ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Surgically proven small bowel intussusception in children: Analysis of 36 cases
Hikmet Zeytun, Erol Basuguy, Serkan Arslan, Bahattin Aydoğdu, Mehmet Hanifi Okur

Hikmet Zeytun, Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, 27070, Gaziantep, Turkey e-mail: hzeytun333@gmail.com        

Surgically proven small bowel intussusception in children: Analysis of 36 cases

Abstract

 Background: Intussusception is one of the most common abdominal emergencies in children. While the majority of childhood intussusceptions are ilecolic and idiopathic, small bowel intussusceptions are rare and a pathological trigger is often blamed for the etiology. Ultrasonography is the most commonly used diagnostic tool in the diagnosis of intussusception.

Objectives: To determine auxiliary diagnostic criteria for ultrasonography in the differentiation of small bowel intussusceptions based on ultrasonography, reduction and surgical findings of surgically confirmed small bowel intussusceptions and to contribute to the diagnosis and treatment algorithm of small bowel intussusceptions based on our clinical experience.

Methods: The records of patients who underwent surgery for small bowel intussusception at the Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery between January 2008 and December 2020 were retrospectively reviewed. Demographic characteristics, ultrasonographic findings, onset and duration of symptoms, treatment method, intraoperative findings and histopathological results of the patients were recorded.

Results: Thirty-six pediatric patients with small bowel intussusception were operated. The average age of these patients was 59 ± 49.7 months and %78 was male. The location of the small bowel intussusception detected by ultrasound scan was the paraumbilical area and left quadrant in 19 (53%) patients and the right quadrant in 15 (42%) patients. In ultrasonography, the mean diameter of the invaginated segment was 3 (1.2-6.5) cm and the mean length was 6.7 (3-15) cm. Pathological lead points were detected in the etiology of nineteen (53%) patients. Thirteen (36%) patients underwent segmental resection and anastomosis due to necrosis.

Conclusions: Small bowel intussusceptions are often localized in the paraumbilical and left upper quadrant. However, it should be kept in mind that it may be localized in the right lower quadrant like ileocolic invaginations. Enema reduction can be used as an adjunctive diagnostic method to exclude ileocolic invaginations rather than treatment in these patients. The diameter and length of the invaginated segment may be decisive in the surgical decision of the small bowel intussusception.

Keyword: small bowel, enema reduction, intussusception, Meckel, children.

Çocuklarda cerrahi olarak ispatlanmış ince bağırsak invaginasyonları: 36 vakanın analizi

Öz

Giriş: İnvaginasyon, çocuklarda sık görülen abdominal acillerden birisidir. Çocukluk çağı invaginasyonlarının büyük çoğunluğu ilekolik seviyede ve idiopatik iken, ince barsak invaginasyonları daha nadir olup etyolojide sıklıkla bir patolojik tetikleyici suçlanmaktadır. Ultrasonografi invaginasyon tanısında en sık kullanılan tanı aracıdır.

Amaç: Cerrahi olarak kesinleşmiş ince barsak invaginasyonlarının ultrasonografi, redüksiyon ve cerrahi bulgularından yola çıkarak ince bağırsak invaginasyonlarında yardımcı tanı kriterleri belirlemek ve klinik deneyimlerimize dayanarak ince barsak invaginasyonlarının tanı ve tedavi algoritmasına katkıda bulunmak.

Yöntemler: Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Ocak 2008 - Aralık 2020 yılları arasında ince bağırsak invaginasyonları nedeniyle cerrahi olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ultsonografik bulguları, semptomların başlangıcı ve süresi, tedavi yöntemi, intraoperatif bulgulari ve patoloji sonuçları kaydedildi.

Bulgular: İnce bağırsak invaginasyonu olan 36 hasta cerrahi olarak tedavi edildi. Bu hastaların ortalama yaşı 59 ± 49,7 ay ve %78'i erkek idi. Ultrasonografi ile saptanan invagininasyon segmentinin yeri 19 (%53) ‘unda paraumbilikal alan ve sol kadran, 15(%42) 'inde sağ kadran idi. Ultrasonografide invagine segmentin ortalama çapı 3 (1,2-6,5) cm ve ortalama uzunluğu 6,7 (3-15)cm idi. Hastaların 19(%53)'unda etyolojide patolojik lead point tespit edildi. Onüç (%36) hastaya nekroz nedeniylesegmental rezeksiyon ve anastomoz uygulandı.

Sonuçlar: İnce barsak invaginasyonları sıklıkla paraumblikal ve sol üst kadran lokalizasyonludur. Ancak ileokolik invaginasyonlar gibi sağ alt kadran lokalizasyonlu olabileceği de unutulmamalıdır. Enema redüksiyon, bu hastalarda tedaviden ziyade ileokolik invaginasyonların dışlanmasında yardımcı bir tanı yöntemi olarak kullanılabilir. SBI'nın cerrahi kararında, invajine segmentin çapı ve uzunluğu belirleyici olabilir

Anahtar kelimeler: İnce barsak, sıvı redüksiyon, invaginasyon, mekkel, çocuk.

Dicle Med J  2022; 49 (4): 534-540

Doi: 10.5798/dicletip.1197193

Cilt 49, Sayı 4 (2022)