ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - In the differential diagnosis of sepsis and hemophagocytic lymphohistiocytosis, procalcitonin and C-reactive protein (CRP) may be as determinant as ferritin
Arzu Oto, Seher Erdoğan, Sinan Akbayram, Mehmet Bosnak

Arzu Oto, Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Critical Care, Gaziantep, Turkey e-mail: arzuhoto@gmail.com

In the differential diagnosis of sepsis and hemophagocytic lymphohistiocytosis, procalcitonin and C-reactive protein (CRP) may be as determinant as ferritin     

Abstract

Background: Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) and sepsis frequently appear as overlapping diagnoses in intensive care units. It is necessary to distinguish HLH, which has a very high mortality, from sepsis. In this study, we wanted to draw attention to the potential of procalcitonin (PCT) and C-Reactive Protein (CRP) as a marker like ferritin in differential diagnosis. Thus, HLH can be diagnosed as early as possible and the necessary aggressive immunosuppressive therapy can be added to the existing treatment.

Methods: All of the patients in the sepsis clinic who meet the HLH criteria Group HLH; patients not meeting the HLH criteria were defined as Group non-HLH. Files of all patients were reviewed in regard to HLH diagnosis criteria and H score.

Results: There were 16 patients in Group HLH and 15 in Group non-HLH. CRP and PCT levels were significantly lower (p: 0.007 and p<0.001, respectively) and ferritin levels were higher (p<0.001) in Group HLH. Hyperferritinemia was present in 15 (94%) and hemophagocytosis in bone marrow in 10 (63%) patients. In group HLH patients, the H score was 258 (230.7-281.5).

Conclusion: In critically ill children with suspected sepsis, if CRP and PCT values- two of acute phase reactants- do not explain the patient's poor clinical condition, HLH, which is an often overlooked diagnosis, must be excluded.

Key words: Children; ferritin; Hemophagocytic lymphohistiocytosis; procalcitonin; sepsis

Sepsis ve hemofagositik lenfohistiyositozun ayırıcı tanısında prokalsitonin ve C-reaktif protein (CRP) ferritin kadar belirleyici olabilir

Öz

Giriş-Amaç: Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) ve sepsis, yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla örtüşen tanılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Mortalitesi çok yüksek olan HLH'yi sepsisten ayırmak gerekir. Bu çalışmada prokalsitonin (PCT) ve C-Reaktif Proteinin (CRP) ferritin gibi bir belirteç olarak ayırıcı tanıdaki potansiyeline dikkat çekmek istedik. Böylece HLH mümkün olduğunca erken teşhis edilebilir ve mevcut tedaviye gerekli agresif immünosupresif tedavi eklenebilir.

Yöntemler: Sepsis kliniğinde HLH kriterlerine uyan tüm hastalar Grup HLH; HLH kriterlerini karşılamayan hastalar Grup non-HLH olarak tanımlandı. Tüm hastaların dosyaları HLH tanı kriterleri ve H skoru açısından incelendi.

Bulgular: Grup HLH'de 16, Grup non-HLH‘de 15 hasta vardı. Grup HLH'de CRP ve PCT düzeyleri anlamlı olarak daha düşük (sırasıyla p: 0,007 ve p<0,001) ve ferritin düzeyleri daha yüksekti (p<0,001). On beş (%94) hastada hiperferritinemi ve on (%63) hastada kemik iliğinde hemofagositoz mevcuttu. Grup HLH hastalarında H skoru 258 (230.7-281.5) idi.

Sonuç: Sepsis şüphesi olan kritik hastalarda akut faz reaktanlarından ikisi olan CRP ve PCT değerleri hastanın kötü klinik durumunu açıklamıyorsa, sıklıkla gözden kaçan bir tanı olan HLH ekarte edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Çocuklar; ferritin; Hemofagositik lenfohistiyositoz; prokalsitonin; sepsis.

Dicle Med J  2022; 49 (2): 297-307

Doi: 10.5798/dicletip.1128911

 

Cilt 49, Sayı 2 (2022)