülleri Arasındaki İlişki
Esra Demir, Onur Tanrıkulu, Bülent Demir

Bülent Demir, Kardiyoloji Kliniği, Turkish Hospital, Doha, Katar e-mail: drbdmr06@hotmail.com                  

The Relationship Between High Hepatic Fibrosis – 4 (FIB-4) Index and Asymptomatic Thyroid Nodules

Abstract

Objective: To investigate the relationship between incidental thyroid nodules found during thyroid ultrasound performed in asymptomatic patients and the hepatic Fibrosis – 4 (FIB-4) index.

Methods: A total of 200 asymptomatic patients were included in the study by retrospectively screening those who applied to our hospital's internal medicine outpatient clinic for check-ups and 100 consecutively selected patients were diagnosed with thyroid nodules on thyroid ultrasonography and 100 consecutive patients were chosen without thyroid nodules on thyroid ultrasonography. Patients' ages, genders, thyroid USG results, and abdominal USG results were recorded separately for each patient. Hepatic FIB-4 index scores were calculated for all patients. Spearman's correlation analysis and a binary logistic model were used for univariate and multivariate analyses.

Results: The patient group's mean age, hepatosteatosis grade; creatinine leveland mean FIB-4 werehigher (p<0.05). As a result of Spearman's correlation analysis; It was shown that there was a significant positive correlation between a thyroid nodule and gender (r=-0.331; p<0.01), age (r=0.344; p<0.01), and creatinine (r=-0.259; p<0.01). (r=-0.154; p<0.05) and FIB-4 (r=0.227; p<0.01). Binary logistic regression analysis results showed that gender (B=1.351; p<0.01) and FIB-4 (B=1.603; p<0.01) had significant effect on thyroid nodule.

Conclusion: Since the hepatic FIB-4 index is an easily calculated and inexpensive parameter, it can be used as a screening test to identify patients who will undergo thyroid USG in asymptomatic patients.

Keywords: Thyroid nodule, Liver Fibrosis, Inflammation, Ultrasonography.

Yüksek Hepatik Fibrozis – 4 (FİB-4) İndeksi ile Asemptomatik Tiroid Nodülleri Arasındaki İlişki

Öz

Amaç: Asemptomatik hastalarda yapılan tiroid ultrasonu sırasında rastlanan insidental tiroid nodüllerinin karaciğer fibrozis skoruolan hepatik Fibrozis – 4 (FİB-4) indeksi ile ilişkisinin araştırılmasıdir. .

Yöntemler: Hastanemiz iç hastalıkları polikliniğine genel kontrol amaçlı başvurmuş, herhangi bir semptomu olmayan ve yapılan tiroid ultrasonunda tiroid nodülü tesbit edilen veardışık seçilen100 hasta ile tiroid nodülü olmayan ardışık seçilen 100 kontrol hastası retrospektif olarak taranarak toplam 200 hastaçalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, Tiroid USG sonuçları , Abdominal USG sonuçları her bir hasta için ayrı ayrı kaydedildi. Tüm hastalar içinhepatik FİB-4 indeks skorlarıhesaplandı.Tek değişkenli ve çok değişkenli analizler için Spearman'ın korelasyon analizi ve ikili lojistik modeli kullanıldı.

Bulgular: Hasta grubunun yaş ortalaması, hepatosteatoz derecesi, kreatinin duzeyive FİB-4dahayüksekti (p<0.05).. Yapilan Spearman'skorelasyon analizi sonucunda;tiroid nodülü ilecinsiyet (r=-0.331; p<0.01), yaş (r=0.344; p<0.01), kreatinin (r=-0.259; p<0.01)arasinda anlamli pozitif korelasyon olduğu gösterildi. (r=-0.154; p<0.05) ve FİB-4 (r=0.227; p<0.01). İkili lojistik regresyon analizi sonuçları, cinsiyetin (B=1,351; p<0,01) ve FIB-4'ün (B=1,603; p<0,01) tiroid nodülü üzerinde anlamlı etkisi olduğunu gösterdi.

Sonuç: Hepatik FİB-4indeksi kolay hesaplanan ve ucuz bir parametre olması nedeniyle, asemptomatik hastalarda tiroid USG yapılacak hastaları belirlemede bir tarama testi olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Tiroid nodülü, Karaciğer Fibrozisi, İnflamasyon, Ultrasonografi

Dicle Med J  2022; 49 (4): 653-659

Doi: 10.5798/dicletip.1220928

Cilt 49, Sayı 4 (2022)