ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The Relationship of Microsatellite Instability Genes With Tumor Stage and Difference in Endometrial Carcinomas
Cigdem Dicle Arican

Çigdem D. Arıcan, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Egitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Emek, Yenice Sk. No:7, 34785 Sancaktepe/İstanbul, Türkiye e-mail: cigdemAri72@gmail.com

The Relationship of Microsatellite Instability Genes with Tumor Stage and Difference in Endometrial Carcinomas

Abstract

Aims: The present study aims to examine the relationship between MSI results and other parameters such as patient's age, tumor differentiation, tumor stage, vascular invasion, KI67 proliferation in the prognosis of endometrial carcinoma.

Method: The total abdominal hysterectomy (TAH) materials of 40 patients with endometrial cancer were examined in the pathology department of Sancaktepe Prof. Dr. IlhanVarank Training and Research Hospital.Immunohistochemical (IHC) (MLH-1, MSH-2, MSH-6 PMS-2) test results showing microsatellite instability (MSI) genes were re-evaluated. In addition, the relationship between endometrial types, age, tumor stage, LVI and Ki67 proliferation index, and the relationship between the presence of advanced EC LVI and MSI gene loss were examined.

Results: The results indicated that MSI positivity was a good prognostic factor in early-stage cancers, while the loss of PMS2 and MLH1 expression in advanced cancers maintained its importance as a poor prognostic factor. Although PMS-2, MLH-1 and MSH-2 negativity rate were higher in advanced stage ECs compared to early-stage cancer patients, the results were not significant due to the limited number of data (p>0.05).

Conclusion: Although the rate of loss of PMS-2 and MLH-1 was higher in patients with LVI than in patients without LVI, it did not make a statistically significant difference (p>0.05). Age and Ki67 rates of patients with low stage were found to be significantly lower compared to patients with advanced stage (p values, respectively; p=0.043, p=0.026). Further research on the effects of surgical and pathological parameters would be valuable for achieving insightful results in the prognosis of endometrial carcinoma.

Key words: Endometrial carcinoma, micro-satellite instability, immuno-histochemical.

Endometrial Karsinomalarda, Mikrosatellit İnstabilite Genlerinin Tümör Evre ve Diferansiasyonu ile İlişkisi     

Öz

Amaç: Bu çalışmada MSI sonuçları ile hastalara ait yaş, tümör diferansiasyonu, tümör evresi, vasküler invazyon, ve Ki67 proliferasyon gibi faktörlerin arasındaki ilişki ve endometrial karsinom prognozundaki önemi araştırıldı.

Yöntemler: Endometrial Kanser (EK) tanısı almış 40 hastanın Total Abdominal Histerektomi (TAH) materyalleri Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji bölümünde tekrar değerlendirildi. Mikrosatellit instabilite (MSİ)genlerini gösteren immünohisto kimyasal (İHK) (MLH-1, MSH-2, MSH-6 PMS-2) test sonuçları tekrar değerlendirildi. Bu sonuçların, EK tipleri, yaş, tümör evresi, Lenfovaskülerinvazyon (LVİ) ve Ki67 proliferasyon indeksi arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldı. İleri evre EK, LVİ varlığı ile MSİ gen kaybı arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Sonuçta erken evre kanserlerde MSİ pozitifliğinin iyi prognostik faktör olarak öne çıktığı görüldü. İleri evre kanserlerde PMS-2 ve MLH-1 ekspresyon kaybının hala kötü prognostik faktör olarak önemini koruduğu dikkati çekti. PMS-2, MLH-1 ve MSH-2 negatiflik oranı; ileri evre EK’lerinde, erken evre kanser hastalarına kıyasla daha yüksek bulunmasına rağmen veriler az sayıda olduğu için sonuçlar anlamlı değildi (p>0.05).

Sonuç: PMS-2 ve MLH-1 kayıp oranı LVİ olan hastalarda LVİ olmayan hastalara göre daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark oluşturmadı (p>0.05). Erken evreye sahip hastaların yaş ve Ki-67 oranları ileri evredeki hastalara kıyasla daha düşük bulundu (p değerleri sırasıyla; p=0.043, p=0.026). Cerrahi ve patolojik parametrelerin etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılmasıyla endometrial karsinomun prognozunda kesin sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Endometrial karsinom, mikrosatellit instabilite, immünohistokimyasal

Dicle Med J  2022; 49 (2): 343-351

Doi: 10.5798/dicletip.1128948

Cilt 49, Sayı 2 (2022)