ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Abdominal sakroservikopeksi operasyonunun yaşam kalitesi ve cinsel sağlık skorları üzerine etkisi
Şerif Aksin, Deniz Balsak, Mehmet Yılmaz, Yasmin Aboalhasan

Şerif Aksin, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Siirt, Türkiye e-mail: serifaksin1@gmail.com                            

The impact of abdominal sacroservicopexy operation on quality of life and sexual healthcare scores         

Abstract

Aim: Various methods are also used in pelvic organ prolapse (POP) surgeries.Although one of these methods, abdominal sacroservicopexy success rates are known, the data related to the quality of life are insufficient.The purpose of our study is to investigate the quality of life and sexual health of the abdominal sacroservicopexy operation.

Methods: Our study is a retrospective cohort study including 72 patients who underwent abdominal sacrocervicopexy operation with the diagnosis of POP between 01.05.2008 and 31.12.2012 in Diyarbakır Gazi Yaşargil Education and Research Hospital. After the operation, these patients were followed by 29.68 ± 6.55 (20-49) months.Patients, demographic, clinical, operational features, surgical success rates, vaginal symptom score, sexual symptom score (FSFI), Prolapse-related quality of life (P-QoL) score, complications, de Novo complaints, evaluated in terms of complications.

Results: The mean age of age was 37.77 ± 9.18 years , parity 5.07 ± 1.83 and operation periods were 55.25 ± 8.55 (38-72 min) minutes. The hospital remains of the patients were 39.51 ± 7.03 (30-72 hours). Mesh erosion was not found in any patients. The most common complication was observed to be back pain. (18,1%). It was concluded that the vaginal symptom scores (P≥0.001) and sexual symptom scores (P≥0.001) after an average of 30 months of monitoring were significantly improved. Again, it was determined that the Prolapse-related quality of life (P-QoL) score of these patients improved significantly. (P≥0.001).

Conclusion: Abdominal sacroservicopexy; The quality of life is a practical and secure surgical procedure on sexual health and pelvic organ prolapse success.

Keywords: Sakroservicopexy; prolapsus uteri; life quality.

Abdominal sakroservikopeksi operasyonunun yaşam kalitesi ve cinsel sağlık skorları üzerine etkisi     

Öz

 

 Amaç: Pelvik organ prolapsusu (POP) cerrahisinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan abdominal sakroservikopeksi başarı oranları bilinmesine rağmen yaşam kalitesi ile ilgili veriler yetersizdir. Çalışmamızın amacı abdominal sakroservikopeksi operasyonunun yaşam kalitesi ve cinsel sağlık ile ilgili sonuçlarını araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmamız, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesinde 01.05.2008 ile 31.12.2012 tarihleri arasında POP tanısı ile abdominal sacrocervicopexy operasyonu yapılan 72 hastayı içeren retrospektif kohort çalışmasıdır. Operasyon sonrası bu hastalar ortalama 29.68 ± 6.55 ( 20-49 ) ay takip edildiler. Hastalar, demografik, klinik operasyonel özellikler, cerrahi başarı oranları, vajinal semptom skoru, seksüel semptom skoru (FSFI), (POP Q) quality life skoru, komplikasyonlar, de novo şikayetler açısından değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda yaş ortalaması 37.77 ± 9.18 yıl, parite 5.07 ± 1.83, operasyon süreleri 55.25 ± 8.55 ( 38-72 dk ) dakika idi. Hastaların hastanede kalış süresi 39.51 ± 7.03 ( 30-72) saati buldu. Mesh erezyonu hiçbir hastada saptanmadı. En sık görülen komplikasyonun sırt ağrısı olduğu izlendi.( %18,1 ). Ortalama 30 aylık bir izlem sonrası hastalarımızın vajinal semptom skorlarının ( p˂0.001 ) ve seksüel semptom skorlarının ( p˂0.001 ) belirgin derecede anlamlı bir şekilde düzeldiği sonucuna varılmıştır. Yine bu hastaların Prolaps ilişkili yaşam kalitesi (P-QoL) skorlarında anlamlı düzelme olduğu belirlendi. ( p˂0.001 ) .

Sonuç: Abdominal sakroservikopeksi; yaşam kalitesi, cinsel sağlık ve pelvik organ prolapsusu başarısı konusunda uygulanabilir, etkili ve güvenli bir cerrahi prosedürdür.

Anahtar kelimeler: Sakroservikopeksi, prolapsus uteri, yaşam kalitesi.   

Dicle Med J  2023; 50 (1): 67-73

Doi: 10.5798/dicletip.1267123

Cilt 50, Sayı 1 (2023)