ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Two cases of euglycemic diabetic ketoacidosis caused by dapagliflozin
Necla Güngörler, Leyla Seyhan, Zafer Pekkolay

Zafer Pekkolay, Dicle University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Diyarbakır, Turkey e-mail: drpekkolay@gmail.com

Two cases of euglycemic diabetic ketoacidosis caused by dapagliflozin  

Abstract

Hyperglycemia (Glucose> 250 mg/dL), metabolic acidosis (pH <7.3), ketosis (ketonemia or ketonuria) are stated as diagnostic criteria for diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis can rarely be seen in blood glucose below 250 mg/dL. This condition is called euglycemic diabetic ketoacidosis. Although it is a rare condition, since a normal glucose level may exclude the diagnosis, it may cause a delay in treatment and consequently increase morbidity and mortality. Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors are new generation oral anti-diabetic drugs used in the treatment of diabetes mellitus. It can cause rare but serious complications, such as euglycemic diabetic ketoacidosis. With these case reports, we aimed to raise awareness about euglycemic diabetic ketoacidosis.

Keywords: Dapagliflozin, euglycemic ketoacidosis, sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT-2) inhibitors

Dapagliflozinin neden olduğu iki öglisemik diyabetik ketoasidoz olgusu

Öz

Hiperglisemi (Glukoz> 250 mg/dL), metabolik asidoz (pH <7,3), ketozis (ketonemi veya ketonüri) diyabetik ketoasidozun tanı kriterleri olarak belirtilmektedir. Nadiren kan şekeri 250 mg/dL’nin altında diyabetik ketoasidoz görülebilmektedir. Bu durum öglisemik diyabetik ketoasidoz olarak adlandırılmaktadır. Nadir bir durum olmasına rağmen normal bir glukoz düzeyi tanıdan uzaklaştırabileceği için tedavinin gecikmesine ve bunun sonucunda artmış morbidite ve mortaliteye sebep olabilir. Sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri, diabetes mellitus tedavisinde kullanılan yeni kuşak oral antidiyabetik ilaçlardır. Öglisemik diyabetik ketoasidoz gibi, nadir fakat ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu olgu sunumları ile, öglisemik diyabetik ketoasidoz hakkında farkındalık yaratmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Dapagliflozin, öglisemik ketoasidoz, sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT-2) inhibitörleri.

Dicle Med J  2022; 49 (2): 385-389

Doi: 10.5798/dicletip.1129522

Cilt 49, Sayı 2 (2022)