ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - A syphilis screening survey on HIV-positive and HIV-negative pregnant women, with placental histopathological evaluation of reactive cases, in a hospital in Uyo, Southern Nigeria
Uchechukwu Brian Eziagu, Chinedu Onwuka Ndukwe, Ikwo Jonathan Kudamnya, Ntiense Macaulay Utuk, Ajayi Oyedele Oyewumi, Eberechukwu Desmond Eziagu, Inemesit Edet Bassey

Uchechukwu Brian Eziagu, Department of Histopathology, University of Uyo Teaching Hospital, P.M.B. 1136, Uyo, Akwa Ibom State, Nigeria. Postal code: 520001 e_mail: uchechukwu.eziagu@npmcn.edu.ng                      

A syphilis screening survey on HIV-positive and HIV-negative pregnant women, with placental histopathological evaluation of reactive cases, in a hospital in Uyo, Southern Nigeria  

Abstract

 

 Objectives: Veneral Disease Research Laboratory (VDRL) test is an important screening tool for syphilis in pregnancy (because of adverse pregnancy outcomes, particularly congenital syphilis {CS}) and can be combined with the placental histopathological examination in the diagnosis of CS. Thus, we aimed to compare VDRL test results from HIV-positive/HIV-negative pregnant women with relevant historical data and perinatal/placental histopathological findings.

Methods: A prospective hospital-based cross-sectional survey of VDRL tests for two study groups (HIV-positive {tests} and HIV-negative {controls} pregnant women) at ante-natal care (ANC)/delivery. A convenient sampling method was used. Relevant (maternal/fetal) historical data were extracted from their case notes, and placentas of reactive VDRL cases were histopathologically examined.

Results: We surveyed 145 pregnant women (49 tests and 96 controls). The VDRL tests, for both groups, were not strongly associated with maternal age (p-value = 0.097), booking for ANC (p-value = 0.770), gravidity (p-value = 0.331), and HIV/AIDS stage (for tests only). Notably, one subject from the tests had a reactive VDRL test, and she was in HIV/AIDS clinical stage 2, her baby had microcephaly (fetal head circumference of 31 cm), low birth weight (of 2.4 kilograms), and intermediate APGAR score. Histopathological examination of her placenta showed avascular villi, large hypercellular villi, and obliterative vasculopathy with an onion-skinning pattern in the placental disk.

Conclusions: The obstetrical, fetal, and placental histopathological features of the reactive VDRL case were consistent with CS and syphilitic placentitis. Hence placental histopathological evaluation can play a critical role in the diagnosis of maternal/congenital syphilis.

Keywords: VDRL test, HIV-positive, pregnant women, Syphilis, Placenta, Histopathology

Güney Nijerya, Uyo'daki bir hastanede reaktif vakaların plasental histopatolojik değerlendirmesiyle HIV pozitif ve HIV negatif hamile kadınlar üzerinde bir sifiliz tarama araştırması

Öz

Amaç: Zührevi Hastalık Araştırma Laboratuvarı (VDRL) testi gebelikte sifiliz için önemli bir tarama aracıdır (olumsuz gebelik sonuçları nedeniyle, özellikle konjenital sifiliz {CS}) ve KS tanısında plasental histopatolojik inceleme ile birleştirilebilir. Bu nedenle, HIV pozitif/HIV negatif gebe kadınlardan alınan VDRL test sonuçlarını ilgili tarihsel veriler ve perinatal/plasental histopatolojik bulgularla karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Doğum öncesi bakımda (DÖB)/doğumda iki çalışma grubu (HIV-pozitif {testler} ve HIV-negatif {kontroller} hamile kadınlar) için VDRL testlerinin ileriye dönük hastane tabanlı kesitsel araştırması. uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İlgili (maternal/fetal) tarihsel veriler vaka notlarından çıkarıldı ve reaktif VDRL vakalarının plasentaları histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: 145 gebeyi inceledik (49 test ve 96 kontrol). Her iki grup için de VDRL testleri, anne yaşı (p-değeri = 0.097), DÖB (p-değeri = 0.770), gravidite (p-değeri = 0.331) ve HIV/AIDS evresi (için yalnızca testler). Özellikle, testlerden bir deneğin reaktif VDRL testi vardı ve HIV/AIDS klinik evre 2'deydi, bebeğinde mikrosefali (fetal baş çevresi 31 cm), düşük doğum ağırlığı (2,4 kilogram) ve orta düzeyde APGAR skoru vardı. . Plasentasının histopatolojik incelemesinde avasküler villus, büyük hiperselüler villus ve plasental diskte soğan zarı desenli obliteratif vaskülopati görüldü.

Sonuç: Reaktif VDRL olgusunun obstetrik, fetal ve plasental histopatolojik özellikleri CS ve sifilitik plasentit ile uyumluydu. Bu nedenle plasental histopatolojik değerlendirme, maternal/konjenital sifiliz tanısında kritik bir rol oynayabilir.

Anahtar kelimeler: VDRL testi, HIV pozitif, gebe, Frengi, Plasenta, Histopatoloji.

Dicle Med J  2023; 50 (1): 1-13

Doi: 10.5798/dicletip.1266601

Cilt 50, Sayı 1 (2023)