ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Quality of Life of Parents with Disabled Children and Affecting Factors
Vildan Kurban, Ramazan Tetıkçok, Ufuk Ünlü

Ufuk Ünlü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Tokat, Türkiye e-mail: drufukunlu@gmail.com

Quality of Life of Parents with Disabled Children and Affecting Factors

Abstract

Objective: Our aim is to evaluate the quality of life of families with disabled children in the Tokat and to determine the factors affecting the quality of life.

Methods: The parents of 134 disabled children aged 6-14 years and the parents of 136 healthy children in the same age group living in the Tokat formed the universe of this cross-sectional and descriptive study. The socio-demographic data form, and the WHOQOL-BREF, was applied to the participants by the face-to-face method by the researchers.

Results: It was seen that the most mental disability (54.4%) was in children. Parents with a disabled child were statistically significantly lower than control group (p < 0.001). Regarding the quality of life of parents with disabled children was compared, the average score of the mothers in the mental (p=0.029), social (p=0.003), and environmental (p=0.038) life quality scale was statistically significantly lower than the average score of the fathers.

Conclusion: In our study, it was determined that the quality of life of mothers and fathers with disabled children was significantly lower in physical, mental, social and environmental areas compared to mothers and fathers with healthy children. Comprehensive studies are needed to define the factors affecting the quality of life of individuals with disabilities and their families, and to determine supports in the light of changing living standards and expectations with developing technology.

Keywords: Disabled, Children, Parent, Quality of Life..Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşam Kaliteleri ve Etkiyen Faktörler  

Öz

Giriş: Amacımız Tokat ilinde engelli çocuğa sahip ailelerin yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. İlişkili olabilecek faktörler tanımlanması ile literatüre katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Yöntemler: Tokat ilinde yaşayan 6-14 yaş aralığındaki 134 engelli çocuğun ebeveynleri ile aynı yaş grubundaki 136 sağlıklı çocuğun ebeveynleri, bu kesitsel ve tanımlayıcı tipteki çalışmamızın evrenini oluşturdu. Sosyo-demografik veri formu ve WHOQOL-BREF olmak üzere iki kısımdan oluşan anket formu araştırmacılar tarafından katılımcılara yüz-yüze uygulanmıştır.

Bulgular:Engel türlerine göre değerlendirildiğinde, çocuklarda en fazla zihinsel engellilik (%54,4) olduğu görüldü. Katılımcıların yaşam kalitesi karşılaştırıldığında, engelli çocuğu olanlar kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (p < 0.001). Engelli çocuğu olan anne ve babaların yaşam kaliteleri karşılaştırıldığında, ruhsal (p=0,029), sosyal (p=0.003) ve çevresel (p=0.038) alanlarda annelerin yaşam kalitesi ölçeği ortalama puanı babalarınkinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda engelli çocuğa sahip ebeveynlerin, sağlıklı çocuğa sahip anne ve babalara göre bedensel, ruhsal, sosyal ve çevresel alanlarda yaşam kalitelerinin anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. Engelli birey ve ailelerinin yaşam kalitelerini etkileyen faktörlerin tanımlanması, gelişen teknoloji ile değişebilen yaşam standartları ve beklentileri ışığında desteklerin belirlenmesi için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Engelli, Çocuk, Ebeveyn, Yaşam Kalitesi

Dicle Med J  2022; 49 (2): 324-332

Doi: 10.5798/dicletip.1128927

Cilt 49, Sayı 2 (2022)