ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Serum Interleukin-37 Levels in Patients with Systemic Sclerosis and its Relation with Clinical Findings
Turgut Bozan, Remzi Çevik, İbrahim Batmaz, İbrahim Gündüz, Abdullah Zübeyir Daplı

Turgut Bozan, Department of Physical Medicine and Rehabilitation Kızıltepe State Hospital,Mardin, Turkey e-mail: drbozanftr@gmail.com                          

Serum Interleukin-37 Levels in Patients with Systemic Sclerosis and its Relation with Clinical Findings      

Abstract

Aim: This study investigates serum interleukin(IL)-37 levels in patients with systemic sclerosis (SS) and assesses its relationship with clinical findings.

Methods: This study included 35 patients with SS and 30 healthy control subjects. The demographic and clinical characteristics of the patients, such as the presence of Raynaud’s phenomenon, SS subtype, digital ulcers, gastrointestinal and lung involvement, and disease activity, were recorded. The medications used by the patients were recorded, and Serum IL-37 levels were measured using an enzyme-linked immunosorbent assay. The United Kingdom Functional Scoring system was used to evaluate the functional status of the patients, while the Valentini criteria were used to evaluate disease activity. Skin involvement was evaluated based on the modified Rodnan skin score.

Results: Although serum IL-37 levels were found to be lower in patients with SS than in the control group, the difference was not statistically significant (p= 0.078). A negative correlation was identified between serum IL-37 levels and C3 levels in patients with SS (p= 0.046). No significant relationship was found between IL-37 levels and other clinical and laboratory parameters.

Conclusion: Unlike in patients with autoimmune disorders, serum IL-37 levels were found to be lower in patients with SS than in the control subjects, and IL-37 demonstrated a negative correlation with C3 levels.

Keywords: Systemic sclerosis, Interleukin-37, complement

Sistemik Sklerozis Hastalarında İnterlökin-37 Serum Düzeyi ve Klinik Bulgularla İlişkisi    

Öz

Amaç:Sistemik skleroz (SS)’ lu hastalarda serum interlökin (IL)-37 düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Otuz beş SS hastası ve 30 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri ve Raynaud fenomeninin varlığı, SS alt tipi, dijital ülserler, gastrointestinal ve akciğer tutulumu gibi klinik özellikler ve hastalık aktivitesi kaydedildi. Hastaların kullanmış oldukları ilaçlar kaydedildi. Serum IL-37 düzeyleri enzyme-linked immunosorbentassay ile ölçüldü. Hastaların fonksiyonel işlevlerinin değerlendirilmesinde United Kingdom Fonksiyonel Skorlaması kullanıldı. Hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde ise Valentini kriterleri kullanıldı. Deri tutulumu Modifiye rodnan skoru ile değerlendirildi.

Bulgular: SS hastalarının serum IL-37 düzeyleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında daha düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi(p=0.078). SS hastalarının serum IL-37 düzeyleri ile C3 düzeyi arasında negatif korelasyon saptandı (p=0.046). IL-37 ile diğer klinik ve laboratuar parametreleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı.

Sonuç: IL-37 düzeyi, SS hastalarının serumlarında kontrollerle karşılaştırıldığında diğer otoimmün hastalıkların aksine düşüktü ve C3 düzeyi ile negatif korelasyon gösterdi.

Anahtar kelimeler: Sistemik sklerozis, interlökin-37, kompleman.

Dicle Med J  2023; 50 (1): 37-43

Doi: 10.5798/dicletip.1266709

Cilt 50, Sayı 1 (2023)