ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Assessment of Healthcare Associated Infections in a Medical Intensive Care Unit
Barış Balasar, Mustafa Çağrı Ergün, Betül Ergün, Esma Eroğlu

Esma Eroğlu, Konya Meram State Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Meram/Konya Turkey e-mail: esmagulesen@hotmail.com        

Assessment of Healthcare Associated Infections in a Medical Intensive Care Unit  

Abstract

Objective: This study was undertaken to assess the current status of healthcare associated infections (HAIs) in our institution during a 2-year period in relation to causative agents and their distribution, use and duration of invasive mechanical ventilation, and infection rate and incidence in comparison with national data.

Methods: Patients admitted to Medical ICUs of Meram State Hospital between 1st Jan 2019 and 31st Dec 2020 wereincluded. During a 2-year period a total of 47 patients were diagnosed with HAIs based on Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and National Nosocomial Infection Surveillance Network (NNISN) criteria.

Results: During 6041 follow-up days for 922 patients admitted to ICU, a total of 47 HAIs cases were detected. The most common types of HAIs included healthcare-associated pneumonia in 21 patients (45.6%) and other infections of the respiratory system in 12 patients (26.1%). The most common causative agent was Acinetobacter baumannii, which was found in 27 patients (50.9%).

Conclusion: HAIs is an unavoidable condition in ICUs owing to a number of factors such as frequent use of invasive devices, prolonged length of admission, and increased number of complications. One of the major health targets in healthcare facilities is to control an manage HAIs. Avoidance from unnecessary catheterizations, timely removal of invasive catheters, increased adherence to infection control measures, prevention of inappropriate antibiotic use, compliance with isolation procedures, and initiation of appropriate antibiotherapy based on documentation of causative organisms will significantly reduce HAIs incidence.

Key words: Healthcare-associated infection, surveilance, pneumonia

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi

Öz

Amaç: Çalışmada Dahiliye yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) iki yıllık süreçte takibi yapılan hastalarda gelişen sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları (SHİE), etkenleri ve dağılımları değerlendirmek, invaziv alet kullanım gün, enfeksiyon hız ve oranları ile ilişkili sürveyans verileri ulusal veriler çalışma sonuçlarının karşılaştırılması ile hastanenin mevcut durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmaya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye YBÜ’lerde 01.01.2019 -31.12.2020 tarihleri arasında takip edilen hastalar dahil edildi. Bu süreçte toplam 47 SHİE tanısı aldı. SHİE tanıları Center for Disease Control and prevention (CDC) ve Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) tanı kriterlerine göre koyuldu.

Bulgular: Dahiliye YBÜ’de 922 hastanın 6041 hasta günü takibinde 47 SHİE saptandı. En sık rastlanan SHİE %45,6 (21) ile sağlık hizmeti ilişkili pnömoni, % 26,1’i (12) ise solunum sistemi diğer enfeksiyonları idi. SHİE gelişen hastalarda en sık saptanan etken Acinetobacter baumannii olup 27 hastada (%50.9) görülmüştür.

Sonuç: Yoğun bakım ünitelerinde invazif girişimlerin sıklığı, uzun hasta yatışı, yatan hastaların daha fazla komplike olması gibi nedenlere bağlı sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarının görülmesi kaçınılmazdır ve hastanelerin ciddi önem taşıyan sağlık hedeflerinden biri de bu durumu kontrol etmek ve yönetmektir. Gereksiz kateter takılmasına izin verilmemesi, invaziv kateterlerin mümkün olduğunca erken çıkarılması, infeksiyon kontrol önlemlerine uyumun arttırılması, uygunsuz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi, izolasyon önlemlerine uyulması ve etken mikroorganizmalar dokümante edilerek uygun antibiyotik tedavisinin başlanması SHİE insidansını önemli ölçüde azaltacaktır.

Anahtar kelimeler: Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, sürveyans, pnömoni.

Dicle Med J  2023; 50 (3): 311-318

Doi: 10.5798/dicletip.1360619

Cilt 50, Sayı 3 (2023)