ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Comparison of Optic Coherence Tomography Findings of Chronic Renal Failure and Renal Transplant Patients
Esin Tunca Kırıkkaya, Hülya Çolak

 

 Esin Kırıkkaya, Department of Ophthalmology, Health Sciences University İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey e-mail: kesintunca@yahoo.com

Comparison of Optic Coherence Tomography Findings of Chronic Renal Failure and Renal Transplant Patients   

Abstract

Objective: To compare the Spectral-Domain Optic Coherence Tomography (SD-OCT) findings of chronic renal failure (CRF) and renal transplant (RTx) patients.

Methods: Sixty eyes of thirty patients with CRF and 60 eyes of thirty RTx patients were enrolled in the study. A thorough ophthalmologic examination was applied to each patient, including the following parameters: best-corrected visual acuity (BCVA), intraocular pressure (IOP), anterior and posterior segment examination, central corneal thickness (CCT), retinal nerve fiber layer thickness (RNFLT), foveal thickness (FT), and choroid thickness (ChT) measurements.

Results: Distribution of the primary disease, gender and the median duration of RTx and CRF (18 and 36 months respectively, p=0.390) were similar between the groups, and the difference was not significant. The mean age of patients in the CRF group was statistically higher than that of the RTx group (57.5±10.6 and 44.4±11.9 years respectively, p<0.001). There was no statistically significant difference in terms of BCVA, IOP, CCT, FT, and ChT values between the groups. Left C/D ratios in the left eye of RTx group were significantly higher than the CRF group (0.401±0.031 and 0.342 ±0.027 respectively, p=0.035). Temporal inferior (TI) RNFLT values in the left eye of RTx group were significantly higher than the CRF group (144.76±4.24μm and 135.09±3.91μm respectively, p=0.005)

Conclusion: There was no remarkable difference in SD-OCT findings between the two groups, except the significantly higher RNFLT (TI) values in left eye of RTx patients. The result of our study shows that renal transplantation might have a positive effect on retinal morphology and retinal functions. Our results should be supported with further studies.

Keywords: choroid thickness; foveal thickness; renal failure; renal transplantation; retinal nerve fiber layer thickness.

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan ve Böbrek Nakilli Hastaların Optik Koherens Tomografi

Bulgularının Karşılaştırılması

Öz

Amaç: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastaların Spektral Domain Optik Koherens Tomografi (SD-OKT) bulguları ile böbrek nakilli (RTx) hastaların SD-OKT bulgularını karşılaştırmak.

Yöntemler: Çalışmaya KBY'si olan 30 hastanın 60 gözü ve RTx olan 30 hastanın 60 gözü dahil edildi. Her hastaya, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), göz içi basıncı (GİB), ön ve arka segment muayenesi, santral kornea kalınlığı (SKK), retina sinir lifi tabakası kalınlığı (RSLTK), foveal kalınlık (FK) ve koroid kalınlığı (KK) ölçümleri gibi parametreler dahil olmak üzere kapsamlı bir oftalmolojik muayene yapıldı.

Bulgular: Primer hastalık dağılımı, cinsiyet dağılımı, median KBY ve RTx süreleri (sırasıyla 18 ve 36 ay , p=0.390) gruplar arasında benzerdi ve istatistiksel fark anlamlı değildi. KBY grubundaki hastaların yaş ortalamaları RTx grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksekti (sırasıyla 57.5±10.6 ve 44.4±11.9 yıl, p<0,001). Gruplar arasında EİDGK, GİB, SKK, FK ve KK değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. RTx grubunun sol gözünde C/D oranları KBY grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 0.401±0.031 ve 0.342 ±0.027, p=0.035). RTx grubu sol göz temporal inferior (TI) RSLTK değerleri KBY grubunun değerlerinden anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 144.76±4.24μm ve 135.09±3.91μm, p=0.005).

Sonuç: Gruplar arasında RTx hastalarında sol göz RSLTK (TI) değerlerinin anlamlı derecede yüksek olması dışında SD-OKT bulgularında kayda değer bir fark yoktu. Çalışmamızın sonucu, renal transplantasyonun retina morfolojisi ve retina fonksiyonları üzerine olumlu etkisinin olmuş olabileceğini göstermektedir. Sonuçlarımız ileri çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: koroid kalınlığı; foveal kalınlık; böbrek yetmezliği; renal transplantasyon; retina sinir lifi tabakası kalınlığı.

Dicle Med J  2022; 49 (2): 278-286

Doi: 10.5798/dicletip.1128830

 

Cilt 49, Sayı 2 (2022)