ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Risk factors for intensive care unit need in patients with COVID-19: An analysis of 368 cases
Filiz Koç, Emine Fırat Göktaş, Pınar Fırat, Zehra Nur Şeşen, Aslı Burcu Yıkılgan, İsmail Demirkale, Davut Akduman

Koç, University of Health Sciences Keçiören Education and Training Hospital, 06280 Ankara, Turkey e-mail: filizdabak@yahoo.com

Risk factors for intensive care unit need in patients with COVID-19: An analysis of 368 cases    

Abstract

Objective: Covid-19 is a global epidemic that predominantly affects the respiratory system, in which about 20% of patients are severe and about 10-15% of mild cases become severe. The clinical and laboratory findings in the course of the disease are mild in the first week and may become more severe in the following days, also the possibility false negativity of the tomography in the first 24-48 hours, making it difficult to select patients in triage. Being able to detect cases that may have a serious course in the Covid-19 pandemic will help health systems to function without interruption. In our study, we tried to identify cases that may need intensive care in triage.

Methods: Medical records and radiological findings of 368 patients with laboratory-confirmed Severe-Acute-Respiratory-Syndrome Coronavirus-2 infection who were hospitalized between March and June 2020 were reviewed. The patients were analyzed by dividing into two groups; group 1; critically ill patients with severe pneumonia who need intensive care during treatment. Approximately 8% of all patients are in this group. Group 2; non-critical patients who do not need intensive care followed in the clinic.

Results: It was determined that the mean age of the patients in Group 1, the rate of being over 50 years old and the male gender ratio were higher than Group 2.

Conclusion: Although there are low oxygen saturation, tachypnea and comorbid diseases in critically ill patients in triage, advanced age and male gender were found to be the most important risk factors for intensive care need.

Key Words: COVID-19, Intensive Care Unit, Risk Factors, Triage

COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım İhtiyacı için Risk Faktörleri: 368 Vaka Analizi

Öz

Amaç: Covid-19, hastaların yaklaşık %20'sinin şiddetli olduğu ve hafif vakaların yaklaşık %10-15'inin şiddetli hale geldiği, ağırlıklı olarak solunum sistemini tutan küresel salgına neden olmuş bir hastalıktır. Hastalığın seyrindeki klinik ve laboratuvar bulguları ilk hafta hafif olup ilerleyen günlerde daha şiddetli hale gelebilir, ayrıca ilk 24-48 saat içinde tomografinin yanlış negatif olabilmesi triyajda hasta seçimini zorlaştırır. Covid-19 pandemisinde ciddi seyir izleyebilecek vakaların tespit edilebilmesi, sağlık sistemlerinin kesintiye uğramadan işlemesine yardımcı olacaktır. Çalışmamızda triyajda yoğun bakım gerektirebilecek olguları tespit etmeye çalıştık.

Yöntemler: Mart-Haziran 2020 tarihleri arasında hastaneye yatırılan RT-PCR ile doğrulanmış Covid-19 enfeksiyonu olan 368 hastanın tıbbi kayıtları ve radyolojik bulguları incelendi. Hastalar iki gruba ayrılarak analiz edildi; grup 1; tedavi sırasında yoğun bakıma ihtiyaç duyan ciddi pnömonisi gelişen kritik hastalar, tüm hastaların yaklaşık %8'i bu gruptadır. Grup 2; yoğun bakıma ihtiyacı olmayan kritik olmayan klinikte takip edilen hastalar.

Bulgular: Triajda Grup 1'deki hastalarda erkek cinsiyet ve yaş ortalamalarının, 50 yaş üstü olma oranı Grup 2'ye göre daha yüksek olduğu belirlendi. Hastaların yaş, cinsiyet dışında vucut kitle endeksi,ek hastalıklar,kullanılan ilaçlar açısından fark tespit edilmedi.

Sonuç: Triyajdaki kritik hastalarda düşük oksijen satürasyonu, takipne ve eşlik eden hastalıklar olmasına rağmen, ileri yaş ve erkek cinsiyet yoğun bakım ihtiyacı için en önemli risk faktörleri olarak bulundu.

Anahtar kelimeler: COVID-19, Yoğun Bakım Ünitesi, Risk Faktörleri, Triyaj.

Dicle Med J  2022; 49 (2): 287-296

Doi: 10.5798/dicletip.1128905

 

Cilt 49, Sayı 2 (2022)