ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Relationship between Metabolic Control Status and Complications and Fetuin A in Children with Type 1 Diabetes Mellitus
Şervan Özalkak, Semra Çetinkaya, Erdal Kurnaz, Elvan Bayramoğlu, Gülin Karacan Küçükali, Gülşah Demirci, Hasan Serdar Öztürk, Şenay Savaş Erdeve, Zehra Aycan

Şervan Özalkak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Elazığ Yolu 10. Km Üçkuyular Mevkii 21070 Kayapınar/Diyarbakır, Türkiye e-mail: drservanoz@gmail.com                            

The Relationship between Metabolic Control Status and Complications and Fetuin A in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Abstract

Objective: Type 1 diabetes mellitus (T1D); It is a chronic disease that can cause micro and macrovascular complications. Fetuin A synthesized in hepatocytes is a marker of vascular diseases. The production of this glycoprotein increases with hyperlipidemia and hyperglycemia. In our study, we aimed to determine the relationship between the factors affecting Fetuin A level and metabolic status and complications in children and adolescents with T1D.

Methods: Children with a diagnosis of T1D of at least 3 years and healthy people of similar age and gender were included in our study. The subjects were divided into subgroups as metabolic control according to their HbA1c levels in the last one year, and statistical analyzes were performed in comparison with healthy controls.

Results: The study consisted of 111 subjects, 74 (37 females) with T1D and 37 healthy controls (19 females). The mean age of the cases with T1D was 15.03±3.03 years, and 14.58±2.72 years in the healthy control group. Sex, BMI, height SDS, body weight SDS and puberty stages were statistically similar between the patient and control groups (p>0.05). Fetuin A levels of patients with type 1 diabetes were significantly higher than the healthy control group (p<0.001). There was no statistical difference between the good, moderate and bad metabolically controlled T1D subgroups in terms of Fetuin A levels (p>0.05). However, the Fetuin A averages of the three groups formed separately from the metabolic control were statistically higher than the Fetuin A averages of the control group (p<0.001). There was no significant difference between Fetuin A levels of T1D patients with and without complications (p>0.05). There was no significant difference between Fetuin A levels of cases with T1D and those with and without overweight (p=0.422). When T1D patients were compared according to dyslipidemia/hepatosteatosis status, no significant difference was found between Fetuin-A levels (p>0.05).

Discussion and Conclusion: Fetuin A levels of the patients with T1D were significantly higher in the healthy control group (p<0.001), whereas the Fetuin A levels of the groups formed compared to the metabolic control were not statistically different (p>0.05). In conclusion; The number of articles about Fetuin A in children with T1D is few in the literature. More studies are needed to evaluate the association of Fetuin A with poor control and complications in children with T1D.

Keyword: Type 1 Diabetes, fetuin A, metabolic control.

Tip 1 Diyabetes Mellitus’lu Çocuklarda Metabolik Kontrol Durumu ve Komplikasyonların Fetuin A ile İlişkisi     

Öz

Giriş: Tip 1 diyabetes mellitus (T1D); mikro ve makrovaskuler komplikasyonlara neden olabilen kronik bir hastalıktır. Hepatositlerde sentezlenen Fetuin A, vasküler hastalıkların bir belirtecidir. Bu glikoproteinin üretimi hiperlipidemi ve hiperglisemi ile artar. Çalışmamızda T1D’li çocuk ve adolesanlarda Fetuin A düzeyini etkileyen faktörler ile metabolik durum ve komplikasyonlar ile ilişkisini belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Çalışmamıza en az 3 yıllık T1D tanılı çocuklar ile yaş ve cinsiyet benzer sağlıklılar dahil edildi. Olgular son bir yıllık HbA1c düzeylerine göre metabolik kontrol olarak, alt gruplara ayrılarak, sağlıklı kontrollerle karşılaştırmalı, istatistiksel analizler yapıldı.

Bulgular: Çalışma T1D’li 74 (37’si kız) ve 37 sağlıklı kontrol (19’u kız) 111 kişiden oluşuyordu. T1D’li olguların yaşları ortalama 15,03±3,03 yıl, sağlıklı kontrol grubunun ise 14,58 ± 2,72 yıldı. Hasta ve kontrol grubu arasında cinsiyet, VKİ, boy SDS, vücut ağırlığı SDS ve puberte evreleri açısından istatistiksel olarak benzerdi (p>0.05). Tip 1 diyabetli olguların Fetuin A düzeyleri sağlıklı kontrol grubundan önemli derecede yüksekti (p<0,001). İyi, orta ve kötü metebolik kontrollü T1D alt grupları arasında Fetuin A düzeyleri açısından istatistiksel fark saptanmadı(p>0,05). Ancak metebolik kontrole göre oluşturulan üç grubun ayrı ayrı olarak Fetuin A ortalamaları kontrol grubunun Fetuin A ortalamalarından istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0,001). Komplikasyonu olan ve olmayan T1D’li hastaların Fetuin A düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). T1D’li olgular fazla kilolu olan ve olmayan olguların Fetuin A düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmadı ( p=0,422). Dislipidemi/hepatosteatoz durumuna göre T1D’liler karşılaştırıldığında Fetuin-A düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).

Tartışma ve Sonuç: T1D’li hastaların Fetuin A düzeyleri sağlıklı kontrol grubunun anlamlı olarak daha yüksek ( p<0,001) iken metebolik kontrole göre oluşturulan gruplarının Fetuin A düzeyleri istatistiksel olarak farklı değildi (p>0,05). Sonuç olarak; literatürde T1D’li çocuklarda Fetuin A ile ilgili makale sayısı azdır. T1D’li çocuklarda Fetuin A ile kötü kontrol ve komplikasyonların ilişkisini değerlendirmek için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Tip 1 Diyabet, fetuin A, metabolik kontrol  

Dicle Med J  2023; 50 (1): 81-88

Doi: 10.5798/dicletip.1267174

Cilt 50, Sayı 1 (2023)