ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Haematological findings in childhood brucellosis: an analysis from southeast Turkey
Ertan Sal, Selçuk Akın

Ertan Sal, Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, CECAD, Köln, Almanya e-mail: aertansal@hotmail.com

Haematological findings in childhood brucellosis: An analysis from southeast Turkey

Abstract

Objective: Brucellosis is an endemic zoonosis in Turkey. There are limited studies on the haematological findings of brucellosis in children. This study aimed to evaluate the haematological findings of childhood brucellosis.

Methods: The patients' medical records referred to the paediatric haematology outpatient clinic of a hospital in Southeast Turkey due to cytopenia and diagnosed with brucellosis were reviewed retrospectively.

Results: Seventeen patients with a mean age of 9.2±3.7 years (range: 3-14) were included in this study. Patients were mostly male (n=11; 64.7%). Fever and arthralgia were the most frequent clinical signs reported (n=9, 52.9% and n=6, 35.3%, respectively). The most common haematological finding was anemia in 11 patients (64.7%), followed by thrombocytopenia in 10 patients (58.8%) and leukopenia in five patients (29.4%). Pancytopenia was found in three patients (17.6%). The median haemoglobin level, platelet and leukocyte count were 10.8 g/dL (IQR 9.5-12.8), 148×109/L (IQR 117-167) and 5.4×109/L (IQR 3.9-7.2), respectively. C-reactive protein (CRP) was high in six patients (6/9; 66.6%), and ferritin was elevated in five (5/14; 35.7%) patients. Elevation of alanine transaminase (ALT) was found in only two patients (2/16; 12.5%). The patients' median serum Brucella agglutination titre was 1:1280 (IQR 320-1280). None of the patients had a complication requiring hospitalization, and all patients received a combined antibiotic therapy for six weeks. Haematological abnormalities improved four weeks after initial treatment.

Results: Haematological findings associated with brucellosis are generally not serious, and complete recovery can be achieved with antibiotic treatment for brucellosis alone.

Keywords: Anemia, brucellosis, child, haematological findings.

Çocukluk çağı Brusellozunda Hematolojik Bulgular: Türkiye’nin Güneydoğusundan bir analiz        

Öz

Amaç: Bruselloz Türkiye’de endemik bir zoonozdur. Çocuklarda brusellozun hematolojik bulguları hakkında sınırlı veri mevcuttur. Bu çalışmada çocukluk çağı brusellozunun hematolojik bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Türkiye’nin Güneydoğusundaki bir hastanenin çocuk hematoloji polikliniğine sitopeni nedeniyle sevk edilen ve bruselloz tanısı alan hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 9.2±3.7 yıl (yaş aralığı: 3-14) olan 17 hasta alındı. Hastalar çoğunlukla erkek (n=11, %64,7) idi. Ateş ve eklemlerde ağrı en sık başvuru yakınmalarıydı (sırasıyla n=9, %52,9 ve n=6, %35,3). En sık görülen hematolojik bulgu 11 hastada (%64,7) anemi iken, bunu sırasıyla 10 hastada (%58,8) trombositopeni ve beş hastada (%29,4) lökopeni izliyordu. Pansitopeni üç hastada (3/17, %17,6) saptandı. Ortanca hemoglobin düzeyi, trombosit sayısı ve lökosit sayısı sırasıyla, 10.8 g/dL (IQR 9.5-12.8), 148×109/L (IQR 117-167) ve 5.4 ×109/L (IQR 3.9-7.2) idi. Altı hastada C-reaktif protein (CRP) (6/9, %66,6) ve beş hastada ferritin (5/14, %35,7) yüksekliği saptandı. Sadece iki hastada alanin aminotransferaz (ALT) yüksekliği bulundu (2/16, %12,5). Hastaların ortanca serum Brusella aglütinasyon titresi 1:1280 (IQR 320-1280) idi. Hiçbir hastada hastaneye yatışı gerektirecek bir komplikasyon gelişmedi ve hepsine altı hafta süreli kombine antibiyotik tedavisi verildi. Tedavinin dördüncü haftasında hematolojik anormalliklerin düzeldiği görüldü.

Sonuç: Bruselloza bağlı hematolojik bulgular genellikle ciddi değildir ve sadece bruselloz için verilen antibiyotik tedavisi ile tam iyileşme sağlanabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Anemi, bruselloz, çocuk, hematolojik bulgular

Dicle Med J  2022; 49 (2): 367-372

Doi: 10.5798/dicletip.1129514

Cilt 49, Sayı 2 (2022)