ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The distribution of MEFV mutations in childeren FMF patients: Single center study in southeast Turkey
Mahir Binici, Selahattin Tekeş, Mahmut Balkan, Diclehan Oral, İlyas Yücel, Şaban Tunç

Mahir Binici, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.D. Posta kodu: 21280 Sur/Diyarbakır, Türkiye e-mail: binici.mahir@gmail.com

The distribution of MEFV mutations in children FMF patients: Single center study in southeast Turkey

Abstract

Objective: Familial Mediterranean fever (FMF) is a recessively inherited autoinflammatory disease which is seen in ethnic groups living in the Mediterranean (Turks, Arabs, Jews and Armenians). MEFV mutational variation in FMF differs in different geographical regions and ethnic groups. In this study, we aimed to determine the mutation distribution of recent years in our region and compare the mutation distribution in Turkey and other region of country.

Metod: We evaluated the molecular test results of 286 patients identified as having FMF clinical symptoms referred to our center. For molecular analysis 22 common mutations in MEFV gene of patients were tested using pyrosequencing method.

Results: Genetic analysis of 286 patients revealed that 74 (25.87%) patients were either homozygous (27) or compound heterozygous (47), 212 (74.13%) carried only one detected mutation. Allelic frequencies for the most common mutation were E148Q (32.50%), M694V (26.94%), V726A (10.83%), R761H (10.83%), M680I (G>C) (6.11%) and P369S (5.56%).

Conclusion: In this single center study, we provided information about the frequencies of common MEFV gene mutations obtained from child FMF patients in southeast Turkey. Nearly half of the patients were carrying at least one E148Q or M694V mutations in their alleles. When we compare the data in our region with the country-wide and Aegean region, it is observed that there are differences in terms of the most common mutation. When we look at the previous studies conducted in the southeast region of the country, we observe that there are different mutation rates over time. With this study, we contributed to the literature by obtaining current data on the mutation distributions of FMF patients in our region.

Keywords: Autoinflammatory disease, Familial Mediterranean Fever, MEFV Gene, Mutations.

Çocuk Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında MEFV Mutasyonlarının Dağılımı: Türkiye’nin Güneydoğusunda Tek Merkezli Çalışma       

Öz

Amaç: Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), Akdeniz'de yaşayan etnik gruplarda (Türkler, Araplar, Yahudiler ve Ermeniler) görülen resesif geçişli otoinflamatuvar bir hastalıktır. Farklı coğrafi bölgelerde ve etnik gruplarda FMF’ deki MEFV mutasyon değişimi farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, son yıllara ait mutasyon dağılımını belirleyerek bölgemizdeki MEFV mutasyon dağılım verileri ile ülke geneli ve diğer bölgelerin mutasyon dağılımını karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Merkezimize sevk edilen FMF klinik semptomları tespit edilen 286 hastanın moleküler test sonuçlarını değerlendirdik. Moleküler analiz için hastaların, pyrosequencing yöntemi kullanılarak MEFV genindeki 22 yaygın mutasyon analizi yapıldı.

Bulgular: 286 hastanın genetik analizi sonucu; 74 (%25,87) hastanın 27’sinin homozigot (%9,44),47’ sinin bileşik heterozigot (%16,44) mutasyona sahip olduğunu, 212'sinin (%74,13) isesadece tek bir mutasyon taşıdığını ortaya koydu. Allel frekansları göz önüne alındığında en yaygın mutasyonlar; E148Q (%32,50), M694V (%26,94), V726A (%10,83), R761H (%10,83), M680I (G>C) (%6,11) ve P369S (%5,56) şeklindedir.

Sonuç: Bu tek merkezli çalışmada, Türkiye'nin güneydoğusundaki çocuk FMF hastalarından elde edilen yaygın MEFV gen mutasyonlarının sıklıkları hakkında bilgi verdik. Hastaların yaklaşık yarısı alellerinde en az bir E148Q veya M694V mutasyonu taşıyordu. Bölgemizdeki verileri ülke geneli ve Ege bölgesi ile karşılaştırdığımızda en sık rastlanan mutasyon açısından farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Çalışma sonuçlarımız ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında, mutasyon oranları arasında farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmayla bölgemizdeki FMF hastalarının mutasyon dağılımlarının güncel verileri elde edilerek literatüre katkıda bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Otoinflamatuar hastalık, Ailesel Akdeniz Ateşi, MEFV geni, Mutasyon

Dicle Med J  2022; 49 (2): 361-366

Doi: 10.5798/dicletip.1128958

Cilt 49, Sayı 2 (2022)